Áno v referende podporí diskrimináciu a zakonzervuje krajinu v prijímaní ďalšej legislatívy

Podľa Amnesty International Slovensko môže referendum o ochrane rodiny a zákaze adopcie párov rovnakého pohlavia viesť k porušeniu medzinárodných ľudskoprávnych štandardov.

„Toto referendum môže viesť k významnému kroku späť v oblasti ľudských práv na Slovensku. Ak ľudia v referende odpovedia áno na referendové otázky a následne na základe toho budú prijaté konkrétne zákony, podporí Slovensko diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a podkope sexuálne vzdelávanie a výchovu v spoločnosti,“ povedala Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Referendum bude príležitosťou pre ľudí na Slovensku sa vyjadriť, či svojím hlasom podporia alebo zabránia diskriminácii LGBTI ľudí. „Je to rozhodnutie o tom, či veríme, že všetci máme tie isté práva na rodinu a ochranu ľudských práv,“ hovorí Malovičová.

Slovensko neuznáva registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia a novela ústavného zákona od júna minulého roka definuje manželstvo ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. “V prípade ak bude táto reštriktívna definícia posilnená referendom, bude ju náročnejšie zvrátiť,“ dodala Malovičová. Amnesty International Slovensko už pri zmene ústavy vyjadrila svoje znepokojenie, že sa jedná o rozpor s medzinárodným právom a právom Európskej únie v oblasti ľudských práv.

Referendum zabetónuje terajšie konzervatívne status quo a prijatie progresívnej legislatívy v tejto oblasti bude v blízkej budúcnosti náročné. Dvanásť krajín Európy už legalizovalo manželstvá rovnakého pohlavia a viac ako dvadsať povolilo registrované partnerstvá. „Výsledok referenda ukáže akým smerom sa vydá Slovensko, či bude plávať proti alebo s narastajúcim prúdom európskych ľudskoprávnych noriem týkajúcich sa rovnosti.“

V referende sa voliči a voličky budú môcť vyjadriť či súhlasia s tým:

  • „aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
  • „aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
  • „aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Aby bolo referendum bolo platné, musí sa ho zúčastniť viac ako 50% občanov a občaniek.

Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia porušuje Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Podľa Dohovoru štáty musia zabezpečiť, aby každý mal rovnaké rodičovské práva  a povinnosti bez ohľadu na manželský stav.

Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie je medzinárodne uznávaný princíp a vzťahuje sa na celý rad ľudských práv zaručených v medzinárodných dokumentoch.  Článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv tiež hovorí, “muži i ženy, len  čo dosiahli plnoletosť, majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských uzavrieť sobáš a založiť rodinu.“ Navyše článok 2 Deklarácie odkazuje, že “práva a slobody sa vzťahujú na všetkých bez ohľadu na ich status“.