Zastavme segregáciu

Slovensko dnes odôvodnene venuje svoju pozornosť riešeniu epidémie koronavírusu. Novú Vládu SR na čele s Igorom Matovičom čaká mnoho práce, aby vírus, ktorý ohrozuje celý svet, zastavili. Popri tom však nemôže zabudnúť na roky trvajúce nespravodlivosti v našej spoločnosti. Jednou z najdôležitejších výziev je zastaviť segregáciu rómskych detí. Dnes sú školy zatvorené, ale po ich otvorení sa tisíce detí na Slovensku vrátia do segregovaných tried a škôl, ktoré popretím ich práva na vzdelanie a možností na lepšiu budúcnosť. Ľahostajnosť, nečinnosť a tolerovanie rasovej diskriminácie slovenskými politikmi a političkami musí skončiť. Nová Vláda SR a NR SR majú historickú príležitosť zastaviť porušovanie ľudských práv rómskych detí a zabezpečiť im rovný prístup k vzdelávaniu, a tým aj šancu na lepšiu budúcnosť.

Text vyšiel ako tlačová správa 21. 3. 2020 a obsahuje odporúčania organizácií eduRoma, Romano Kher – Rómsky dom, RAVS, Roma education fund a Amnesty International Slovensko

Pri príležitosti 21. marca, Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii, organizácie Amnesty International Slovensko, eduRoma, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Rómsky vzdelávací fond vyzývajú poslancov, poslankyne NR SR a Vládu SR, aby začali bezodkladne riešiť problém segregácie v slovenskom školstve. Po 10 rokoch nehybnosti, prázdnych deklarácií a prísľubov je čas ukončiť nespravodlivosť a diskrimináciu, ktorej čelia rómske deti na Slovensku.
 
Chcem veriť, že Igor Matovič si je vedomý skutočnosti, že proti diskriminácii rómskych detí v školách sa účinne bojovať iba tak, že vláda pod jeho vedením príjme na jej odstránenie potrebné legislatívne, finančné a metodické opatrenia. Niet inej cesty ako sa s týmto fenoménom v školách účinne vysporiadať,“ povedal Vlado Rafael, riaditeľ organizácie eduRoma.
 
„Ľudské práva rómskych detí slovenskí politici dlho ignorovali, prehliadali či odkladali. Nová vláda SR má jedinečnú príležitosť ukázať, že ľudské práva patria všetkým ľuďom bez rozdielu. Pravdepodobne nebude možné napraviť všetky škody, ktoré segregované triedy a školy spôsobili konkrétnym deťom. Je tu však šanca ukončiť roky diskriminácie, segregácie a nespravodlivosti. To je šanca, ktorú si nová Vláda SR nemôže dovoliť premrhať,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.
 
Dekáda zlyhaní
 
Od roku 2010 môžeme sledovať históriu slov a sľubov od politikov a političiek, jednotlivých vlád či ministrov a ministeriek školstva. Najčastejšie išlo o vyhlasovanie každej vlády, že situáciu vyrieši alebo o nedostatočné parciálne úpravy súčasného stavu. Tieto prísľuby nič nemenia na skutočnosti, že diskriminácia a segregácia Rómov je rozšírená v celom predškolskom, základnom a stredoškolskom vzdelávaní, a že slovenské úrady v riešení tejto situácie zlyhávajú.
 
Rómskym deťom na Slovensku sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach, alebo v špeciálnych školách a triedach pre deti s “ľahkým stupňom mentálneho postihnutia”, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie, ktoré navyše prehlbuje predsudky a stereotypy na obidvoch stranách a dlhodobo prispieva k polarizácii spoločnosti .
 
Na Slovensku v súčasnosti žije približne 320 000 až 480 000 Rómov a Rómiek, ktorí tvoria 6 – 8 percent obyvateľstva. Dlhodobo sú vystavení rozsiahlej systémovej diskriminácii a predsudkom vo všetkých sférach života, vrátane oblastí bývania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.
 
Diskrimináciu vo vzdelávacom systéme zakazujú zákony Slovenskej republiky, ale aj európske a medzinárodné právne úpravy. Zákaz diskriminácie sa však v praxi nespája s konkrétnymi krokmi zo strany slovenských úradov, ktoré by diskrimináciu riešili alebo jej zabraňovali. Neschopnosť presadiť zákaz diskriminácie a vymôcť si aj tento zákaz v každodennej školskej praxi má dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky pre tisícky rómskych detí, ktoré sú naďalej vystavené segregácii a vzdelávaniu nízkej kvality, ktoré ich uväzňuje v bludnom kruhu chudoby a marginalizácie. Formálne zákazy sú bezvýznamné, pokiaľ nebudú prijaté cielené a aktívne opatrenia na odstránenie všadeprítomných predsudkov a taktiež štrukturálnych nedostatkov, ktoré napomáhajú diskriminácii a podporujú segregáciu.
 
