Verejný priestor je pre všetkých!

Verejné priestranstvá sú v Zákone o obecnom zriadení 70/2018 Z. z., §2b odsek 1 definované nasledovne: „Verejné priestranstvo je priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia…“ 

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zas hovorí, že: „Verejné priestranstvá sú kľúčové pre užívanie ľudských práv, špeciálne kultúrnych práv – Tieto priestory sú tvorené a spravované verejnými inštitúciami, ktoré by mali na ich správu nazerať skrz ľudskoprávnu optiku.“

Takto definovaný verejný priestor je miestom, v ktorom ľudia trávia čas, prechádzajú ním a zdržiavajú sa v ňom s rôznymi motiváciami a cieľmi. Park na Račianskom mýte je priestorom s dostatkom tieňa, zelene, množstvom miesta na sedenie a príjemnou polohou. Mal by tak spĺňať všetky atribúty prístupnosti a otvorenosti.

V uplynulých týždňoch boli v parku na Račianskom mýte slovne aj fyzicky napádaní a vyháňaní ľudia bez domova súkromnou bezpečnostnou službou, ktorú najala priamo inštitúcia verejnej správy, rozpočtová organizácia bratislavskej mestskej časti Nové mesto EKO – podnik verejnoprospešných služieb. Útoky potvrdili samotní napadnutí ľudia, ako aj očití svedkovia napadnutí.

Konanie mestskej časti je nezákonné a neprijateľné

Je neprijateľné, aby verejná inštitúcia diskriminovala vybranú skupinu ľudí a neumožnila im vstup na verejné priestranstvo. Takéto konanie je navyše v rozpore s platnou legislatívou. Amnesty preto považuje postup, pri ktorom verejná inštitúcia najala súkromnú firmu s cieľom vykazovať ľudí z verejných priestorov na základe ich socioekonomickej situácie, za neakceptovateľný. Prípadné porušovanie platných nariadení či zákona musí byť riešené individuálne a v medziach zákona.

Komunikácia a zdôvodňovanie spomínaných opatrení samotnou mestskou časťou navyše použitým naratívom a formuláciami prispievajú k stigmatizácii a nenávistným postojom verejnosti voči ľuďom bez domova. Taktiež vedú k prehlbovaniu predsudkov a podpore nesprávneho rámcovania fenoménu bezdomovectva a bytovej núdze v situácii, keď je v slovenských mestách akútny nedostatok dostupného bývania a podporných sociálnych služieb pre ľudí ohrozených chudobou.

Situácia na Račianskom mýte je jedným z viacerých prejavov stigmatizácie, diskriminácie a snáh o vylučovanie ľudí bez domova z verejných priestorov zo strany verejných inštitúcií v uplynulom období. Vývoj situácie budeme v Amnesty Slovensko monitorovať.