Hovorme o súhlase: Zákony o znásilnení v Európe

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. 

Aj vtedy, keď bola znásilnená osoba pod vplyvom alkoholu či iných látok, dobrovoľne išla s niekým domov alebo jej oblečenie odhaľovalo viac pokožky ako oblečenie iných ľudí; aj vtedy, ak nevyslovila jasné „nie“ alebo sa nebránila, stále ide o znásilnenie. Znásilnenie nestačí definovať prítomnosťou násilia, vyhrážok alebo kriku o pomoc, určujúca je absencia slobodnej vôle venovať sa sexuálnym aktivitám. 

V správe Znásilnenie v Európe (Rape in Europe) Amnesty International zverejnila analýzu situácie v 31 európskych krajinách. Len 11 z nich (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Grécko, Írsko, Island, Luxembursko, Malta, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Švédsko) má v súčasnosti v legislatíve definované, že sex bez súhlasu je znásilnenie. Legislatíva vo väčšine európskych krajín považuje sexuálny akt za znásilnenie len vtedy, ak pri ňom došlo k nátlaku, použitiu sily, hrozbe násilia, alebo ak sa obeť činu nemohla brániť. 

K väčšine znásilnení však nedochádza podľa stereotypných predstáv, ako napríklad, že na ženu v parku “vyskočí z kríkov cudzí človek”. Oveľa pravdepodobnejšie je, že ženu alebo dievča znásilní kamarát alebo partner, pričom ona v šoku ustrnie, takže k fyzickému násiliu často vôbec nedôjde.

Aj napriek hlboko zažitým stereotypom, stigme a dlhodobej ignorácii sa Európou šíri vlna zmien. Na čele hnutí za zmenu zákonov a zvyšovanie povedomia stoja odvážne ženy, ktoré zdieľali svoje skúsenosti so sexuálnym násilím, a ich spojenkyne a spojenci z aktivistických kruhov. Zatiaľ poslednou európskou krajinou, ktorá v zákone definuje sex bez súhlasu ako znásilnenie, je Dánsko. 

Amnesty aktivizmus v oblasti prevencie sexuálneho násilia 

Amnesty International v Európe dlhodobo podporuje aktivizmus a kampane, ktoré sa usilujú o zmenu legislatívy týkajúcej sa sexualizovaného násilia. V Grécku mala Amnesty priamy vplyv na prijatie novely zákona, o ktoré prebiehal zápas do poslednej minúty. Vydanie stanoviska Amnesty International, odsudzujúceho pôvodný problematický postoj vlády, sa nezaobišla bez pozornosti médií a tlak, ktorý Amnesty spoločne s aktivistkami za práva žien vyvinula na grécku vládu, viedol v júli 2019 k zmene zákona a právnej úprave definície znásilnenia. 

Ďalšie krajiny, ako napríklad Fínsko, Holandsko, Slovinsko či Švajčiarsko, aktuálne tiež zvažujú reformu zastaralých zákonov, v ktorých absentuje definícia znásilnenia postavená na súhlase. Španielska vláda predstavila v marci 2020 návrh zákona, ktorý zahŕňa reformu právnej definície znásilnenia tak, aby bola v súlade s medzinárodným právom a ľudskoprávnymi štandardmi. 

Príklady pozitívnej praxe

V Európe sme za uplynulých päť rokov získali niekoľko dôkazov o tom, že dlhodobý aktivizmus a advokácia prinášajú výsledky. Ak máte pochybnosti, či kampaň #hovormeosuhlase môže priniesť pozitívnu zmenu aj na Slovensko, príklady z Dánska, Švédska, Grécka, Španielska a Holandska vaše obavy rýchlo rozoženú.  

Dánsko

Kampaň za zmenu legislatívy v Dánsku viedli skupiny žien, ktoré majú osobnú skúsenosť so sexuálnym násilím, a združenia za práva žien s podporou Amnesty International dlhé roky. K prijatiu novej legislatívy, ktorá považuje sex bez súhlasu za znásilnenie, došlo 17. decembra 2020. Zmenu Trestného zákona umožnila dohoda strán naprieč politickým spektrom, ku ktorej došlo v septembri 2020. Prekážky, akým v Dánsku čelia ženy, ktoré sa chcú po znásilnení dovolať spravodlivosti, podrobne zhrnula Amnesty vo svojej správe v roku 2019. Úprava legislatívy znamená pre ženy a dievčatá v Dánsku veľké ľudskoprávne víťazstvo. 

