Amnesty International: Vítame záväzok vlády ukončiť segregáciu vo vzdelávaní

Amnesty International víta záväzok vlády SR prijať opatrenia na odstránenie segregácie vo vzdelávaní na základe etnického pôvodu, ktorý bol dnes schválený Národnou radou SR v programovom vyhlásení.„Uznanie vlády SR, že etnická segregácia vo vzdelávaní je existujúci problém, je prvým krokom k ukončeniu diskriminácie a segregácie rómskych detí vo vzdelávacom systéme SR“, hovorí Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Tento záväzok však bude vyžadovať konkrétne opatrenia na posilnenie právneho a politického rámca týkajúceho sa zákazu diskriminácie a segregácie, ktorý je už súčasťou školského zákona a antidiskriminačnej legislatívy.

„Konkrétne opatrenia zamerané na presadzovanie zákazu segregácie by mali zahŕňať posilnenie právomoci a poskytnutie primeraných zdrojov Štátnej školskej inšpekcii, vrátane podrobných pokynov a postupov na identifikáciu, monitorovanie a odstráneniesegregácie v praxi. Zároveň je nevyhnutné, aby boli systematicky zhromažďovanéštatistické údaje vo vzdelávaní s dôrazom na kritériá pohlavia a etnického pôvodu“, dodáva Mazúrová.

Zavedenie systematického zberu etnických údajov o vzdelávaní žiadajú od SR mnohé medzinárodné a regionálne ľudsko-právne organizácie, ako napríklad Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie či Európska komisia proti rasizmu a intolerancii Rady Európy.

Doplňujúce informácie:

Tisícky rómskych detí na Slovensku sú umiestňované do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím alebo sú segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. Systematické porušovanie práva na vzdelanie znižuje pre dieťa vyhliadky na vyššie vzdelanie a dobré uplatnenie sa na pracovnom trhua uzamyká ich do kruhu chudoby a marginalizácie.

Amnesty International vedie kampaň proti segregovanému vzdelávaniu rómskych detí na Slovensku od roku 2007. Organizácia bude aj naďalej sledovať úsilie vlády v súvislosti s jej deklarovaným záväzkom a bude pokračovať v kampani za konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo rómskym deťom právo na vzdelanie bez diskriminácie.

Viac informácií nájdete v správach AI:

Rómske deti stále znevýhodňované

https://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR72/004/2009/en/679d2aca-674b-4c73-bd21-fa9fbcd14f47/eur720042009sk.pdf

Príbeh dvoch škôl

https://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR72/007/2008/en/836b6ac6-58db-11dd-a0f9-8dfec124dda9/eur720072008slk.pdf.

Stále segregovaní, stále v nerovnom postavení

https://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR72/001/2007/en/336755cf-d374-11dd-a329-2f46302a8cc6/eur720012007sk.pdf