Protest Amnesty International Island počas oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky

20.9. 2010 počas oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky zorganizovala Amnesty International Island protest pred islandským parlamentom, ktorým sa zapojila do medzinárodnej kampane AI Dajme im budúcnosť, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby si rómske deti na Slovensku mohli uplatňovať právo na rovné vzdelanie.

„Podľa poslednej správy a memoranda adresovaného slovenskej vláde, ktoré AI vydala v septembri 2010,  sú tisícky rómskych detí zaraďované do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím, alebo sa učia v oddelených bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. V niektorých slovenských školách sú Rómovia oddelení od nerómov nielen pri vyučovaní, ale aj v iných oblastiach školského života, vrátane obedu. Súčasťou správy aj memoranda sú odporúčania pre slovenskú vládu, ktoré ak budú prijaté a zavedené do praxe, môžu výrazne zlepšiť prístup rómskych detí k rovnému vzdelaniu,“ povedala Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Rómske deti sú často zaraďované do špeciálnych škôl a tried po jednorazovej diagnostike prostredníctvom inteligenčného testu, ktorý nezohľadňuje ich kultúrne a jazykové rozdielnosti alebo ich sociálno-ekonomické zázemie. Žiaci, ktorí ukončia základnú školu podľa špeciálnych učebných osnov dostanú vysvedčenie nižšieho stupňa, takže sú oprávnení pokračovať len na praktických školách alebo odborných učilištiach.

„Amnesty International si uvedomuje, že problém prístupu rómskych deti k rovnému vzdelaniu je komplexný a že sa na segregácii podieľa viacero faktorov (vrátane socioekonomickej situácie rodín). Základným predpokladom zlepšenia situácie je podľa nás aj zabezpečenie rovného prístupu k vzdelaniu pre rómske deti. Je to práve vzdelanie, ktoré môže prispieť k tomu, aby boli schopné v budúcnosti plne participovať a prispievať k fungovaniu slovenskej a európskej spoločnosti,“ povedala Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

„Amnesty International vedie na Slovensku kampaň za rovnosť vo vzdelávaní rómskych detí od roku 2007, pričom zodpovedné úrady už prijali určité kroky na riešenie tohto problému. Príkladom je nový školský zákon schválený v roku 2008, ktorý zakazuje všetky formy diskriminácie, obzvlášť segregácie. Avšak tento zákon nedefinuje jasne pojem segregácia ani neobsahuje pokyny a opatrenia na identifikáciu, monitorovanie a presadzovanie desegregácie. Je potrebné, aby boli prijaté účinné opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby v praxi nedochádzalo k segregácii na školách,“ dodala Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Amnesty International vyzýva slovenskú vládu, aby:

  • poskytla  Štátnej školskej inšpekcii dostatočné zdroje, vrátane podrobných pokynov ako identifikovať, monitorovať a odstrániť segregáciu v praxi ;
  • začala systematicky zhromažďovať dáta vo vzdelávaní s dôrazom na kritéria pohlavia a etnicity;
  • zaviedla jasnú povinnosť pre školy desegregovať výučbu a poskytla im účinnú podporu;
  • zaviedla adekvátne podporné opatrenia (napr. zavedenie povinnosti pre školy zamestnať asistentov učiteľov) pre rómske a nerómske deti, ktoré potrebujú väčšiu pomoc, aby mohli rozvinúť svoj potenciál v čo najväčšej miere v rámci bežných škôl.

Prípady

Jakub má 16 rokov a žije so svojou rodinou v rómskej osade na okraji Plaveckého Štvrtka, obci 20 km severne od Bratislavy. Začal školskú dochádzku v bežnej základnej škole, kde zostal až do štvrtej triedy. Ako vynikajúci žiak dokonca dostal prospechové štipendium. V piatej triede bol Jakub po nezhodách s učiteľkou poslaný na diagnostické vyšetrenie. Jedna z Jakubových bývalých učiteliek pre Amnesty International povedala: „Niektoré tie deti, z môjho hľadiska, sú aj zle zaradené. Napríklad Jakub bol zaradený do variantu A (ľahká mentálna retardácia) pre hyperaktivitu…v Malackách (zariadenie výchovného poradenstva a prevencie) ich zaraďujú ľudia, ktorí s nimi ani nikdy nepracovali. To dieťa malo byť v normálnej triede. On bol génius.” Po skončení základnej školy sa Jakub cíti frustrovaný nespravodlivosťou, ktorá sa mu stala: „To, čo mi urobil bolo škaredé…Urobili zo mňa blbca.“

Angelika, matka sedemročného Ľuboša z Prešova zapísala svojho syna  na jednu z najlepších škôl, ktorá sa nachádza v centre mesta. Do školy na zápis ho priviedol jeho  otec, ktorý nie je Róm. Podľa Angeliky sa situácia zmenila, keď začala chodiť do školy so synom. Učiteľka začala mať s Ľubošom problémy a povedala jeho matke, že by nebolo vhodné, aby jej syn zostal v škole: “Potom hovorí, že no tak vaše dieťa tuna nepatrí, pretože je z Tehelne, viete on je Romák. Dajte ho do rómskej školy.” Angelika vzala Ľuboša zo školy a rozhodla sa ho zapísať do školy na Matice Slovenskej, kde nastúpi v septembri 2010. Ľuboš tak stratil jeden rok školy.


Pre viac informácií:
Dajte im budúcnosť: Ukončite segregáciu rómskych detí v slovenských školách

Kroky k ukončeniu segregácie
Rómske deti stále znevýhodňované: Segregácia v slovenskom školstve pretrváva aj napriek novému zákonu
Príbeh dvoch škôl: Segregácia Rómov do systému špeciálneho vzdelávania na Slovensku
Stále segregovaní, stále v nerovnom postavení: Porušovanie práva na vzdelanie rómskych detí na Slovensku
Slovensko plánuje zobrať rómske deti z rodín