Výročná správa 1997: Časť o Slovenskej republike

Výročná správa Amnesty International mapuje situáciu v oblasti ľudských práv vo všetkých krajinách sveta, kde za obdobie predchádzajúceho roka prišlo k pozitívnym či negatívnym zmenám. (t.j. Výročná správa 1997 sa týka udalostí z roku 1996).

Časť o Slovenskej republike
(zahrňujúca obdobie roku 1996)

Boli uväznení dvaja odpierači vojenskej služby z dôvodu svedomia. Obaja sú väzňami svedomia.

V októbri 1996 odmietla Národná rada návrh zákona, ktorý by novelizoval Trestný zákon a vytvoril nové kategórie priestupkov, ktoré sú založené na širokých a nejednoznačných definíciach, ako napríklad “rozvracanie” a “hanobenie štátu”. Prezident Michal Kováč odmietol svojim podpisom potvrdiť schválenie zákona po prvom hlasovaní v Národnej rade v marci. Prezident rovnako odmietol nový návrh zákona, ktorý Národná rada prijala v decembri a ktorý definuje “rozvracanie” podobným spôsobom.

V apríli odsúdil Obvodový vojenský súd v Bratislave Erika Kratmüllera, odpierača vojenskej služby z dôvodu svedomia, na 18 mesiacov odňatia slobody za vyhýbanie sa vojenskej služby. Dôvodom bolo, že nepožiadal o civilnú službu v zákonne stanovenej lehote. Zákon o civilnej službe stanovuje, že odpierači vojenskej služby z dôvodu svedomia musia podať vyhlásenie o odmietnutí vojenskej služby do 30 dní od vyhlásenia za schopného služby v ozbrojených silách. Erik Kratmüller bol uväznený v júni. V júli odsúdil Vyšší vojenský súd v Trenčíne Martina Badina, ďalšieho odpierača vojenskej služby z dôvodu svedomia na 12 mesiacov odňatia slobody z toho istého dôvodu. Bol uväznený v auguste. Koncom roku boli za podobných okolností súdení minimálne traja ďalší odpierači vojenskej služby z dôvodu svedmia.

V októbri a decembri vyzvala Amnesty International poslancov Národnej rady, aby odmietli schváliť návrh novely Trestného zákona, keďže niektoré jeho ustanovenia by mohli porušiť slobodu vyjadrovania a slobodu spolčovania. V októbri vyzvala Amnesty International za prepustenie Erika Kratmüllera a za prehodnotenie Zákona o civilnej službe za účelom jeho zosúladenia s medzinárodne uznávanými zásadami. Hlavne by sa mala odstrániť časová lehota pri podávaní žiadostí o civilnú službu pri odpieraní vojenskej služby z dôvodu svedomia. V decembri vyzvala Amnesty International za prepustenie Martina Badina.