Apel: Ukončite diskrimináciu vo vzdelávaní rómskych detí na Slovensku

 

 

Segregácia na základe rasy alebo etnicity nemá priestor na Slovensku 21. storočia. Zašlite výzvu ministrovi školstva a žiadajte ukončenie segregácie rómskych detí.

Právo na vzdelanie bez diskriminácie je ľudské právo, na ktoré má nárok každé dieťa. Na Slovensku sú ale tisícky rómskych detí umiestňovaných do výlučne rómskych tried. Segregácia v školách je ich prvou skúsenosťou s ponižovaním, ktorá poznačí ich životy do budúcna. Diskriminácia a segregácia výhradne na základe etnicity je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, európskym právom a slovenskou legislatívou. Napriek tomu, slovenské orgány zlyhávajú v napĺňaní tejto legislatívy a vágne sľuby nepremieňajú do konkrétnych krokov. Vláda musí uznať svoju zodpovednosť pri zabezpečení rovného prístupu slovenských detí ku vzdelaniu a musí zaviesť komplexnú reformu.

Zašlite výzvu predsedovi vlády a požadujte ukončenie segregácie rómskych detí

 

Pretrvávajúca segregácia a diskriminácia rómskych detí v školách má ďalekosiahle dopady na životy rómskych detí. Tie zostávajú oddeľované v nižších stupňoch vzdelávacieho systému a uväznené v kruhu chudoby a vylúčenia.

 

Aj keď v minulosti slovenská vláda uznala, že segregácia rómskych detí je problém a zaviazala sa ju ukončiť, do dnešného dňa sa tak nestalo. Slovenské úrady pokračujú v ignorovaní opakovaných výziev jednak zo strany medzinárodných ľudskoprávnych orgánov, Európskeho súdu pre ľudské práva a prelomového súdneho rozhodnutia v prípade v Šarišských Michaľanoch, v ktorom súd konštatoval, že oddeľovanie rómskych detí do etnicky segregovaných tried je v rozpore so slovenským antidiskriminačným zákonom.

Každý by mal mať právo žiť dôstojný život. Slovenská vláda by preto mala podniknúť nevyhnutné opatrenia za účelom zabezpečenia práva na vzdelanie pre všetky deti a zastaviť nezákonnú segregáciu a diskrimináciu rómskych detí na Slovensku.