Reakcia na ďalšiu stigmatizáciu občianskej spoločnosti

 
Amnesty International Slovensko má vážne obavy o dopadoch stigmatizujúcich a démonizujúcich prejavov voči občianskej spoločnosti ako zo strany opozície tak aj koalície. Stigmatizácia a démonizácia občianskej spoločnosti je častokrát používaná na poškodenie a spochybnenie legitimity a dôležitosti jej práce a aktivít. Najčastejšie tí, ktorí majú moc, vo svojich prehláseniach obviňujú občiansku spoločnosť z toho, že „ohrozuje suverenitu štátu“, „slúži zahraničným záujmom“, či „je nepriateľom štátu“.
 
V skutočnosti, majú organizácie občianskej spoločnosti plné právo získavať finančné prostriedky zo zahraničných zdrojov na to, aby vykonávali svoju prácu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a slobôd. Je dôležité pripomenúť, že občianska spoločnosť častokrát svojimi činnosťami upozorňuje či nahrádza nefungujúci alebo nedostatočne fungujúci štát. Právo získavať a využívať finančné prostriedky zo zahraničia je chránené medzinárodnými dokumentami. Podľa Deklarácie OSN o ochrancoch ľudských práv, má každý právo, ako jednotlivec alebo spoločne s inými, žiadať o prostriedky, prijímať a využívať ich s jednoznačným cieľom, nenásilným spôsobom podporovať a ochraňovať ľudské práva a základné slobody. Podľa osobitného spravodajcu OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania je „možnosť vyhľadávať, zabezpečiť a využívať zdroje nevyhnutná pre existenciu a efektívne fungovanie združení bez ohľadu na ich veľkosť. Právo na slobodu združovania zahŕňa nielen možnosť fyzických alebo právnických osôb, aby vytvárali a pripájali sa k združeniam, ale tiež možnosť vyhľadávať, prijímať a využívať zdroje – ľudské, materiálne a finančné – z domácich, zahraničných a medzinárodných zdrojov.”
 
Mnohí aktéri a aktérky občianskej spoločnosti, ktorí vykonávajú dôležitú prácu v oblasti ľudských práv, sa vo veľkej miere spoliehajú na financovanie zo zdrojov mimo Slovenska. Ak by takáto možnosť neexistovala, mnohé mimovládne organizácie na Slovensku by neboli schopné vykonávať svoju prácu, bojovať za ľudské práva a spravodlivosť. Ak predstavitelia a predstaviteľky koalície a opozície slovne útočia na občiansku spoločnosť, ktorá od nich požaduje len to, aby chránili, dodržiavali a napĺňali základné ľudské práva a slobody, sú tieto útoky veľmi nebezpečným signálom, ktorý môže mať na základné práva a slobody desivé dopady.
 
Vyhlásenie k Ficovým výrokom o občianskych protestoch nájdete tu.