Práva žien

Prehľad

Práva žien sú ľudské práva

Všetci a všetky máme nárok na ľudské práva. Tieto práva zahŕňajú právo na život bez násilia a diskriminácie; právo na najvyššiu možnú úroveň fyzického a duševného zdravia; právo na vzdelanie; právo vlastniť majetok; volebné právo či právo zarábať rovnakú mzdu za rovnakú prácu.

Mnoho žien a dievčat na celom svete však stále čelí diskriminácii na základe pohlavia a rodu. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť.

Hnutia za práva žien dlhé roky tvrdo bojovali proti tejto nerovnosti, ženy masovo vychádzali do ulíc žiadať dodržiavanie ich práv a zmenu zákonov. Súčasná digitálna éra praje novým hnutiam, akým je napríklad #MeToo, ktoré poukazuje na alarmujúci rozsah rodovo podmieneného násilia a sexuálneho obťažovania.

Amnesty International prostredníctvom výskumu, advokácie a kampaní vytvára nátlak na ľudí, ktorí majú vo svojich rukách prislúchajúce právomoci, aby rešpektovali práva žien.

Na tejto stránke sa pozrieme na históriu práv žien; na to, čo vlastne práva žien sú; a čo v tejto sfére robí Amnesty.

Za čo bojujeme?

Čo máme na mysli, keď hovoríme o právach žien? Za čo bojujeme? Tu nájdete niekoľko príkladov práv, za ktoré aktivistky a aktivisti bojovali v priebehu storočí a bojujú aj dnes:

Volebné právo pre ženy

V priebehu 19. a začiatkom 20. storočia ženy začali agitovať za zmenu volebných zákonov, aby aj im prislúchalo volebné právo. V roku 1893 sa Nový Zéland stal prvou krajinou, ktorá garantovala ženám volebné právo na celoštátnej úrovni. Hnutie sufražetiek (suffrage = volebné právo) sa rozšírilo do celého sveta a vďaka húževnatosti všetkých, ktoré sa do tohto boja zapojili, je dnes volebné právo žien definovaným právom podľa Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979).

Napriek tomuto pokroku, na svete ešte stále existuje veľa miest, kde je pre ženy veľmi ťažké si toto právo aj uplatniť. Jedným z príkladov je Sýria, kde sú ženy skutočne odrezané od politickej angažovanosti, a to vrátane prebiehajúceho mierového procesu.

V Pakistane je síce volebné právo definované ako ústavne právo, no v niektorých oblastiach ženám dodnes nie je dovolené voliť, najmä kvôli prísnym zvykom, na ktorých dodržiavanie a interpretáciu dohliadajú silné vedúce osobnosti v ich patriarchálnych komunitách.

V Afganistane sa úrady nedávno rozhodli zaviesť vo volebných miestnostiach povinnú kontrolu osôb podľa fotografie, čo sťažuje hlasovanie pre ženy v konzervatívnych oblastiach, kde si väčšina žien zakrýva na verejnosti tvár.

Amnesty International sa zasadzuje za to, aby sa všetky ženy mohli efektívne zúčastňovať na politických procesoch.

Sexuálne a reprodukčné práva

Každý človek má mať možnosť rozhodovať o svojom vlastnom tele.

Každá žena a dievča má sexuálne a reprodukčné práva. To znamená, že majú právo na rovnaký prístup k zdravotníckym službám, akými sú antikoncepcia a bezpečné interrupcie, a tiež právo rozhodnúť sa, kedy a s kým sa zosobášia, či chcú mať deti, a ak áno, koľko, kedy a s kým.

Ženy by mali byť schopné žiť bez obáv z rodovo podmieneného násilia vrátane znásilnenia a iného sexuálneho násilia, mrzačenia pohlavných orgánov, núteného sobáša, núteného tehotenstva, nútenej interrupcie alebo nútenej sterilizácie.

Napriek všetkému nás čaká ešte dlhá cesta, kým si všetky ženy budú môcť uplatniť tieto práva.

Ešte stále je na svete veľa žien a dievčat, ktoré nemajú prístup k bezpečným a legálnym interrupciám. Vo viacerých krajinách stoja ľudia, ktorí chcú alebo potrebujú ukončiť tehotenstvo, pred nemožným rozhodnutým: ohroziť svoj život (resp. život tehotnej), alebo ísť do väzenia.

Viac informácií o politikách Amnesty International v oblasti prístupu k bezpečnej interrupcii si môžete prečítať TU.

Kampane Amnesty a príklady pozitívnej zmeny

V Argentíne vedie Amnesty International kampaň za zmenu prísnych interrupčných zákonov bok po boku s miestnymi iniciatívami obrankýň a obrancov ľudských práv. I keď sa podarilo docieliť niekoľko dôležitých krokov správnym smerom, ženy a dievčatá v krajine ešte stále nemôžu rozhodovať o svojom vlastnom tele.

