Zaobchádzanie so ženami v Afganistane by podľa Amnesty malo byť vyšetrované ako zločin proti ľudskosti 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL 
26. MÁJA 2023 

Podľa zistení Amnesty International a Medzinárodnej komisie právnikov by nezákonné zásahy Talibanu do práv žien a dievčat v Afganistane mali byť vyšetrované ako zločiny podľa medzinárodného práva. V novej správe s názvom Vojna Talibanu proti ženám: Rodový útlak v Afganistane môže predstavovať zločin proti ľudskosti organizácie predstavili podrobnú právnu analýzu, na základe ktorej dospeli k záveru, že drakonické obmedzovanie práv afganských žien a dievčat zo strany Talibanu vrátane svojvoľného zadržiavania a väznenia, násilných zmiznutí, mučenia a iného zlého zaobchádzania môže predstavovať zločin proti ľudskosti. 

Organizácie sa domnievajú, že prokuratúra Medzinárodného trestného súdu by mala do prebiehajúceho vyšetrovania situácie v Afganistane zahrnúť aj vyšetrovanie prenasledovania na základe rodu, ktoré môže podľa článku 7 ods. 1 písm. h) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu predstavovať zločin proti ľudskosti. Organizácie zároveň vyzývajú ostatné štáty, aby uplatnili univerzálnu jurisdikciu a ďalšie zákonné prostriedky, ktoré môžu viesť k trestnému stíhaniu členov Talibanu podozrivých zo zodpovednosti za tieto zločiny podľa medzinárodného práva. 

„Taliban systémovo prenasleduje ženy a dievčatá. Rozsah a závažnosť politík Talibanu namierených proti ženám vytvára systém represie, ktorého cieľom je podmaniť si a marginalizovať ženy a dievčatá v celej krajine. Nevyzeralo by to inak, ak by ich chcel úplne vymazať z verejného priestoru. 

Drakonické obmedzenia práv žien a dievčat, ktoré Taliban stupňuje od svojho nástupu k moci, sú nepochybne vojnou proti ženám. Podľa našich zistení napĺňajú všetkých päť kritérií rodového prenasledovania ako zločinu proti ľudskosti. Zákaz účasti na verejnom živote, odňatie prístupu ku vzdelaniu, zákaz pracovať a slobodne sa pohybovať pre všetky ženy, väznenie, nútené zmiznutia a mučenie ako tresty za odpor voči týmto represiám, to všetko takmer určite napĺňa definíciu zločinov podľa medzinárodného práva,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda. 

Správa sa vzťahuje na obdobie od augusta 2021 do januára 2023 a vychádza z rastúceho počtu dôkazov zozbieraných z dôveryhodných zdrojov vrátane správy Amnesty International Smrť v spomalenom zábere. Správa tiež obsahuje právne argumenty v prospech toho, aby ženy a dievčatá na úteku z Afganistanu boli automaticky považované za utečenky, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

Afganky ako občianky druhej kategórie 

Odkedy Taliban v auguste 2021 prevzal moc v krajine, ženy nemôžu vykonávať volené funkcie ani pracovať vo verejnom sektore. Dekréty z 24. decembra 2022 a 4. apríla 2023 zakazujú ženám pracovať v mimovládnych organizáciách, resp. v inštitúciách OSN. 

Ženy a dievčatá nemajú možnosť po ukončení základnej školy pokračovať v štúdiu, čím Taliban limituje ich uplatnenie na trhu práce. Taliban zároveň zrušil inštitucionálny rámec podpory pre osoby, ktoré zažili rodovo podmienené násilie. Okrem toho vláda Talibanu zaviedla prísne pravidlá obliekania pre ženy a pravidlá, ktoré hrubo porušujú ich právo na slobodu pohybu: na dlhšie vzdialenosti môžu ženy cestovať iba s tzv. mahramom (mužským sprievodcom) a dom by mali opúšťať iba vtedy, keď je to nevyhnutné. 

Diskriminačné obmedzenia, ktoré Taliban uvalil na ženy a dievčatá, porušujú ľudskoprávne záruky zahrnuté v mnohých medzinárodných dohovoroch a zmluvách, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal aj Afganistan. Ide predovšetkým o Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovor o právach dieťaťa. 

Afganské ženy a dievčatá sú svojvoľne zatýkané a zadržiavané za takzvané morálne delikty. Prevažne ide o odpor voči diskriminačným obmedzeniam (ako napríklad cestovanie bez mahrama) či účasť na pokojných demonštráciách. Mnohé z protestujúcich čelia okrem svojvoľného zadržiavania násiliu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu, čím sú porušované ich práva na slobodu prejavu, združovania, pokojného zhromažďovania a účasti na verejnom živote. 

Afganské ženy a dievčatá sú umlčiavané, zneviditeľňované a nútené žiť ako občianky druhej kategórie. Početné zistenia o opatreniach Talibanu jasne poukazujú na jeho politiku rodovo podmieneného prenasledovania s cieľom zlikvidovať akúkoľvek možnosť žien a dievčat autonómne sa rozhodovať a konať, pričom tieto opatrenia zasahujú praktick do všetkých životných situácií. Mučenie a väznenie pokojných protestujúciúch či zadržiavanie žien za tzv. morálne delikty by mali byť vyšetrované ako zločiny proti ľudskosti podľa článku 7 Rímskeho štatútu, dopĺňa Rado Sloboda. 

Medzinárodné spoločenstvo musí vyjsť Afgankám v ústrety a podať im pomocnú ruku 

„Naša správa poskytuje ucelený a hĺbkový pohľad, ktorý zdôrazňuje rozsah a závažnosť porušení ľudských práv a medzinárodného práva zo strany Talibanu. Vyzývame na radikálnu a bezodkladnú zmenu prístupu medzinárodného spoločenstva k pretrvávajúcemu trestuhodnému konaniu Talibanu, ktoré bráni ženám a dievčatám v Afganistane uplatňovať si väčšinu svojich ľudských práv,“ uviedol Santiago A. Canton, generálny tajomník Medzinárodnej komisie právnikov. 

Amnesty International a Medzinárodná komisia právnikov v správe uvádzajú konkrétne odporúčania a postupy, ktoré by medzinárodnému spoločenstvu pomohli odstrániť systém rodovo podmieneného prenasledovania v Afganistane. Obzvlášť dôležité je zamerať sa na ukončenie beztrestnosti, ktorá súčasnej afganskej vláde umožňuje, aby v krajine tento systém udržiavala. 

Rada OSN pre ľudské práva musí na svojom 54. zasadnutí v októbri 2023 obnoviť a posilniť mandát osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Afganistane a urgentne prijať kroky na vytvorenie nezávislého medzinárodného mechanizmu zodpovednosti na vyšetrovanie zločinov podľa medzinárodného práva a iných závažných porušení ľudských práv, ako aj na zhromažďovanie a uchovávanie dôkazov o takýchto porušeniach s cieľom podporiť budúce úsilie o vyvodenie zodpovednosti vrátane stíhania v spravodlivých súdnych procesoch. 

„Závažnosť zločinov, ktorým ženy a dievčatá v Afganistane čelia, si vyžaduje oveľa ráznejšiu medzinárodnú reakciu, než akú sme mohli vidieť doteraz. V tejto situácii sa môžeme uspokojiť iba s jediným výsledkom: systém rodového útlaku a prenasledovania musí byť odstránený a voči páchateľom musí byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. V záujme ochrany práv a životov žien a dievčat v Afganistane si nemôžeme dovoliť zlyhať,“ uviedol Rado Sloboda.  


Prečítajte si viac o našej práci