Česká republika: Systematická diskriminácia rómskych detí v školách

Rómske deti čelia v Českej republike každodennej diskriminácii a segregácii v školách. Tamojšia vláda už dlho zlyháva v riešení hlboko zakorenených predsudkov v školskom systéme. Uviedla to Amnesty International v dnes vydanej správe.

Správa Chce to väčšiu snahu: Etnická diskriminácia rómskych detí v českých školách dokumentuje, ako české autority porušujú ľudské práva rómskych detí v školách po celej krajine. Rómske deti sú segregované vo výlučne rómskych triedach, budovách a školách, a dokonca sú umiestňované do škôl pre žiakov s „ľahkým mentálnym postihnutím“. Deti v etnicky zmiešaných školách zažívajú šikanu a obťažovanie.

„Široko rozšírená segregácia rómskych detí je hrozivým príkladom systematických predsudkov. Školy vystavujú deti trpkej diskriminácii už od ranného veku,“ uviedol Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International , ktorý dnes predstavil správu v Prahe.

„Česká vláda sa tým už roky nie je schopná poriadne zaoberať. Porušuje nielen zákony Európskej únie a ľudskoprávne normy, ale zároveň obmedzuje životné šance tisícov českých občanov. Nazvime to tým, čím to je: jasný rasizmus.“
Správa vychádza v čase, keď sa Európska komisia chystá zhodnotiť pokrok, ktorý Česká republika urobila v riešení tohto problému. V septembri 2014 iniciovala Európska komisia proti Českej republike tzv. konanie za porušenie povinností kvôli nesúladu s antidiskriminačnou legislatívou EÚ. Ak česká vláda zlyhá vo vykonaní nevyhnutných opatrení, môže Komisia odovzdať prípad Európskemu súdnemu dvoru.

Segregácia
Amnesty International zistila, že rómske deti sú bežne umiestňované do škôl pre žiakov s „ľahkým mentálnym postihnutím“.

Takmer tretina žiakov v týchto takzvaných “praktických školách“ sú Rómovia. Rómska komunita pritom tvorí len menej ako 3% populácie Českej republiky.
Andrej bol poslaný do “praktickej školy“, keď bol piatak. Teraz má 15 rokov a Amnesty Intrenational povedal, že vtedy nevedel a nechápal, že ide do školy pre žiakov s duševnými poruchami. „V praktických školách z nás robia idiotov. Škola je veľmi jednoduchá, vyučujú tam pomalšie. Nemyslím si, že z nej môžem ísť na dobrú strednú školu,“ povedal.

Rómske deti čelia segregácii aj v normálnych školách. Často končia buď v čisto rómskych školách alebo v zmiešaných školách, ale v oddelenej budove alebo triede.

Zlyhanie v podpore vzdelávania a prevencii rasovej šikany

Rómske deti, ktoré sú v zmiešaných školách, majú často pocit, že učitelia i spolužiaci sa k nim správajú inak.

Často im nie je ponúknutá jazyková podpora, hoci pre mnohých nie je čeština materinským jazykom.

Peter, rómsky chlapec v piatej triede v zmiešanej škole v Dečíne povedal Amnesty International, že často čelí šikane: „Dávajú mi rôzne prezývky, pretože som Róm. Učiteľka to nerieši, a keď jej to poviem, obviní ma z toho, že to začínam ja. Správa sa k nám inak ako k ostatným.“

„Etnická segregácia nie je pre deti s ťažkosťami v škole riešením. Treba nájsť spôsob, ako podporiť všetky deti tak, aby mohli rovnako využiť svoje právo na vzdelanie. Toto nie je luxus, ale právna požiadavka a morálny príkaz,“ povedal Salil Shetty.

Chce to väčšiu snahu

Vo februári 2015 oznámila česká vláda plán zrušiť “praktické školy“ a posúdiť financovanie školstva. Dodnes však neexistujú ani plány na to, ako tieto zmeny uskutočniť, ani časový harmonogram.

“Premiér  Bohuslav Sobotka a jeho vláda ukázali viac vôle riešiť tento problém ako ich predchodcovia. Avšak stále je pred nami veľmi dlhá cesta. Počúvame prázdne sľuby o reforme českého školstva. Diksriminácia rómskych detí trvá už desaťročia. Je čas s tým skoncovať,“ uviedol Salil Shetty.

Amnesty International vyzýva českú vládu, aby vytvorila systém na monitorovanie a presadzovanie zmien, ktoré sľúbila. Školskí inšpektori by mali školy kontrolovať ako tieto zmeny dodržiavajú.

  

„Segregáciu vo vzdelávaní  nemožno vyriešiť plátaním už deravého systému. Toto už bolo vyskúšané  a nepomohlo to. Kým sa vláda nepustí  do etnických predsudkov, ktoré sú zhnitým jadrom tohto poblému, bude segregácia pretrvávať,“ povedal Salil Shetty.V roku  2007 rozhodol Európsky súdny dvor pre ľudské práva, že Česká republika porušila práva rómskych detí nebyť diskriminovaný v prístupe ku vzdelávaniu a vyzvala vládu na ukončenie tejto diskriminácie.

 

Vydanie správy je začiatkom novej kampane za zabezpečenie plného prístupu ku vzdelaniu bez diskriminácie pre všetky rómske deti v Českej republike.

Amnesty International uskutočnila krátky výskum aj na Slovensku v náväznosti na rozsudok krajského súdu v Prešove z roku 2012, ktorý rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach porušila zásadu rovného zaobchádzania a dopustila sa diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Prípad ukázal, že jednotlivé školy a ich zriaďovatelia nechápu, že oddeľovanie žiakov len na základe etnicity predstavuje diskrimináciu a segregáciu. Kým v roku 2012 súd rozhodol, že škola neoprávnene oddeľuje rómskych žiakov v jednotlivých triedach, v roku 2015 tento stav nielen pretrváva, ale rysujú sa tu ešte oveľa závažnejšie formy segregácie. Okrem toho, že deti sú segregované v triedach a školách, čelia hrozbe úplného fyzického odlúčenia od svojich rovesníkov alebo v podstate od každého z nerómskej väčšiny. Viac informácií o výskume je dostupných tu

Tohtoročný výskum nadväzuje na dlhoročnú kampaň Amnesty International Slovensko za ukončenie segregácie rómskych detí na školách. Rovnako ako v Českej republike je veľký počet rómskych detí na Slovensku nesprávne zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Deti sú tiež segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. Kampaň Dajme im budúcnosť realizuje od roku 2006 vlastné podrobné výskumy v rôznych lokalitách po celom Slovensku a vydala už niekoľko správ, ktoré sa venovali nedostatočnej implementácií rozsudku krajského súdu v Prešove a upozorňovali na nečinnosť slovenskej vlády ukončiť dlhotrvajúcu diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní. Organizácia v roku 2011 upozornila aj na segregačné praktiky na základnej škole v Levoči a tento prípad sa stal súčasťou celosvetovej akcie Amnesty International Maratón písania listov v roku 2013.