Úspešné boli naše kampane v Írsku a Severnom Írsku, kde nedávno došlo k dekriminalizácii interrupcií po mnohých desaťročiach lobovania zo strany Amnesty a ďalších ľudskoprávnych organizácií a iniciatív.

Poľskému parlamentu adresovala Amnesty International s ďalšími vyše 200 ľudskoprávnymi a feministickými organizáciami z celého sveta spoločné vyhlásenie proti návrhu zákona o drakonickom obmedzení prístupu k interrupciám.

Po dlhoročných kampaniach Amnesty a ďalších organizácií a iniciatív Kórejská republika nedávno zaznamenala výrazný pokrok v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv. Najvýznamnejší bol rozsudok juhokórejského ústavného súdu, ktorý nariadil vláde dekriminalizovať interrupcie v krajine, pričom na reformovanie reštriktívnych zákonov o interrupciách stanovil lehotu do konca roku 2020.

Amnesty International podporila aj ženy a dievčatá, ktoré v Burkina Faso bojujú proti núteným sobášom, čo je praktika veľmi rozšírená najmä vo vidieckych oblastiach.

V Sierra Leone spolupracujeme s miestnymi komunitami v rámci vzdelávacieho programu Amnesty International, ktorý sa zameriava na množstvo otázok a problémov z oblasti ľudských práv, ako napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

Zistili sme, že v Zimbabwe sú ženy a dievčatá vystavené nechceným tehotenstvám a zvýšenému riziku infekcie HIV z dôvodu rozsiahleho nepochopenia podstaty súhlasu pri sexuálnych aktivitách a nedostatočného prístupu k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho zdravia. Dievčatá sa tak ocitajú v diskriminovanej pozícii aj v prístupe ku vzdelaniu, ohrozené detskými sobášmi a chudobou.

V Jordánsku Amnesty International vyzvala úrady, aby prestali v tichosti podporovať násilnícky systém mužského poručníctva, ktorý drží ženy pod kontrolou ich mužských rodinných príslušníkov a obmedzuje ich osobné slobody. Ženy môžu byť v rámci neho napríklad zadržiavané na základe obvinenia zo sexuálneho styku mimo manželstva alebo z toho, že opustili dom bez povolenia; pričom ich môže čakať ponižujúce „preskúmanie panenstva“ a následne ohrozenie v dôsledku irelevantného nálezu.

Sloboda pohybu

Sloboda pohybu je právo voľne sa pohybovať tak, ako sa nám páči – nielen v rámci krajiny, kde žijeme, ale aj pri cestovaní do zahraničia. Mnoho žien sa však v súvislosti s pohybom a cestovaním stretáva s vážnymi prekážkami. V niektorých prípadoch im ani nie je povolené vlastniť cestovný pas alebo cestovať bez dovolenia mužského poručníka.

V Saudskej Arábii nedávno prebehla úspešná kampaň, ktorá umožnila ženám viesť motorové vozidlá, čo bolo predtým dlhé desaťročia zakázané. Napriek tomuto významnému míľniku úrady naďalej pokračujú v prenasledovaní a zadržiavaní mnohých aktivistiek, a to len preto, že sa pokojne zasadzujú za práva žien.

Feminizmus a práva žien

Človeku, ktorý sa zaoberá právami žien, prospeje, ak porozumie feminizmu. Vo svojej podstate je feminizmus presvedčenie, že ženy majú nárok na politickú, ekonomickú a sociálnu rovnosť. Feminizmus sa usiluje zabezpečiť ženám možnosť plne využívať svoje práva na rovnakej úrovni ako muži.

Intersekcionálny feminizmus

Intersekcionálny feminizmus vyjadruje myšlienku, že všetky dôvody, pre ktoré môže byť niekto diskriminovaný – vrátane rasového či etnického pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, vierovyznania, zdravotného znevýhodnenia, príslušnosti k ekonomickej triede –, sa navzájom prekrývajú a pretínajú. Jedným zo spôsobov, ako to lepšie pochopiť, je pozrieť sa na konkrétne prejavy, napríklad v Dominikánskej republike, kde náš výskum ukázal, že pracovníčky v oblasti sexuálnych služieb, ktoré sú často zároveň osobami inej farby pleti, transrodovými osobami, alebo oboje súčasne, sú vystavené mučeniu a prenasledovaniu zo strany polície, pričom tá sa na ne zameriava nielen pre každú z uvedených identít, ale obzvlášť pre ich prienik.

Ako sa porušujú práva žien?

Rodová nerovnosť

Rodová nerovnosť môže zahŕňať:

Rodovo podmienené násilie

O rodovo podmienenom násilí hovoríme, keď sú násilné činy páchané voči osobám na základe ich sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavných znakov. Rodovo podmienené násilie zasahuje v neúmernom rozsahu ženy a dievčatá.

Zvlášť ohrozené násilím sú ženy a dievčatá v konfliktných zónach. Sexuálne násilie sa naprieč dejinami používalo ako vojnová zbraň. Amnesty International v Nigérii zdokumentovala, koľko žien na úteku pred útokmi Boko Haram sa stalo terčom sexuálneho násilia a znásilňovania príslušníkmi nigérijskej armády.

