Vítame rozhodnutia prezidenta SR preskúmať referendum o Ochrane rodiny na Ústavný súd

Tlačová správa, foto: aktuality.sk

V rámci referenda o Ochrane rodiny budú občianky a občania našej krajiny hlasovať o otázkach, ktorých prípadné schválenie bude mať za následok vytvorenie diskriminačných podmienok pre ženy, mužov a trans* ľudí, ktorí sa rozhodnú žiť v inom ako heterosexuálnom zväzku. „Amnesty International Slovensko preto víta rozhodnutie prezidenta SR preskúmať referendum o Ochrane rodiny na Ústavný súd.  Týmto postojom sa vytvorí priestor na prehodnotenie nielen samotnej ústavnosti vyhlásenia referenda ale aj priestor na diskusiu o postavení a ochrane práv menšín v našej krajine,“ povedala Jela Dobošová z Amnesty International Slovensko.

Amnesty International Slovensko znepokojujú otázky referenda, ktorých prípadné schválenie ovplyvní život jednej skupiny ľudí, čím vytvorí legitímny priestor pre diskrimináciu a môže viesť aj k odnímaniu práv ďalších skupín. „Odňať neheterosexuálnym párom možnosť uzavrieť registrované partnerstvo a manželstvo vedie k diskriminácii vo viacerých oblastiach ako napríklad v sociálnej, ekonomickej, ale aj pri výkone istých právnych úkonov,“ vysvetľuje Dobošová.

Ľudskoprávne orgány ako Výbor OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Výbor pre ľudské práva opakovane zdôraznili, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva v článku 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach tiež deklaroval, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná, zároveň v článku 8 rovnakého dohovoru je zaručené právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Európska charta základných práv v článku 21 výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Okrem toho, článok 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach stanovuje, že štáty nemôžu diskriminovať s ohľadom na práva ustanovené v Pakte, vrátane práva uzavrieť manželstvo a práva založiť rodinu. Rada Európy vydala odporúčanie, v ktorom žiada, aby štáty rešpektovali práva LGBTI osôb a ich práva brali do úvahy pri tvorbe legislatívy.

„Slovensko sa zbavuje svojej povinnosti bojovať proti všetkým formám diskriminácie, čo je v rozpore s pozitívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté práve na splnenie tohto cieľa,“ hovorí Jela Dobošová z Amnesty International Slovensko. Patrí medzi ne napríklad revízia trestného zákonníka z minulého roka, ktorá pridala k osobitným motívom trestných činov nenávisť pre sexuálnu orientáciu, tiež vytvorenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb v auguste 2012 a prijatie antidiskriminačného zákona (365/2004 Z.z.), ktorý explicitne zakazuje diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie. Navyše, novela ústavného zákona číslo 490/2014, už definuje manželstvo ako “jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy”, ktorú Amnesty International Slovensko považuje za diskriminačnú.

V prípade schválenia otázok referenda by sa Slovensko mohlo zaradiť k malému počtu krajín v Európe, ktoré už prijali alebo sa snažia prijať podobné diskriminačné zákony ako Maďarsko, Rumunsko či Litva.