Stanovisko Amnesty International k obvineniam obetí policajného násilia v Moldave nad Bodvou

Amnesty International považuje prístup slovenských orgánov k vyšetrovaniu obvinení z policajného násilia z roku 2013 v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou a k vyšetrovaniu obetí policajného násilia z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krivého obvinenia za porušovanie medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Obvinenia vznesené proti štyrom obetiam z 30. augusta 2017 a 18. mája 2017 predstavujú formu zastrašovania, ktorá ohrozuje prístup k spravodlivosti.

Podpíšte petíciu TU!

Počas policajnej razie, 19. júna 2013, viac ako 60 príslušníkov policajnej pohotovostnej jednotky fyzicky a verbálne napadlo 31 Rómov a Rómiek, ktoré nekládli odpor. Okrem fyzického a psychického násilia na osobách, policajti poškodili aj majetky ľudí žijúcich na Budulovskej ulici. Prvé vyšetrovacie úkony vo vzťahu k obetiam prebehli takmer po ôsmych mesiacoch od útoku. Identifikovaný bol jeden z policajtov (mnohí mali na hlavách kukly). Lekárske správy potvrdzujú zranenia. Napriek tomu sekcia kontroly a inšpekčnej služby (ďalej „inšpekcia“)  v priebehu roka 2015 postupne zastavila trestné stíhanie voči príslušníkom polície, ktoré v roku 2014 otvoril riaditeľ inšpekcie na príkaz generálnej prokurátory. Začiatkom roku 2016 Krajská prokuratúra v Prešove zamietla sťažnosť  proti rozhodnutiu inšpekcie o zastavení trestného stíhania. Poškodení voči tomuto rozhodnutiu podali sťažnosť na Ústavný súd, ktorý vo veci doposiaľ nerozhodol. Niekoľko rokov po zásahu teda stále nedošlo k vyvodeniu trestno-právnej zodpovednosti voči príslušníkom polície, ktorí sa zúčastnili zásahu na Budulovskej ulici v roku 2013. Táto skutočnosť neušla Výboru OSN proti mučeniu, ktorý v roku 2015 vyzval Slovenskú republiku, aby urýchlene iniciovala nezávislé vyšetrovanie.

 

Prístup slovenských orgánov k vyšetrovaniu obvinení z policajného násilia, ktoré je formou neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, vyvoláva obavy, že na Slovensku dochádza k porušeniu medzinárodných dohovorov. Z Európskeho dohovoru o ľudských právach Slovensku vyplýva povinnosť dôsledne, promptne a transparentne vyšetriť prípady násilia. Európsky súd pre ľudské práva navyše v prípade Načova v Bulharsko objasnil, že súčasťou tejto povinnosti dôsledného vyšetrovania je aj odkrytie prípadných rasových motívov násilných trestných činov.

 

V prípadoch, kedy sa obvinenia zo spáchania násilia týkajú príslušníkov polície, je Slovensko viazané Základnými princípmi OSN pre použitie sily a strelných zbraní. Princíp 7, ukladá Slovensku povinnosť  zabezpečiť, že nezákonné použitie sily príslušníkmi polície je trestným činom. Obete násilných činov zo strany polície majú právo na účinnú nápravu a dôsledné vyšetrenie ich prípadu. Toto právo sa neobmedzuje na prípady smrti alebo vážneho zranenia obetí. Použitie sily mimo rámca striktne určeného zákonom, vrátane použitia sily, ktoré je v rozpore s princípom rovného zaobchádzania, predstavuje protiprávne použitie sily v rozpore s princípom 7. Slovenská legislatíva postihuje takéto konanie ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v oblasti bezdôvodného alebo neprimeraného použitia násilia. V súlade s princípom 23 Základných princípov majú obete násilných činov zo strany polície právo podať sťažnosť proti neprimeranému použitiu sily.

 

Amnesty International má vážne obavy, že trestné stíhanie ako reakcia na sťažnosť proti policajnému zásahu v júni 2013 zo strany obyvateľov ulice Budulovská v Moldave nad Bodvou, vo svojich dôsledkoch predstavuje zásah do práva obetí a predstavuje formu zastrašovania. Tí ktorí sa postavili za svoje práva, dnes čelia obvineniu z krivého obvinenia.

 

Je zrejmé, že vyšetrovanie policajného násilia počas zásahu v rómskej komunite na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou z roku 2013 nespĺňa základné požiadavky medzinárodných dohovorov o ľudských právach. Vyšetrovanie nebolo dôsledné, vyšetrovacie úkony voči obetiam začali až vo februári 2014 a doposiaľ neviedlo k náprave a vyvodeniu zodpovednosti. Navyše, inšpekcia vyšetruje svojich policajných kolegov. Amnesty International žiada:

 

  • aby prokuratúra chránila obete policajného násilia a akékoľvek trestnoprávne konanie voči poškodeným počas policajného zásahu na ulici Budulovská v júni 2013 bolo okamžite pozastavené;
  • aby  bolo urýchlene začaté vyšetrovanie spomínaného policajného zásahu nezávislým orgánom a aby toto vyšetrovanie zohľadnilo prípadný rasový motív násilia;
  • aby bola následne obetiam poskytnutá náprava, vrátane náhrady škôd, ktoré utrpeli počas policajného zásahu.

Podpíšte petíciu TU!