MVO žiadajú vládu SR, aby riešila problém diskriminácie Rómov vo vzdelávaní

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) AI spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami upozornila, že v krajinách Rady Európy ostáva diskriminácia Rómov naďalej závažným problémom. MVO žiadajú od vlády SR, ktorá v súčasnosti predsedá Výboru ministrov Rady Európy, jednoznačný politický záväzok odstrániť všetky formy diskriminácie vo vzdelávaní, a teda aj segregované a nerovné vzdelávanie rómskych detí. 

Mnohé členské štáty Rady Európy stále tolerujú, niekedy dokonca podporujú, umiestňovanie rómskych detí do špeciálnych tried alebo škôl, kde sa učia podľa zredukovaných učebných osnov. Rovnému prístupu Rómov k vzdelaniu bránia mnohé faktory, obzvlášť na úrovni základného vzdelávania. No prístup rómskych detí k systému väčšinového vzdelávania sťažujú i fyzická izolácia od väčšinovej spoločnosti, neprimerané podmienky v oblasti bývania, ako aj vysoká úroveň proti-rómskeho sentimentu v slovenskej spoločnosti.

K tomu, aby sa nesprávne umiestňovanie rómskych detí do špeciálnych škôl pre deti s mentálnym postihnutím a iné formy segregovaného vzdelávania stali minulosťou, sú potrebné cielené a efektívne opatrenia. Zvláštne opatrenia, ktoré boli za týmto účelom prijaté doteraz, neboli implementované systémovo, monitorovanie ich dopadov je nedostatočné a ani ich nemožno považovať za uspokojivé riešenie problému segregovaného a diskriminačného vzdelávania rómskych detí na Slovensku.

Signatári výzvy žiadajú vládu Slovenska, aby počas svojho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy:
• Vyjadrila jednoznačný politický záväzok k zaručeniu skutočného práva všetkých detí na rovné vzdelanie a odstráneniu všetkých foriem diskriminácie vo vzdelávaní, a teda aj segregovaného a nerovného vzdelávania rómskych detí.
• Poskytla záruky, že rómske deti nebudú viac umiestňované do špeciálnych či segregovaných škôl alebo tried výhradne na základe svojho pôvodu zo „sociálne znevýhodneného prostredia“
• Predložila zmeny existujúcej antidiskriminačnej legislatívy, ktorými by sa zaviedol explicitný zákaz rasovej segregácie vo vzdelávaní.

K výzve sa pripojili:
Amnesty International, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Občan a demokracia, Európske centrum pre ľudské práva Rómov, Nadácia Milana Šimečku, Nová rómska generácia, Člověk v tísni Slovensko, Inštitút rómskej verejnej politiky, Nadácia Škola dokorán.

 080408 Deklaracia.doc