Otvorený list Amnesty International adresovaný ministrovi zdravotníctva vo veci odborného usmernenia o tranzícii

Dlhoočakávané Odborné usmernenie Ministra zdravotníctva SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike je podľa Amnesty International Slovensko jednoznačne pozitívnym signálom, že Slovenská republika sa konečne zaujíma o práva svojich transrodových občanov a občianok. Aktuálne znenie usmernenia obsahuje viacero pozitívnych zmien, ktoré zlepšujú ľudskoprávnu situáciu transrodových ľudí. Dvadsať poslancov a poslankýň NR SR zároveň verejne vyzvalo Ministerstvo zdravotníctva, aby zrušilo platnosť usmernenia. O zmenách alebo prípadnom zrušení usmernenia by mala v týchto dňoch rozhodnúť koaličná rada.

V reakcii na vydanie usmernenia sa objavili informácie o tom, že do NR SR by mal byť predložený návrh na novelu zákona o mene a priezvisku. Návrh by mal žiadateľom a žiadateľkám o úradnú zmenu rodu (v návrhu tzv. „zmenu pohlavia“) ukladať povinnosť absolvovať chirurgický zákrok do druhotných pohlavných znakov a činnosti reprodukčných orgánov žiadateľa alebo žiadateľky, aby tak úradná zmena rodu bola „v súlade so všeobecným vnímaním spoločnosti o rozdieloch medzi mužmi a ženami.“ 

Takýto návrh zákona by bol v rozpore s aktuálnymi medicínskymi a ľudskoprávnymi štandardmi a bol by nesmierne škodlivý pre práva a životy transrodových ľudí na Slovensku. Ak by bola právna tranzícia podmienená nútenými operačnými výkonmi a nútenou sterilizáciou, Slovensko by sa nielen vrátilo v čase, ale takáto legislatíva by bola v priamom rozpore s medzinárodným právom a medzinárodnými štandardmi v oblasti ľudských práv. 

Na snahy o ďalšie obmedzovanie ľudských práv reaguje Amnesty, poradenské centrá pre LGBTI+ ľudí aj odborná verejnosť

Napriek výhradám, ktoré sme zhrnuli vo vyjadrení dňa 27. apríla 2022, v Amnesty International Slovensko vnímame nesmierne dôležitú úlohu usmernenia a neodborné zásahy do usmernenia, alebo dokonca jeho zrušenie, by viedli k okamžitému zhoršeniu ľudskoprávnej situácie transrodových ľudí. Preto sme v stredu 4. mája poslali ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému otvorený list, v ktorom ho vyzývame na zachovanie Odborného usmernenia v platnosti. Ministerstvo zároveň žiadame, aby podniklo všetky kroky vo svojej kompetencii a pomohlo zabrániť ďalším útokom na práva transrodových ľudí na Slovensku.

Spoločné stanovisko poradenských centier Prizma a InPoradňa, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí, uvádza, že riziko zrušenia odborného usmernenia alebo opätovného zavedenia povinných kastrácií a sterilizácií už dnes nesmierne negatívne zasahuje ľudské práva, psychické zdravie a prežívanie transrodových ľudí na Slovensku. Stanovisko obsahuje aj niekoľko výpovedí transrodových osôb, ktorých sa aktuálna situácia osobne dotýka.

Svoje znepokojenie vyjadrili aj odborníčky a odborníci z pomáhajúcich profesií. Podpísať petičnú výzvu Toto je cez všetky čiary môžete na tomto odkaze aj vy.


Znenie otvoreného listu:

Vážený pán minister,

v mene Amnesty International Slovensko chcem týmto otvoreným listom vyjadriť podporu prijatiu Odborného usmernenia Ministra zdravotníctva SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike. Amnesty International Slovensko víta vydanie usmernenia ako dôležitý krok smerom k ochrane ľudských práv transrodových ľudí, pretože toto usmernenie formalizuje medicínske postupy a vytvára doteraz absentujúci právny rámec pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci medicínskej tranzície, ktorá je zo zákona predpokladom právnej tranzície.

Dlhoočakávané usmernenie je jednoznačne pozitívnym signálom, že Slovenská republika sa konečne zaujíma o práva svojich transrodových občanov a občianok. Aktuálne znenie usmernenia obsahuje viacero pozitívnych zmien, ktoré zlepšujú ľudskoprávnu situáciu transrodových ľudí, ale vo vyjadrení k prijatiu odborného usmernenia zo dňa 27. apríla 2022 sme pomenovali aj viacero jeho nedostatkov z hľadiska medzinárodných ľudskoprávnych a medicínskych štandardov. Napriek tomu vnímame nesmierne dôležitú úlohu usmernenia a vyzývame Vás na zachovanie jeho platnosti.

Neodborné zásahy do usmernenia, alebo dokonca jeho zrušenie, by viedli k okamžitému zhoršeniu ľudskoprávnej situácie transrodových ľudí.

Usmernenie je výsledkom kompromisu odbornej obce a MZ SR a týka sa výslovne odborných medicínskych postupov. Súhlas so znením usmernenia vyjadrili aj Slovenská psychiatrická spoločnosť a Slovenská sexuologická spoločnosť, ktorých členovia a členky sa témou transrodovosti dlhodobo zaoberajú.

