Konferencia COP27 neviedla k dohode o postupnom vyraďovaní fosílnych palív. Amnesty to považuje za zlyhanie.

„Konferencia COP27 bola príbehom o dvoch klimatických konferenciách: jeden z nich je príbeh radosti zo založenia fondu na krytie strát a škôd, druhý je príbeh smútku z toho, že aj napriek neúprosným vedeckým dôkazom a rastúcemu vplyvu klimatickej krízy na ľudské práva sa na rokovaniach COP27 nepodarilo presadiť dôležitý záväzok o postupnom vyraďovaní všetkých fosílnych palív, ktoré sú hlavnou príčinou klimatickej krízy,“ uviedla poradkyňa Amnesty International pre klimatickú spravodlivosť Chiara Liguori.

Zriadenie fondu na krytie strát a škôd je výsledkom jednotného postoja krajín globálneho Juhu a vytrvalej kampane širokého spektra aktérov občianskej spoločnosti. Tento krok predstavuje nádej pre ľudí, ktorých práva utrpeli zmenou klímy. K skutočnej finančnej podpore pre ľudí najviac zasiahnutých klimatickou krízou však ešte vedie dlhá cesta. Rozhodnutie zaviesť fond na krytie strát a škôd je začiatkom procesu nápravy historických krívd. Úlohou bohatých krajín teraz je, aby zabezpečili, že fond bude disponovať dostatkom zdrojov.

„Požiadavka na postupné vyradenie používania všetkých fosílnych palív, po ktorom dlhodobo volá stále viac aktérov občianskej spoločnosti a mnohé ďalšie subjekty vrátane jednotlivých štátov, však neuspela tvárou v tvár silnej fosílnej lobby, zjavnému odporu krajín produkujúcich fosílne palivá a nejednoznačnému postoju niektorých bohatých krajín,“ doplnila Ligouri.

Krajiny, ktoré participovali na konferencii COP27, neprijali záväzok postupne ukončiť využívanie všetkých fosílnych palív vrátane ropy a zemného plynu. Namiesto toho zopakovali záväzok z minuloročnej konferencie zmluvných strán, že budú „zvyšovať úsilie o postupné ukončenie využívania energie produkovanej z uhlia a postupné ukončenie neefektívnych dotácií na fosílne palivá“.

Vo svetle extrémnych prírodných katastrof z predošlého obdobia a pribúdajúcich dokumentov mapujúcich príčiny a dôsledky klimatickej krízy predstavuje zlyhanie krajín na COP27 prijať akúkoľvek dohodu o postupnom ukončení využívania fosílnych palív zrieknutie sa ľudskoprávnych záväzkov a ohromnú mieru dešpektu k ľudským právam všetkých ľudí zasiahnutých klimatickou krízou ako aj budúcich generácií.