Mimovládne organizácie sa zhodujú: Školy majú vzdelávať inkluzívne

Mimovládne organizácie Amnesty International Slovensko, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Milana Šimečku, People in Need Slovenská republika, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Quo vadis,o.z., združené v koalícii Za rovnosť vo vzdelávaní vítajú rozhodnutie okresného súdu v Prešove, ktorý odmietol segregované vzdelávanie rómskych detí na základnej škole v Šarišských Michaľanoch. 

Rozhodnutie súdu je podľa nich veľmi dobrou správou smerom k rešpektovaniu princípu zákonnosti na Slovensku a dodržiavaniu práva na rovný prístup k vzdelávaniu, ktoré patrí všetkým deťom. Zároveň je tento rozsudok prelomový, pretože po prvý krát súd konštatoval, že na Slovensku existuje segregácia vo vzdelávaní.

Toto rozhodnutie súdu je len prirodzeným a očakávaným vyústením situácie v školstve, ktoré dlhodobo a systematicky oddeľuje rómskych a nerómskych žiakov a žiačky.  Slovensko je za túto prax dlhodobo kritizované zo strany medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií – vrátane výborov OSN a Rady Európy, ktoré dohliadajú na dodržiavanie záväzných medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv. Etnická segregácia je na Slovensku bežnou praxou, ktorá však predstavuje závažné porušovanie práv rómskych detí v prístupe ku vzdelaniu. Nečinnosť vládnych predstaviteľov znamená neplnenie existujúcich záväzkov v zmysle medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv. Zodpovední vládni predstavitelia musia tejto otázke venovať mimoriadnu pozornosť a začať okamžite konať. Mimovládne organizácie preto vyzývajú vládu a samosprávy, aby podnikli všetky potrebné kroky k odstráneniu segregácie jednak na základnej škole v Šarišských Michaľanoch, ale aj na všetkých ostatných školách, kde sa táto protiprávna prax uplatňuje.

Toto súdne rozhodnutie by malo podnietiť všetky kompetentné inštitúcie k tomu, aby zintenzívnili svoje úsilie o desegregráciu škôl a dôsledné rozvíjanie princípov inkluzívneho vzdelávania, ktoré je predpokladom výchovy k tolerancii a porozumeniu, ako aj k maximálnemu využitiu  potenciálu každého dieťaťa. Inkluzívne vzdelávanie je cestou, ktorou by sa  malo základné vzdelávanie na Slovensku uberať.

Mimoriadna pozornosť by mala byť venovaná aj prístupu všetkých detí a obzvlášť rómskych detí ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu. Práve mnohým deťom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je na Slovensku táto možnosť odopretá, čo zvyšuje riziko ich segregácie v školách.

V súvislosti s reakciami politikov, médií a verejnosti mimovládne organizácie zdôrazňujú, že snaha ospravedlňovať, relativizovať alebo bagatelizovať porušovanie práv rómskych detí na vzdelanie znamená ospravedlňovanie nezákonnej praxe.

Organizácie združené v koalícii Za rovnosť vo vzdelávaní zároveň vyzývajú politické strany, ktoré sa uchádzajú o podporu v marcových voľbách, aby sa zaviazali, že odstránia systémovú diskrimináciu a segregáciu v školskom systéme a zabezpečia plnú realizáciu práva na vzdelanie všetkých detí na Slovensku, tak ako to vyplýva z platnej domácej a medzinárodnej legislatívy o ochrane ľudských práv a práv dieťaťa.
Za koalíciu Za rovnosť vo vzdelávaní:
Martina Mazúrová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko
Róbert Blaško, riaditeľ People in Need Slovenská republika
Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
Štefan Ivanco, programový koordinátor  Poradňa pre občianske a ľudské práva
Ingrid Kosová, predsedníčka Quo vadis