Transrodoví ľudia čakali na prijatie podobného usmernenia 41 rokov. Vďaka tomuto dokumentu získali istotu, že im v procese tranzície nebude hroziť najhrubšie porušovanie ich ľudských práv – nútená sterilizácia alebo kastrácia. Spoločné stanovisko poradenských centier Prizma a InPoradňa, ktoré poskytujú psychologické, sociálne a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí, uvádza, že riziko zrušenia odborného usmernenia alebo opätovného zavedenia povinných kastrácií a sterilizácií už dnes nesmierne negatívne zasahuje ľudské práva, psychické zdravie a prežívanie transrodových ľudí na Slovensku. Stanovisko obsahuje aj niekoľko výpovedí transrodových osôb, ktorých sa aktuálna situácia osobne dotýka.

Akékoľvek neodborné alebo tzv. ideologické výhrady voči usmerneniu nepovažujeme za dostatočný dôvod na to, aby ministerstvo prehodnocovalo znenie usmernenia alebo pristúpilo k jeho zrušeniu. Zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti v procese tranzície, ktoré dokument upravuje, je pozitívnym krokom v ústrety súčasným medicínskym a ľudskoprávnym štandardom. K ich dodržiavaniu sme sa zaviazali ratifikáciou viacerých zásadných ľudskoprávnych dohovorov a zmlúv.

Ak ministerstvo pristúpi na tzv. ideologické výhrady voči usmerneniu, de facto tým legitimizuje reštriktívne útoky na práva transrodových ľudí, ako aj ľudské práva vo všeobecnosti.

Hneď v úvode Ústavy SR sa uvádza, že „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ a zároveň „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“

Slovenská republika má povinnosť chrániť a dodržiavať ľudské práva všetkých ľudí bez ohľadu na ich rodovú identitu. Ústava SR, Všeobecná deklarácia ľudských práv aj Európsky dohovor o ľudských právach zakazujú mučenie a iné neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie. Za jedno z najzávažnejších porušení zákazu mučenia sa v tomto prípade považujú nútené sterilizácie a kastrácie. Nútiť človeka podstúpiť operatívny zákrok ako predpoklad pre právne uznanie jeho identity je v rozpore so zákazom mučenia a iného neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, v rozpore s právom na uznanie právnej osobnosti a predstavuje zásah do súkromného a rodinného života.

Zavedenie povinných kastrácií a sterilizácií do odborného usmernenia alebo zákona by znamenalo hrubé porušenie ľudskoprávnych záväzkov SR. Právnu legitimitu nútených kastračných výkonov vyvrátili aj dva dôležité rozsudky európskych národných súdov. Rakúsky Najvyšší správny súd dňa 27. februára 2009 rozhodol, že povinná operácia nie je podmienkou pre úradnú zmenu rodu (a mena). Prípad sa týkal transrodovej ženy, ktorá žila v súlade so svojou rodovou identitou, a zároveň podstúpila všetky biologické zmeny s výnimkou rekonštrukčnej operácie genitálu.

Najvyšší spolkový súd v Nemecku vo svojom rozsudku uviedol, že „odborná verejnosť čoraz častejšie považuje operatívny zásah ako predpoklad úradnej zmeny rodu za problematický alebo dokonca neobhájiteľný“. Kľúčovým bodom je skutočnosť, že na úradnú zmenu rodu nie je potrebné vynucovať špecifický súbor operačných opatrení.

Podmieňovať právnu tranzíciu nútenými kastračnými a sterilizačnými výkonmi by pre Slovensko znamenalo nielen návrat v čase, ale takáto legislatíva by bola v priamom rozpore s medzinárodným právom a medzinárodnými štandardmi v oblasti ľudských práv.

Ochrana a dodržiavanie ľudských práv nie sú otázkou názoru alebo ideológie.

Konanie v súlade s uvedenými záväzkami SR vylučuje ohýbanie ľudskoprávnych štandardov a legislatívy na základe akejkoľvek „názorovej nezhody“ alebo ideologického tlaku. Amnesty International vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR na zachovanie Odborného usmernenia v platnosti. Ministerstvo zároveň žiadame, aby podniklo všetky kroky vo svojej kompetencii a pomohlo zabrániť ďalším útokom na práva transrodových ľudí na Slovensku.

Usmernenie je výsostne odborný dokument, ktorý je výsledkom niekoľkoročnej snahy odbornej obce o zjednotenie postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak ministerstvo podľahne ideologickým tlakom a dovolí neodborný zásah do znenia usmernenia alebo dokonca jeho zrušenie, vytvorí tým nebezpečný precedens. Čo bude v takom prípade stáť v ceste názorovo vyhraneným skupinám či jednotlivcom, ktorí pohŕdajú ľudskými právami, aby v budúcnosti dosiahli neodborný zásah do ďalších medicínskych a právnych dokumentov?

Na základe vyššie uvedených skutočností preto opätovne vyzývame Ministerstvo zdravotníctva, aby Odborného usmernenie Ministra zdravotníctva SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike zachovalo v platnosti. Jediné zmeny, ktoré je vhodné do tohto dokumentu v budúcnosti zapracovať, musia smerovať k ďalšiemu zlepšeniu ľudskoprávnej situácie transrodových ľudí na Slovensku a ku zlepšeniu ich prístupu k modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú majú právo.

V prípade záujmu o doplňujúce informácie alebo stretnutie nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Ďakujem. S úctou,

Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko


Považujete tento príspevok za dôležitý? Prispejte na našu prácu a pomôžte nám brániť ľudské práva pre všetkých.