Absolvujte školenie o rovesníckom vzdelávaní na tému súhlasu pri sexuálnych aktivitách

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International Slovensko organizuje dvojdňové školenie o rovesníckom vzdelávaní na tému súhlasu pri sexuálnych aktivitách pre mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. 

Kedy?

Sobota 29. a nedeľa 30. júla 2023.

Kde?

Bratislava

Za koľko?

Účastnícky poplatok za školenie je vo výške 12 €. Amnesty pokrýva náklady na cestovné a stravu. V prípade potreby je možné požiadať o odpustenie účastníckeho poplatku. 

Čo je rovesnícke vzdelávanie? 

Rovesnícke vzdelávanie, alebo aj tzv. „peer-to-peer“ vzdelávanie, je typ výučby v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom sa z rovesníkov a rovesníčok stávajú lektori či lektorky, ktoré odovzdávajú znalosti, zručnosti a schopnosti alebo postoje ostatným mladým ľuďom vo svojom kolektíve či okolí. Rovesnícke vzdelávanie je založené na recipročnom prístupe, pri ktorom sa mladí ľudia môžu navzájom vzdelávať v rôznych témach. Vďaka absencii autority a veľkého vekového rozdielu medzi lektorstvom a žiactvom mladí ľudia často dokážu slobodnejšie vyjadriť svoje názory či postoje k určitým témam. Rovesnícke vzdelávanie môže pomôcť prehlbovať vzťahy medzi mladými, budovať komunity a poskytuje mladým ľuďom príležitosť tráviť čas kreatívnou činnosťou. 

Prečo je školenie zamerané na tému súhlasu? 

Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku. 

Sexuálne násilie je šokujúco rozšírené a priamo zasahuje milióny ľudí v Európskej únii, predovšetkým ženy a dievčatá. Vôľa podieľať sa na sexe či sexuálnej aktivite by však vždy mala byť prejavená priamo a dobrovoľne, bez nátlaku. Táto téma často prináša rôzne – a neraz náročné – otázky a emócie. Dobrým spôsobom, ako im porozumieť a spracovať ich, je otvorene sa o nich rozprávať. 

Veríme, že vzdelávanie o súhlase je kľúčovým krokom k tomu, aby sme tzv. „kultúru znásilnenia“ mohli spoločne nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. Chceme žiť v spoločnosti, kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, rešpektuje a váži si práva iných, vrátane práva na telesnú autonómiu. Viac si môžete prečítať na stránke venovanej našej kampani Hovorme o súhlase

Čo prinesie školenie účastníctvu? 

Účastníci a účastníčky počas školenia získajú potrebné vedomosti o problematike súhlasu pri sexuálnych aktivitách, naučia sa pracovať s témou súhlasu vo svojej komunite, nadobudnú znalosti a schopnosti, ktoré budú potrebovať v rámci rovesníckeho vzdelávania, a získajú materiály, vďaka ktorým si budú môcť znalosti z oblasti súhlasu naďalej rozširovať. 

Praktické informácie 

Školenie sa uskutoční 29. a 30. júla 2023 (sobota a nedeľa) v Bratislave. Amnesty International Slovensko pokryje cestovné náklady (v cene lístka na verejnú dopravu 2. triedy) a náklady na spoločné stravovanie počas školenia. Súčasťou pokrytých nákladov sú dva spoločné obedy (v sobotu a nedeľu) a spoločná večera (v sobotu). V prípade, že sa človek nezúčastní spoločného obeda alebo večere, stráca nárok na pokrytie stravovacích nákladov. Počas celého trvania školenia budú k dispozícii nápoje a občerstvenie. 

Účastnícky poplatok za školenie je vo výške 12 €. V prípade potreby je možné požiadať o odpustenie účastníckeho poplatku. 

Každý účastník a každá účastníčka školenia sa zaväzuje zorganizovať vo svojej komunite minimálne jedno podujatie rovesníckeho vzdelávania o súhlase pri sexuálnych aktivitách. Za komunitu považujeme akýkoľvek okruh ľudí v prostredí školy, záujmových krúžkov, náboženských organizácií a podobne, v ktorom sa mladý človek pohybuje a stretáva s inými mladými ľuďmi. V prípade, že táto podmienka nebude splnená, daný účastník alebo účastníčka školenia nebude môcť obdržať certifikát o účasti na školení. 

V prípade účastníkov a účastníčok vo veku menej ako 18 rokov je podmienkou ich účasti na školení aj informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zákonnej zástupkyne. Vzor tohto dokumentu bude účastníctvu zaslaný prostredníctvom e-mailu. Podpísaný dokument je potrebné priniesť na školenie. 

Počet účastníckych miest na školení je limitovaný. V prípade otázok nás kontaktuje na [email protected].

Program 

Čo je Amnesty International? 

Amnesty International je najväčšia ľudskoprávna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 10 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a území sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv na celom svete. V každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, sa nám to aj podarí. 

Cieľom Amnesty Slovensko je vykonávať v súlade s mandátom Amnesty International aktivity v prospech obrany ľudských práv na Slovensku a vo svete, a zároveň zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. Viac sa dozviete na tomto odkaze


Chceli by ste sa zapojiť iným spôsobom? Prečítajte si o možnostiach dobrovoľníctva a aktivizmu v Amnesty International Slovensko, pozrite si naše otvorené pracovné pozície, ponuku nášho vzdelávania k ľudským právam alebo podpíšte niektorú z našich petícií.