Ľudské práva musia byť v boji proti COVID-19 prioritou

Amnesty International dnes predstavila odporúčania pre európske štáty, ktorými apeluje na ich vlády, aby pri opatreniach v boji s COVID-19 dodržiavali svoje ľudskoprávne záväzky.

Dokument Európa na križovatke prináša odporúčania, ktoré popisujú, čo by vlády mali robiť v rámci boja s prebiehajúcou pandémiou a naopak, čo by robiť nemali. Odporúčania Amnesty International zahŕňajú aj zabezpečenie práva na zdravotnú starostlivosť, garantovanie práva na bývanie, zabezpečenie prístupu k vode a hygienickým potrebám. Vlády zároveň musia zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.

Obmedzovanie niektorých najzákladnejších ľudských práv sa v Európe šíri skoro tak rýchlo ako samotný vírus. Zatiaľ čo niektoré zavedené opatrenia sú nevyhnutné na zabezpečenie verejného zdravia, história nebude hodnotiť priaznivo tých, ktorí zneužili pandémiu na diskrimináciu, represie alebo cenzúru.

Hoci majú štáty povinnosť podniknúť kroky proti šíreniu pandémie, ľudské práva musia zostať v centre všetkého úsilia o prevenciu, obmedzenie šírenia a liečbu.

Amnesty International prioritne vyzýva štáty, aby podnikli všetky dostupné kroky na odvrátenie pandémie a zároveň naplnili právo na zdravotnú starostlivosť pre všetkých.
Dokument zároveň upozorňuje, že niektoré skupiny čelia zvýšenému riziku infekcie. Vážnejšiemu zdravotnému riziku spojenému s COVID-19 sú vystavení napríklad starší ľudia alebo ľudia so špecifickými zdravotnými problémami.

Medzi zraniteľné skupiny patria aj žiadatelia a žiadateľky o azyl, ľudia na úteku a migrujúci, pričom najvyššiemu riziku sú vystavení tí a tie z nich, ktorí sa nachádzajú v preplnených utečeneckých táboroch alebo detenčných centrách. Podobne je nutné v plnej miere chrániť práva marginalizovaných skupín, ako je rómske obyvateľstvo, ale aj ľudia bez domova či ľudia v domovoch sociálnych služieb, vo väzniciach a ďalších spoločných zariadeniach.

Štáty musia brať do úvahy zvýšené riziko domáceho násilia, ktorému sú vystavené ženy a deti, pričom môžu byť nútené zostávať v izolácii s násilným partnerom alebo rodinným príslušníkom. Na zmiernenie tohto rizika musia byť vyčlenené zdroje, ale aj prijaté opatrenia, aby im bola aj v čase krízy naďalej zabezpečená ochrana a podporné služby. To znamená, že táto podpora musí byť dostupná všetkým ženám, vrátane tých, ktoré majú status nelegálnych migrantiek, a to bez strachu, že im bude hroziť deportácia.

Mnoho európskych vlád prijalo núdzové zákony a opatrenia, ktoré obmedzujú slobodu pohybu, slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania sa, právo na súkromný a rodinný život, ako aj právo na prácu. Kým niektoré z týchto opatrení sú odôvodnené, vlády musia zabezpečiť legálnosť, nevyhnutnosť, primeranosť a časovú obmedzenosť týchto opatrení. Taktiež musia byť všetky opatrenia pod nezávislým dohľadom a podliehať pravidelnému prehodnocovaniu.

Hoci v súčasnej situácii môže byť obmedzenie slobody pohybu nevyhnutné, strach z pandémie nemôže byť zámienkou pre navracanie utečencov. Právo požiadať o azyl musí byť dodržané a ľudia nemôžu byť posielaní späť na miesta, kde im môže hroziť závažné porušovanie ľudských práv.

Dni ubiehajú a je stále zreteľnejšie, že pandémia zasahuje všetkých, ale niektorí ľudia trpia omnoho viac ako ostatní. Táto kríza odhaľuje prepojenie vylúčenia, nerovnosti a porušovania ľudských práv. Zároveň dáva európskym vládam príležitosť na radikálne zmeny, ktoré sú potrebné, aby sme žili v spoločnosti, ktorá je tu pre všetkých. Spoločnosť, v ktorej sú ľudské práva najvyššou prioritou pri prijímaní akýchkoľvek opatrení, kde nik nie je ponechaný bez podpory a pomoci, a kde sa staráme o ľudí, ktorí čelia najväčším rizikám, ktoré priniesla pandémia.

Výber z odporúčaní Amnesty International pre Európu (str. 8):

Zabezpečte právo na vodu a hygienu pre všetkých, aj v neformálnych osadách

„Očakáva sa, že budeme dodržiavať pravidlá. Ako však dodržiavať pravidlá, keď nám chýbajú ochranné masky aj voda?“ hovorí zdravotnícky pracovník zo Slovenska.

Nedostatočný prístup k vode a hygiene v neformálnych rómskych osadách v Európe je dlhodobým problémom a v kontexte súčasnej pandémie vystavuje obyvateľstvo, ktoré v týchto osadách žije, zvýšenému riziku nákazy.

Podľa Hospodárskeho výboru OSN pre Európu nemá približne 12 % obyvateľstva Európy (110 miliónov ľudí) dostatočný prístup k čistej vode. Významnú časť tejto populácie tvoria rómske komunity žijúce v neformálnych osadách a táboroch v Slovinsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, Chorvátsku, Taliansku a vo Francúzsku. Ľudia žijúci v osadách sú často nútení používať vodu zo studní alebo alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad čerpacie stanice, čo ich robí obzvlášť náchylnými na šírenie vírusu. V mnohých krajinách Európy nemajú domácnosti v neformálnych osadách prístup k verejnej vodovodnej sieti z dôvodu ich pochybného právneho štatútu.

Bez prístupu k čistej vode, hygienickým zariadeniam a primeranej hygiene bude pre ľudí žijúcich v neformálnych osadách ťažké dodržiavať opatrenia zamerané na minimalizovanie šírenia COVID-19, vrátane častého umývania rúk.
Ľudia, ktorí sú závislí od studní a iných vodných zdrojov mimo domova, si musia vodu ohrievať. Mnoho rodín žijúcich v osadách však závisí od príjmov z neformálnej práce – často v dôsledku diskriminácie na trhu práce. Keďže tieto príjmy sú pre nich v súčasnosti z dôvodu aktuálnych opatrení neprístupné, hrozí, že nedokážu pokryť náklady na vykurovanie a teda ani ohrev vody potrebnej na dodržiavanie hygienických opatrení.

„Mnohým z nás do konca mesiaca dôjdu peniaze. Budeme si musieť navzájom požičiavať potraviny aj hygienické produkty, nebude horúca voda a zdravotné riziká budú iba narastať,“  informoval Amnesty International obyvateľ osady na Slovensku.

Európske vlády by mali implementovať opatrenia na zabezpečenie toho, aby ľudia žijúci v neformálnych osadách a táboroch mali okamžitý prístup k vode a hygienickým zariadeniam, ktoré sú pre spomalenie šírenia vírusu kľúčové. Ľudia, ktorí to potrebujú, musia tiež získať primerané sociálne alebo materiálne výhody, ktoré im umožnia opatrenia zavedené v záujme ochrany verejného zdravia dodržiavať.

Celý dokument odporúčaní Amnesty International je dostupný v angličtine TU