Maďarsko: Súdny dvor EÚ rozhodol, že zavedené obmedzenia pre mimovládky sú diskriminačné a neoprávnené

Najvyššia právna inštancia Európskej únie rozhodla, že maďarský zákon z roku 2017 o „zahraničnom financovaní mimovládok“ porušuje právo EÚ.

Riaditeľ Amnesty International Maďarsko, Dávid Vig, na tento zásadný verdikt reaguje: „Dnešný verdikt európskeho súdu je významným medzníkom. Predstavuje príučku pre maďarské orgány, ktoré sa snažia o stigmatizáciu a podkopávanie organizácií občianskej spoločnosti kritizujúcich vládne politiky. V rozpore s tvrdením maďarskej vlády, zákon, ktorý požaduje od mimovládnych organizácií, aby sa označili ako financované zo zahraničia, nikdy nemal za cieľ bojovať s praním peňazí a medzinárodným terorizmom. Ide o priamočiaru snahu umlčať kritické hlasy a odrezať verejnú podporu organizáciám bojujúcim
za ľudské práva, rovnosť a spravodlivosť. Teraz je zásadné, aby Maďarský ústavný súd bezodkladne nadviazal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie a tento represívny zákon čo najskôr zrušil.“

 
Pozadie prípadu

 
Súdny dvor Európskej únie vyhlásil, že maďarská zákonná úprava pre mimovládky, obmedzujúca ich financovanie zo zahraničia, jasne porušuje európske právo tým, že zaviedla diskriminačné a neoprávnené obmedzenia pre financovanie organizácií občianskej spoločnosti zo zdrojov osôb s trvalým pobytom mimo krajiny, v rozpore s voľným pohybom kapitálu. Súdny dvor EÚ
tiež rozhodol, že takéto obmedzenia porušujú právo na slobodu združovania, právo na osobný a rodinný život a právo na ochranu osobných údajov. Zákon „o transparentnosti vo financovaní organizácií zo zahraničia“ uložil všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré získali viac ako 20 815 eur prostredníctvom priamych alebo nepriamych dotácií zo zahraničia, povinnosť
znovu sa zaregistrovať ako „organizácie financované zo zahraničia“ a uvádzať toto označenie vo všetkých svojich publikáciách a na svojich internetových stránkach.

Slovensko

 
“Aj slovenská politická scéna už priniesla niekoľko návrhov na obdobné obmedzenie občianskych organizácií ako v Maďarsku. Dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ možno vnímať aj ako správu pre politikov a političky na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ, že stigmatizácia, podkopávanie občianskych organizácií, ako aj iniciatívy smerujúce k umlčaniu aktivistov a aktivistiek, porušujú záväzky, ktoré sme sa zaviazali dodržiavať a chrániť,” povedal Rado Sloboda, riaditeľ
Amnesty International Slovensko.