Workshop vzdelávania k ľudským právam zameraný na práva LGBTI ľudí

V sobotu 26. januára sa konal workshop vzdelávania k ľudským právam zameraný na LGBTI ľudí.  Workshop bol určený všetkým tým, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a tým, ktorí majú záujem organizovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv.  Zúčastnení/é môžu skúsenosti z neho v budúcnosti využiť pri vedení vlastných workshopov, cieľom ktorých je zvýšená informovanosť o LGBTI ľuďoch a lámanie stereotypov a predsudkov, ktoré sú v spoločnosti. 

Tým, ktorí sa na workshope zúčastnili sme ponúkli krátky pohľad na kampaň Amnesty International zameranej na boj za práva LGBTI ľudí. Hlavnou súčasťou workshopu boli zážitkové aktivity, ktoré sa dajú aplikovať  pri vedení workshopov na školách a pri iných aktivitách s mladými ľuďmi. Účastnici a účastničky mali vďaka workshopu možnosť porozumieť tomu, čo je neformálne vzdelávanie a výchova k ľudským právam.

Amnesty International sa dlhodobo angažuje a bojuje za práva lesieb, geyov, bisexuálnych, transrodovo identifikovaných ľudí a intersexuálov (LGBTI). Aj napriek všetkým pokrokom posledných dekád LGBTI ľudia stále čelia diskriminácii naprieč Európou vo forme zákonov, ako aj v praxi. Viac o kampani si prečítate tu.