“Zmena zákona je obrovským pozitívnym krokom, ktorý musia sprevádzať aj zmeny na inštitucionálnej a spoločenskej úrovni – vrátane rozsiahleho vzdelávania v oblasti sexuality a partnerských vzťahov, s dôrazom na vzdelávanie o sexe so súhlasom,” vyhlásila výskumníčka Amnesty International pre oblasť práv žien Anna Błuś.

Holandsko

Holandské ministerstvo spravodlivosti a bezpečnosti oznámilo v novembri 2020 zámer vlády zmeniť zákony o znásilnení, tak aby každý sex bez súhlasu napĺňal definíciu znásilnenia. Podľa súčasnej právnej úpravy, tak ako v mnohých ďalších európskych legislatívach, je za znásilnenie považovaný iba sexuálny styk, ku ktorému došlo s donucovaním.

Pôvodný zámer ministerstva zaviesť nový trestný čin „nedobrovoľný pohlavný styk“, ktorý by bol trestaný polovičnou trestnou sadzbou oproti znásilneniu, sa stretol s ostrou kritikou verejnosti vrátane organizácií ako Amnesty International. Konkrétne znenie reformy by mala vláda zverejniť tento rok.

Španielsko

Španielska vláda oznámila svoj zámer zmeniť legislatívu, tak aby bol sex bez súhlasu považovaný za znásilnenie, v reakcii na rozsiahle protesty v roku 2019. Demonštrácie rozpútal široko medializovaný prípad skupinového znásilnenia, známy ako La Manada (“prípad vlčej svorky”). Prvostupňový súd uznal päticu mužov obvinených zo znásilnenia vinnými z menšieho prečinu sexuálneho zneužitia, nakoľko sa nepodarilo dokázať, že pri čine použili násilie alebo zastrašovanie. Súd najvyššieho stupňa pôvodný nález spochybnil a muži boli napokon odsúdení za trestný čin znásilnenia. Na tomto prípade sa ukázala nedostatočnosť španielskeho Trestného zákona, ktorý doposiaľ nepovažuje sex bez súhlasu za znásilnenie, ak pri akte nedošlo k fyzickému násiliu alebo zastrašovaniu. 

Začiatkom marca 2020 Španielsko konečne ohlásilo novelu zákona, ktorá sa bude komplexne zaoberať kriminalizáciou sexuálneho násilia a bude v súlade s medzinárodným právom a štandardmi v oblasti ľudských práv. V právnej definícii znásilnenia má byť po novom rozhodujúca práve práve neprítomnosť súhlasu. Tento krok je vnímaný ako malé víťazstvo, ale novela zákona zatiaľ nebola predložená v parlamente a tlak na zmeny v legislatíve i praxi, ktorý vytvárame v Amnesty spolu s množstvom žien, aktivistiek a ľudí v uliciach, tak neustáva.  

Grécko

Grécko sa v júli 2019 stalo deviatou európskou krajinou, ktorá v zákone uznáva fakt, že sex bez súhlasu je znásilnenie. Stalo sa tak po dramatickej zmene postoja na ministerstva spravodlivosti a po intenzívnej, niekoľko mesiacov trvajúcej kampani. 

Pôvodný návrh legislatívnej úpravy, ohlásený v júni, však nebol v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi a neobsahoval podstatnú zmenu, ktorú požadovali aktivistické kruhy, organizácie bojujúce za práva žien a advokačné iniciatívy vrátane kampane Amnesty International. Mobilizácia sa vystupňovala a pred parlamentom sa uskutočnil protest, čo neuniklo ani medzinárodnej pozornosti. Ministerstvo vzápätí ustúpilo a upravilo navrhovanú reformu tak, aby sex bez súhlasu postihovala ako znásilnenie. Nová legislatíva vstúpila do platnosti v júli 2019. 

