Spoločne za spravodlivé podmienky v 24-hodinovom opatrovateľstve

Ľudia poskytujúci 24-hodinovú starostlivosť vykonávajú dôležitú prácu, ktorá je nenahraditeľná pre jednotlivcov aj celú spoločnosť. Ľuďom, ktorí sa už o seba nedokážu sami postarať, poskytujú nepretržitú opateru a nesú obrovskú zodpovednosť za ich zdravie a život. Napriek tomu, že ich práca je pre nás nenahraditeľná, 24-hodinové opatrovateľky a opatrovatelia často pracujú v neistých, nespravodlivých a stresujúcich podmienkach.

Práva ľudí, ktorí poskytujú 24-hodinovú opateru, v Rakúsku nepodliehajú takmer žiadnej právnej ochrane. To má za následok vážne a systematické porušovanie ich základných práv. Psychická a fyzická náročnosť práce opatrovateliek, ktoré a ktorí poskytujú 24-hodinovú starostlivosť, je málokedy zohľadnená v pracovných podmienkach alebo výške mzdy, ktorú dostávajú. Mnohé z nich sú ohodnotené pod úrovňou minimálnej mzdy, pracujú na neprimerane dlhé zmeny a zažívajú diskrimináciu a obťažovanie na pracovisku.

Napriek tomu, že majú v praxi pri vykonávaní svojej práce minimum voľnosti a samostatnosti, až 98 % opatrovateliek a opatrovateľov v Rakúsku pracuje pod štatútom samostatne zárobkovo činnej osoby. Táto situácia pre nich predstavuje množstvo problémov:

  • nevzťahujú sa na nich pravidlá a dohody týkajúce sa minimálnej mzdy
  • nemajú garantované prestávky v práci,
  • nemajú stanovenú maximálnu pracovnú dobu,
  • nemajú nárok na čerpanie dovolenky
  • nemajú nárok na náhradu príjmu počas práceneschopnosti
  • nárok na nemocenskú dávku majú až od 42. dňa PN.

Opatrovateľky a opatrovatelia majú nárok na pracovné prestávky často len na papieri a mnohé z nich sú v pracovnej pohotovosti na telefóne aj počas noci. V prípade práceneschopnosti znášajú náklady s tým spojené sami, pretože nárok na nemocenskú dávku majú až od 42. dňa. Mnohí opatrovatelia a opatrovateľky zároveň nemajú dostatok informácií o svojich právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby. V dôsledku toho sú často nedostatočne zabezpečení pre prípad straty zamestnania, alebo choroby, a v najhoršom prípade im hrozí aj zadlženie.

Problémy ľudí, ktorí poskytujú 24-hodinovú starostlivosť, výrazne prehĺbila aj pandémia COVID-19. Okrem protipandemických opatrení, limitovaného pohybu a zvýšených zdravotných rizík čelili opatrovateľky a opatrovatelia pri poskytovaní štátnej podpory v boji s pandémiou veľkej byrokratickej záťaži a jazykovej bariére.

Všetci a všetky chceme pracovať v bezpečných a zdravých pracovných podmienkach a za vykonanú prácu dostať spravodlivú odmenu. Rakúske štátne orgány však zanedbali definovanie a ochranu práv opatrovateľov a opatrovateliek. Lepšie podmienky a bezpečnosť pre ľudí, ktorí poskytujú 24-hodinovú starostlivosť, ako aj pre ich klientelu, bude možné dosiahnuť iba za predpokladu, že v Rakúsku dôjde k nevyhnutnej a rýchlej zmene systému.

Rakúsko musí zaviesť také legislatívne normy a predpisy, ktoré opatrovateľom a opatrovateľkám zabezpečia spravodlivé pracovné podmienky, vrátane jasného určenia adekvátnej minimálnej mzdy a ochrany pred neprimerane dlhým pracovným časom. Zároveň je potrebné vybudovať funkčné kontrolné mechanizmy a nástroje, ktorými sa môžu opatrovateľky a opatrovatelia, ako aj ich klienti a klientky, efektívne brániť porušovaniu ľudských práv. Ľudia, ktorí poskytujú 24-hodinovú starostlivosť musia požívať efektívnu ochranu pred diskrimináciou, obťažovaním a porušovaním ich základných práv, čo zahŕňa aj celoplošné rozšírenie certifikácie agentúr, ktoré opatrovateľkám a opatrovateľom sprostredkujú prácu v Rakúsku.

Podpíšte a zdieľajte našu petíciu a pomôžte nám dosiahnuť zmenu.

PREČO POTREBUJEME OKAMŽITE ZLEPŠIŤ OCHRANU OPATROVATELIEK, KTORÉ POSKYTUJÚ 24-HODINOVÚ OPATERU?

