Maratón písania listov: Zaraďovanie žiakov do tried na základe etnicity na Slovensku

Základná škola Francisciho z Levoče má zriadených niekoľko oddelených tried vyhradených pre rómskych žiakov. Napriek kritike rodičov rómskych žiakov, škola segregáciu detí podľa farby pleti nezrušila.

Požadujte okamžité ukončenie segregácie rómskych detí, rovný prístup slovenských detí ku vzdelávaniu a zavedenie komplexnej reformy školstva podpisom listu, ktorý za Vás odošleme slovenskému ministrovi školstva:

Váženy pán minister,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť hlboké znepokojenie nad existenciou rasovo alebo etnicky oddelených tried v slovenských školách. Diskriminácia a segregácia výhradne na základe etnicity je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, európskym právom a slovenskou legislatívou. Napriek tomu slovenské orgány zlyhávajú v napĺňaní tejto legislatívy a vágne sľuby nepremieňajú do konkrétnych krokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás, pán premiér, žiadam o zabezpečenie nasledovného:

•    ukončenie segregácie rómskych detí
•    rovný prístup slovenských detí ku vzdelavaniu
•    zavedenie komplexnej reformy školstva

Ďakujem Vám za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,

[[petition-22]]