Švédsko

Rozhodnutie švédskeho súdu oslobodiť spod obžaloby trojicu mladých mužov obvinených z brutálneho znásilnenia 15-ročného dievčaťa otriaslo v roku 2013 celou krajinou. Napriek tomu, že dievča po sexuálnom útoku fľašou od vína vykrvácalo, konečný verdikt súdu obsahoval šokujúcu formuláciu, že „ľudia, ktorí sa podieľajú na sexuálnych aktivitách, spontánne zaobchádzajú s telom druhého bez toho, aby si pýtali súhlas.“ 

Tento rozsudok podnietil vznik nového švédskeho hnutia s názvom FATTA ( Pochop to) s cieľom iniciovať zmenu zákona, aby uznal prostý fakt, že sex bez súhlasu je znásilnenie. O päť rokov neskôr, v máji 2018, dosiahla kampaň podporovaná aj globálnym hnutím #MeToo svoj cieľ. Novelu zákona schválil švédsky parlament ohromujúcou väčšinou hlasov. 

Takmer o dva roky neskôr zverejnili švédske úrady výsledky hodnotenia implementácie legislatívy, v ktorom posudzovali všetky prípady nahlásené, trestne stíhané a súdené v roku 2019. Nový zákon postihuje pohlavný styk a porovnateľné sexuálne aktivity s osobou, ktorá sa na nich zúčastňuje nedobrovoľne. Výsledkom významný je nárast usvedčení zo znásilnenia a v menšej miere aj nárast počtu trestných stíhaní v prípadoch, ktoré by zákon pred dvomi rokmi nepovažoval za znásilnenie. Tieto prípady zahŕňali situácie, keď napadnutý človek zostal v šoku a nezmohol sa na reakciu alebo nemal čas reagovať. Povzbudivý vývoj ukazuje, že zmenená legislatíva by mala prispieť k lepšej vymáhateľnosti práva pre mnohých ľudí vo Švédsku, ktorí majú skúsenosť so sexuálnym násilím. 

Island

Po dlhoročnej kampani ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek schválil zmenu zákona o sexuálnom násilí aj islandský parlament. V marci 2018 jednohlasne prijal reformu, na základe ktorej sú sexuálne aktivity s osobou, ktorá s nimi neprejavila zreteľný súhlas, považované za znásilnenie. Zákon zároveň stanovuje, že o súhlas ide len vtedy, ak je vyjadrený dobrovoľne. 

Prečo je zmena právnej definície znásilnenia taká dôležitá 

Zmena legislatívy nezabráni tomu, aby k znásilneniam dochádzalo, ale je kľúčovým krokom k odstraňovaniu sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Ukazuje smer, ktorým sa má uberať spoločnosť, v akej chceme žiť: spoločnosť, kde budú všetci ľudia v bezpečí pred znásilnením a sexuálnym násilím; spoločnosť, kde sexuálna autonómia a telesná integrita každého a každej z nás budú rešpektovanými hodnotami.

Zmena zákonov môže byť základom zmeny správania a postojov, ale iba vtedy, ak ju bude sprevádzať zjednotené úsilie odbúravať rozšírené rodové stereotypy a škodlivé mýty o znásilnení. 

Keď sa podarí zmeniť zákony a skoncovať s obviňovaním obetí a rodovými stereotypmi v súdnych konaniach, ďalšie generácia sa už nebudú musieť spytovať, či sex bez súhlasu je znásilnenie, ani pochybovať o tom, či vinníci budú potrestaní.

Pridajte sa k nám a hovorme o súhlase 

Amnesty International aktuálne pracuje na zmene legislatívy vo Fínsku, Nórsku, Poľsku, Slovinsku, Švajčiarsku a Taliansku. Tento rok sa k nim simultánne pridáva aj Amnesty v Česku a my na Slovensku. Pridajte sa k nám tiež a podpíšte solidárnu výzvu na podporu ľudí, ktorí zažili sexuálne násilie. 

Viac informácií o kampani nájdete na webových stránkach kampane a sociálnych sieťach pod hashtagom #hovormeosuhlase.