Amnesty International sa rozhodla osobitne preskúmať situáciu opatrovateliek a opatrovateľov v domácnostiach v Rakúsku a ochranu ich ľudských práv na základe konkrétnych problémov týchto pracujúcich v súvislosti s pandémiou COVID-19. Viac ako 92 % ľudí pracujúcich v domácej starostlivosti v Rakúsku tvoria ženy. Viac ako 98 % z nich cestuje za prácou z krajín strednej a východnej Európy, najmä z Rumunska a Slovenska. Do Rakúska zvyknú dochádzať na dvojtýždňové alebo štvortýždňové zmeny (pracovné turnusy), po ktorých sa na obdobie voľna vracajú do krajín pôvodu. Obmedzenia cezhraničného pohybu osôb preto mimoriadne negatívne zasiahli práve opatrovateľky pracujúce v rakúskych domácnostiach.

Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti starším ľuďom je veľmi feminizované povolanie, v dôsledku čoho je podhodnotené i spoločensky nedocenené. Rakúsko patrí k európskym krajinám s najvyšším rozdielom v odmeňovaní žien a mužov (v roku 2019 dosahoval 19 %). Pre ženy, ktoré za prácou v tomto odvetví dochádzajú zo zahraničia, je rozdiel ešte väčší a ich platy často nedosahujú úroveň minimálnej mzdy. Platové ohodnotenie pracujúcich zo zahraničia je v Rakúsku približne o 25 % nižšie ako ohodnotenie pracujúcich s rakúskym občianstvom. Práca žien zo zahraničia je ohodnotená až o 26,8 % horšie ako práca rakúskych občianok.

Rakúska populácia postupne starne, čo sa premieta aj do stúpajúceho dopytu po opatrovateľstve. Do roku 2040 bude viac ako štvrtina obyvateľstva vo veku nad 65 rokov. Štát napriek tomu dodnes nestanovil vhodné podmieny, ktoré by zaistili ochranu práv opatrovateliek a zároveň ich klientely. Politické rozhodnutia, ako napríklad o peňažných dávkach alebo o tom, že starší ľudia do roku 2018 osobne niesli zodpovednosť za financovanie vlastnej dlhodobej starostlivosti v domovoch sociálnych služieb, viedli k tomu, že mnohí starší ľudia alebo ich rodiny sa rozhodli pre opatrovanie v domácnosti. V súčasnosti poskytuje opatrovateľskú starostlivosť starším ľuďom v ich domovoch viac ako 60-tisíc opatrovateliek a opatrovateľov. Táto práca je tiež známa ako 24-hodinová starostlivosť.

Docenenie opatrovateliek na spoločenskej a politickej úrovni však s vysokým dopytom po opatrovateľských službách v domácnosti vôbec nekorešponduje.

V mnohých krajinách vrátane Rakúska pribúdajú pracovné miesta s nevyhovujúcimi podmienkami, kde pracujúci nemajú zaistené nemocenské dávky a spravodlivú mzdu. Situácia tisícov opatrovateliek a opatrovateľov poskutujúcich 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku je exemplárnym príkladom dopadov nevhodných pracovných podmienok ekonomických migrantov. V Európe pracujú ženy, mladí, migranti a príslušníci etnických a náboženských menšín častejšie na čiastočný pracovný úväzok, s krátkodobými a problematickými zmluvami bez primeraného prístupu k nemocenským dávkam, rodičovskej dovolenke, platenému voľnu a iným službám. 

Čo môžete urobiť pre posilnenie práv opatrovateliek a opatrovateľov poskytujúcich 24-hodinovú starostlivosť?

Všetci a všetky môžeme pomôcť zlepšiť podmienky opatrovateľov a opatrovateliek!

Avizovaná štátna reforma v Rakúsku je ideálnym momentom na ochranu práv opatrovateľov a opatrovateliek. Preto musíme spoločne požadovať zmenu systému! Podpíšte petíciu a žiadaj spolu s nami od rakúskej spolkovej vlády a príslušných ministerstiev férové pracovné podmienky pre opatrovateľov a opatrovateľky!

Vďaka zakladaniu kaviarní pre opatrovateľov a opatrovateľky môžeme tvoriť nový priestor pre prepájanie a výmenu informácií a zároveň prejavovať uznanie a vyjadrovať naše hodnoty. Šírenie informácií o možnostiach podpory pre opatrovateľov a opatrovateľky prispieva k tomu, aby opatrovatelia a opatrovateľky poznali svoje práva a vedeli vyhľadať pomoc. Kontrolný zoznam pre výber agentúry ti umožňuje lepšie vyhodnocovať jednotlivé agentúry a tým zabezpečiť dodržiavanie štandardov pre opatrovateľov a opatrovateľky. Túžiš niektorému z 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek jednoducho poďakovať? Objednaj si bezplatne ďakovnú pohľadnicu!

SPRÁVA AMNESTY

„Chceme len základné práva! 24-hodinovým opatrovateľom a opatrovateľkám sú v Rakúsku upierané ich práva.“ Nová správa Amnesty poukazuje na situáciu v oblasti ľudských práv 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek v Rakúsku.

Zhrnutie je dostupné v nemeckomanglickomrumunskom a slovenskom jazyku.