O projekte “Môj svet – moje práva”

Amnesty International Slovensko má dlhodobé skúsenosti s neformálnym vzdelávaním k ľudským právam.

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách, ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií, ktoré by podnietili formovanie postojov a názorov k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

Počas dĺžky trvania projektu si lektori/ky vytvoria dlhodobý vzťah s vybranou triedou, s ktorou pravidelne riešia konkrétne témy súvisiace s ochranou ľudských práv, ktoré si sama trieda vyberie zo súboru pracovných listov. Nové vedomosti a zmeny postojov vytvorené na opakovaných neformálnych workshopoch budú môcť mladí ľudia pretaviť do konkrétnych aktivít a budú im poskytnuté konkrétne nástroje na efektívne presadzovanie dodržiavania ľudských práv.

Projekt má multiplikačný charakter. Materiály, metodiky a diskusie z workshopov budú na vytvorenom webe prístupné školám, pedagógom/čkám, žiakom/čkám a študentom/kám. Zároveň, vďaka záverečnej mobilizačnej časti mladí ľudia získané vedomosti a zručnosti k aktuálnym témam predajú ďalším mladým, čím sa zabezpečí rozšírenie priestoru na pochopenie ľudských práv.

Cieľové skupiny:

Žiaci/ky základných škôl – 14, 15 rokov
Študenti/ky stredných škôl – 15-17 rokov
Študenti/ky vysokých škôl /ako lektori/- 19-24 rokov

Geografická pôsobnosť

Banskobystrický, Prešovský a Bratislavský kraj

Aktivity

 • Vytvorenie metodických materiálov pre učiteľov/ky a lektorov/ky
 • Školenie a supervízia lektorov/iek ľudských práv
 • Workshopy vzdelávania k ľudským právam na základných a stredných školách
 • Esejistická súťaž
 • Podpora aktívneho občianstva, mobilizačné aktivít
 • Vytvorenie webovej stránky s metodikami

Partneri projektu

 • Člověk v tísni – Slovensko
 • Amnesty International Norway

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Ste škola alebo trieda, ktorá by sa rada zapojila do projektu Môj svet-moje práva? 

Budeme len radi a prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kamilu Gunišovú na [email protected].

______________________________________________________________________

Summary of the project „My Body – My Rights” in English

The project My World – My Rights educates the pupils and students in non-formal matter. It aims to provide the youth with the  skills and competences, which are necessary for creating opinions towards minorities, otherness as well as towards understanding, supporting and protecting of human rights.

During the duration of the project, the lecturers create a long-term relationship with a class based on regular (four times per semester) meetings. The topics of the workshops are chosen by the class and it empowers them to organise their own activities to protect human rights.

All materials used during the workshops will be available for schools, pupils, students and teachers online. 

Target groups:

 • pupils (14-15 years old)
 • high school students (15-17 years old)
 • college and university students /teachers, lecturers (19-24 years old)

 Main activities:

 • the methodology for teachers and lecturers
 • training and supervision for human rights lecturers
 • workshops dedicated to human rights
 • essay competition
 • mobilisation activities
 • website

Project partners

 • People in need Slovakia
 • Amnesty International Norway

The NGO Fund donated 30 360 euro to the project My World – My rights. The Fund is financed by EEA Financial Mechanism 2009-2014. The administrator is Open Society Foundation. The aim of the project My World – My Rights is to strengthen the active citizenship.