Zmena ústavy definujúca manželstvo ako zväzok muža a ženy je diskriminačná

Tlačová správa, 5.jún 2014

Amnesty International vyjadruje znepokojenie nad tým, že definícia manželstva, ktorá je súčasťou novej ústavy je v rozpore s medzinárodným právom a právom Európskej únie v oblasti ľudských práv. Zmenou ústavy budú LGBTI (lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni) ľudia diskriminovaní na základe ich sexuálnej orientácie.

Prijatie tohto zákona predstavuje pre Slovensko jasný krok späť v jeho povinnosti bojovať proti všetkým formám diskriminácie a je v rozpore s pozitívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté práve na splnenie tohto cieľa,“ hovorí Jela Dobošová z Amnesty International Slovensko. Patrí medzi ne napríklad revízia trestného zákonníka z minulého roka, ktorá pridala k osobitným motívom trestných činov nenávisť pre sexuálnu orientáciu.

4. júna 2014 Národná rada prijala ústavný zákon (číslo 490/2014), ktorým sa mení Ústava  z roku 1992, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2014. Článok 41 zákona definuje manželstvo ako “jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy”. Dôvodová správa zákona uvádza, že páry rovnakého pohlavia nebudú mať možnosť vstúpiť do manželstva.

Ľudskoprávne orgány ako Výbor OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Výbor pre ľudské práva opakovane zdôraznili, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva v článku 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach tiež deklaroval, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná. Okrem toho, článok 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach stanovuje, že štáty nemôžu diskriminovať s ohľadom na práva ustanovené v Pakte, vrátane práva uzavrieť manželstvo a práva založiť rodinu.

Odňať párom rovnakého pohlavia možnosť uzavrieť manželstvo môže viesť k diskriminácii v iných oblastiach života, vrátane prístupu k tovaru a službám. Zatiaľ čo vo Francúzsku a Veľkej Británii je možnosť civilného sobášu pre páry rovnakého pohlavia, v niektorých krajinách EÚ ako Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Litva bola diskutovaná alebo prijatá legislatíva meniaca definíciu manželstva. Slovensko sa k nim včera pripojilo,“ vysvetľuje Dobošová.

Znepokojuje nás aj proces zmeny ústavného zákona, ktorý sa konal bez celospoločenskej diskusie a za neprítomnosti tých, ktorých sa to najviac týka. Menšiny boli v prípade novely ústavného zákona o ochrane manželstva úplne vynechané.