V celosvetovom priemere približne 30 % všetkých žien, ktoré boli alebo sú vo vzťahu, zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera. Byť ženou znamená aj vyššiu pravdepodobnosť, že budete čeliť sexuálnym útokom vrátane znásilnenia, alebo tiež takzvaným „zločinom zo cti“.

Násilie páchané na ženách je závažným porušením ľudských práv. Chrániť ženy pred rodovo podmieneným násilím je zodpovednosťou štátu – a to aj vtedy, keď k nemu dochádza za zatvorenými dverami domácností.

Sexuálne násilie a obťažovanie

Sexuálnym obťažovaním je akékoľvek neželané sexuálne správanie. Môže ísť o fyzické správanie a pokusy o zblíženie, požadovanie sexuálnych služieb alebo nevhodný verbálny prejav.

Pri sexuálnom násilí má sexuálny útok fyzickú formu. Hoci sa terčom sexuálneho násilia môžu stať aj muži a chlapci, sú to ženy a dievčatá, ktoré zasahuje v najväčšej miere.

Diskriminácia na pracovisku

Ženy sú často vystavené rodovej diskriminácii na pracovisku. Príkladom je rozdielne platové ohodnotenie žien a mužov. Rovnaká odmena za rovnakú prácu je ľudským právom, no ženám sa prístup k spravodlivej a rovnakej mzde zas a znovu odopiera. Podľa nedávnych prieskumov v súčasnosti ženy zarábajú zhruba 77 % zárobku, ktorým sú za rovnakú prácu ohodnotení muži, čo vedie k celoživotnej finančnej nerovnosti žien. V dôsledku toho si častejšie nemôžu dovoliť naplno uplatňovať svoju nezávislosť a znamená to pre ne tiež zvýšené riziko chudoby vo vyššom veku.

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity

V mnohých krajinách sveta sú ženám odopierané ich práva na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavných znakov. Lesbické, bisexuálne, transrodové a intersexuálne ženy a rodovo nekonformné osoby čelia násiliu, vylúčeniu, obťažovaniu a diskriminácii. Mnoho z nich je vystavených extrémnemu násiliu vrátane sexuálneho násilia alebo takzvaného „nápravného znásilnenia“ a „vrážd zo cti“.

Práva žien a medzinárodné právo

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 1979) je kľúčovou medzinárodnou dohodou, ktorá sa zaoberá diskrimináciou na základe rodu a poskytuje osobitnú ochranu práv žien.

Dohovor CEDAW ustanovil medzinárodnú listinu práv žien a dievčat a definuje povinnosti štátov určené s cieľom zaručiť ženám možnosť si tieto práva uplatňovať.

Dohovor ratifikovalo viac ako 180 štátov.

Prečo je dôležité zasadzovať sa za práva žien?

Práva žien sú ľudské práva

Môže sa to javiť ako samozrejmosť, no nemôžeme mať slobodnú a rovnoprávnu spoločnosť, pokiaľ nebudú slobodní a rovní všetci ľudia. Kým nebude ženám umožnené požívať rovnaké práva ako mužom, bude sa táto nerovnosť v spoločnosti týkať každého.

Ochrana práv žien robí svet lepším

Ako upozorňuje OSN, rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat nie sú cieľom samým osebe, ale kľúčom k udržateľnému rozvoju, mieru a bezpečnosti. A výskumy nám tieto slová potvrdzujú: keď sa práva žien berú vážne a dodržiavajú, spoločnosť sa zlepšuje pre všetkých.

Keď spolupracujeme, sme silnejší

Hoci hnutia a iniciatívy zdola už urobili mnoho, ak sa k podpore práv žien pridáme naozaj všetci a všetky, spolu dokážeme zmeniť oveľa viac. Prostredníctvom spolupráce s aktivistkami a aktivistami v teréne v kombinácii s vlastnými cielenými kampaňami môžu hnutia ako Amnesty International sformovať silný predvoj v boji za práva žien.

Súvisiace odkazy:

Práva žien sú na Slovensku systematicky porušované – Tlačová správa Amnesty International Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Naša solidarita nediskriminuje – solidárna akcia na podporu reprodukčných práv na Slovensku

Hovorme o súhlase – stránka Amnesty Slovensko venovaná popularizácii a normalizácii súhlasu v sexuálnych aktivitách, vzdelávaniu v téme sexuálnych aktivít so súhlasom a prevencii sexuálneho násilia

Možnosť voľby – feministická organizácia, ktorá od roku 2001 svojimi aktivitami prispieva k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej budú mať ľudia na Slovensku skutočnú „možnosti voľby“ a žiť bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi.

Stránka zastavmenásilie, ktorá obsahuje definíciu pojmov v oblasti rodovo-podmieneného a domáceho násilia.

Aspekt – feministická vzdelávacia a publikačná organizácia