Európska komisia koná. Zatiaľ bez odozvy.
 
Európska komisia začala v tejto veci konanie už v roku 2015. V októbri 2019 Európska komisia zhodnotila, že na Slovensku sa doteraz situácia dostatočne nezlepšila a opätovne vyzvala Slovenskú republiku, aby do dvoch mesiacov prijala opatrenia na odstránenie segregácie, inak podá voči Slovensku žalobu.
 
Aký je pretrvávajúci stav?

   

 • Problém pri riešení školskej segregácie rómskych detí spôsobuje absencia právne záväznej a komplexnej definície segregácie v slovenskom (školskom) právnom systéme, ktorá by bola základom účinného boja proti odlučovaniu detí pri nastavovaní školských politík a samotnej praxe.
 • Návrh takejto definície založenej z iniciatívy odborníkov z mimovládnych organizácií a rozpracovanej na základe prípadu prvej odsúdenej školy za etnickú segregáciu v Šarišských Michaľanoch nie je adekvátne akceptovaný Ministerstvom školstva napriek tomu, že ide o definíciu, ktorá je v súlade aj s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami.
 • Zriaďovanie školských obvodov zo strany starostov a okresných školských úradov spôsobuje cielenú rezidenčnú segregáciu početných skupín rómskych detí. Výsledkom sú etnicky a sociálne homogénne školy s nízkou kvalitou poskytovaného vzdelávania
 • Štátna školská inšpekcia nemá stále dostatočnú autoritu, potrebné finančné a ľudské zdroje na vykonávanie kontrol a hodnotení v oblasti chybného systému diagnostiky, segregácie a diskriminácie v predškolských zariadeniach, špeciálnych a štandardných základných školách.
 • Metodicko-pedagogické centrá na Slovensku nie sú dlhodobo odborne, personálne a finančne pripravené tvoriť účinné metodiky a poskytovať didaktickú pomoc pri eliminácii diskriminácie rómskych žiakov. Národné projekty, podporované Európskou úniou, sú v boji proti segregácii dlhodobo neúčinné.
 • Metodika diagnostických testov je skreslená, kultúrne necitlivá a zastaraná. Diagnostické testy a postupy slúžia len na zdôraznenie nedostatkov u rómskych žiakov, vďaka ktorým sú mnohí z nich umiestňovaní do špeciálnych škôl a tried.
 • V školskom systéme na Slovensku absentuje inštitút jazykového vzdelávania pre rómske deti, ktorý by poskytoval služby v rámci vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. V dôsledku toho mnohé deti neovládajú dostatočne slovenčinu, čo v praxi prehlbuje ich segregáciu a predurčuje ich školský neúspech.

Odporúčania

Návrhy mimovládnych neziskových organizácií pre Vlád SR na zlepšenie situácie:

  • Zaviesť komplexnú a právne záväznú definíciu segregácie do (školského) právneho systému, ktorá by bola základom účinného boja proti oddeľovaniu časti obyvateľstva.
  • Zabezpečiť, aby MŠVVŠ SR disponovalo právomocou zaviazať, ale aj účinne vymáhať od zriaďovateľov škôl a jednotlivých škôl, odstránenie diskriminácie rómskych žiakov vo vzdelávacej praxi.
  • Zabezpečiť, aby zaraďovanie novovzniknutých škôl do siete škôl a školských zariadení MŠVVŠ SR na základe žiadosti príslušného zriaďovateľa bolo v súlade s vopred vypracovanými, záväznými a verejne dostupnými hodnotiacimi kritériami, ktoré budú účinne predchádzať vzniku rezidenčnej segregácii.
  • Prijať účinné legislatívne opatrenie zabezpečujúce zohľadňovanie etnickej a sociálnej skladby populačných ročníkov v príslušnom školskom regióne a elimináciu segregácie pri akýchkoľvek zmenách pri zriaďovaní školských obvodov.
  • Zvýšiť kompetencie, finančné a ľudské zdroje Štátnej školskej inšpekcii tak, aby zohrávala väčšiu úlohu pri kontrole a určovaní nových školských obvodov, ako aj pri monitorovaní, predchádzaní a iniciovaní účinných opatrení na odstránenie všetkých foriem segregácie.
  • Zabezpečiť odbornú, personálnu a finančnú podporu Metodicko-pedagogickému centru s cieľom kontinuálne vzdelávať učiteľov v školách, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a poskytovať efektívnu didaktickú pomoc a poradenstvo pri eliminácii diskriminácie rómskych detí v školskom prostredí.
  • Zabezpečiť opätovné posúdenie všetkých detí v špeciálnych školách a triedach v diagnostických centrách a zabezpečiť ich prechod do bežných škôl s primeranou podporou. Zabezpečiť prehodnotenie založené na potenciáli a využívaní kultúrne citlivého testovacieho systému.
 • Zabezpečiť systematickú realizáciu úspešných národných projektov zameraných na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich kontinuálne financovanie zo štátneho rozpočtu.