Stanovy organizácie


Amnesty International
je globálne hnutie ochrancov ľudských práv založené na zásadách medzinárodnej solidarity, efektívnej práce v prospech obetí, univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv, nestrannosti a nezávislosti, demokracie a vzájomnej úcty.

Víziou AI je svet, v ktorom si bude každý človek uplatňovať všetky ľudské práva vymedzené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch.

Poslaním AI v kontexte jej činnosti zameranej na podporu všetkých ľudských práv je výskum a aktivity zamerané na zabránenie vážnemu porušovaniu práv na fyzickú a psychickú integritu, na slobodu zmýšľania a prejavu a na ochranu pred diskrimináciou.

Aktivity AI Slovensko na podporu a ochranu ľudských práv vychádzajú z medzinárodných stanov, plánov, smerníc alebo pravidiel stanovených AI a prijatých Medzinárodným valným zhromaždením AI (International Council Meeting – ICM). Cieľom AI Slovensko je aj vzdelávanie k ľudským právam a šírenie informácií o porušovaní ľudských práv.

AI Slovensko sa zodpovedá svojim členom a členkám, Medzinárodnému výkonnému výboru AI a Medzinárodnému sekretariátu AI.

Členom/kou sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá slobodne a dobrovoľne písomne požiada o členstvo v AI Slovensko, súhlasí s dodržiavaním jej Stanov a zaviaže sa osobne prispievať k dosiahnutiu jej cieľov.

Aktuálne stanovy v znení dodatku č. 2 _2019

Dodatok k stanovám 062019 

Dodatok č. 1 k stanovám 042015

Stanovy AI Slovensko 05/2014 

Dodatok č. 1 k Stanovám AI SK 

AI SK Stanovy 2012