Vláda USA stále zlyháva pri riešení epidémie sexuálneho násilia v komunitách pôvodného obyvateľstva – Tlačová správa Amnesty International

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
17. mája 2022

Vláda Spojených štátov amerických si dlhodobo neplní záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv žien z komunít pôvodného obyvateľstva. Miera sexuálneho násilia, ktorú zažívajú pôvodné obyvateľky Aljašky a ženy, ktoré sa samy označujú za severoamerické Indiánky, má stále rozmery epidémie. Výskumná správa Nekonečné bludisko: USA naďalej zlyháva v ochrane pôvodných obyvateliek pred sexuálnym násilím odhaľuje, že neustále podkopávanie autority kmeňových vlád zo strany vlády USA, chronické podfinancovanie inštitúcií presadzovania práva a zdravotníckych služieb v komunitách pôvodného obyvateľstva, ako aj zámerne zložitý proces určovania právomoci prispeli k zvýšenej miere sexuálneho násilia voči severoamerickým Indiánkam a pôvodným obyvateľkám Aljašky. Dosiahnuť spravodlivosť pre preživšie sexuálneho násilia je takmer nemožné. Správa nadväzuje na správu Amnesty International USA z roku 2007 o kríze sexuálneho násilia voči pôvodným obyvateľkám a konštatuje, že pokusy o čiastkové riešenia tejto epidémie za posledných 15 rokov nepriniesli žiadne zlepšenie.

„Neschopnosť vlády USA chrániť pôvodné obyvateľky pred extrémne rozšíreným sexuálnym násilím pramení z hanebného dedičstva hlboko zakorenenej marginalizácie, zneužívania a prenasledovania,“ povedala Tarah Demant, dočasná programová riaditeľka zodpovedná v Amnesty International USA za advokáciu a vládne záležitosti. „Na spravodlivosť pre ženy z komunít pôvodného obyvateľstva už viac nemožno vyčkávať. Vláda USA musí zmobilizovať potrebné zdroje a politickú vôľu na nápravu tohto nefunkčného systému.“

Dáta vlády USA ukazujú, že viac ako polovica severoamerických Indiánok a pôvodných obyvateliek Aljašky zažila sexuálne násilie, čo predstavuje viac ako dvojnásobok federálneho priemeru. Miera sexuálneho násilia je však pravdepodobne ešte vyššia, keďže vláda USA nevedie adekvátnu a konzistentnú evidenciu o násilí páchanom na pôvodných obyvateľkách.

V jednotlivých prípadoch často nie sú zrejmé základné faktory, ako napríklad to, či preživšia a obvinený patria ku kmeňu uznaného na federálnej úrovni, alebo či k trestnému činu došlo na kmeňovej pôde. Tápanie v bludisku súdnych právomocí vedie k značným odkladom. Nejasnosti vo vlastných kompetenciách na strane polície, právnikov a súdov, a zmätky v ich vzájomnej komunikácii nakoniec môže viesť k tomu, že nezakročí nikto. Preživším sexuálneho násilia je tak odoprený prístup k spravodlivosti. História systémovej diskriminácie a predsudkov voči pôvodnému obyvateľstvu v USA tiež negatívne vplýva na úroveň dôvery medzi komunitami pôvodného obyvateľstva a orgánmi činnými v trestnom konaní. Mnohé preživšie sexuálneho násilia sa preto ohláseniu trestného činu radšej úplne vyhnú. Výrazné zanedbávanie rozpočtu pre federálnu agentúru Indian Health Service sa odráža v nízkom stave personálu a kvalite poskytovaných služieb v jej zdravotníckych zariadeniach, následkom čoho americké Indiánky a pôvodné obyvateľky Aljašky nemajú zaručené primerané a včasné forenzné vyšetrenie po tom, ako prežili sexuálne napadnutie.

Amnesty International preto vyzýva vládu Spojených štátov amerických, aby podnikla potrebné kroky na ukončenie sexuálneho násilia páchaného na amerických Indiánkach a pôvodných obyvateľkách Aljašky. Ako prvé je potrebné v plnej miere obnoviť systém kmeňovej jurisdikcie nad zločinmi spáchanými v na pôde autonómnych indiánskych komunít (Indian country) a zvýšiť federálne financovanie tak, aby dokázalo zabezpečiť funkčnosť trestného stíhania a súdnych konaní. Okrem toho musí vláda USA kmeňovým komunitám zabezpečiť primerané financovanie a zdroje na presadzovanie práva, zdravotnícke služby a zber údajov o sexuálnom násilí na amerických Indiánkach a pôvodných obyvateľkách Aljašky.