Slovensko: Nerovný prístup rómskych detí k vzdelaniu

Rómske deti na Slovensku čelia pri uplatňovaní si svojho práva na vzdelanie vážnym prekážkam. Neprimerane veľký počet rómskych detí je naďalej bezdôvodne umiestňovaných do špeciálnych škôl a tried pre deti s mentálnym postihnutím a poruchami učenia. Aj v prípade, že navštevujú bežné školy, ostávajú segregované v školách a triedach vyhradených len pre rómske deti. 

Vyplýva to z výskumu Amnesty International, výsledkom ktorého je dnes zverejnená správa Stále segregovaní, stále v nerovnom postavení: Porušovanie práva na vzdelanie rómskych detí na Slovensku.

Správa uvádza ako jednu z bariér nevhodné kritériá pre zaraďovanie detí do špeciálnej školy alebo triedy. Tie totiž dostatočne nezohľadňujú kultúrne a jazykové rozdiely a môžu preto viesť k diskriminácii. Ukázalo sa, že takmer polovica rómskych detí v špeciálnych školách či triedach tam bola umiestnených nesprávne. „Dieťa, ktoré žije v chatrči bez elektrického prúdu a tečúcej vody uprostred ničoho, nebude vedieť, ako splachovať záchod alebo používať kúpeľňu. Také dieťa nebude vedieť ani ako držať ceruzku, ako namaľovať obrázok, alebo hovoriť po slovensky, čo ho však nezbavuje základného práva na riadne vzdelanie,” uviedla Nicola Duckworth, programová koordinátorka AI pre Európu a strednú Áziu.

Amnesty International ďalej upozorňuje na to, že rómske deti umiestnené do špeciálnych škôl nemajú prakticky žiadnu možnosť reintegrácie do škôl väčšinového vzdelávania, alebo aby pokračovali v štúdiu na stredných školách.

Nevyhovujúce podmienky bývania Rómov majú taktiež značný vplyv na schopnosť rómskych detí uplatňovať si svoje právo na vzdelanie. Približne jedna tretina rómskej populácie na Slovensku žije v osadách odrezaných od miest a dedín, v mnohých prípadoch bez tečúcej vody, elektriny, hygienických zariadení či dláždených ciest. Vláda Slovenskej republiky musí prijať zodpovednosť a presadzovať, chrániť a zabezpečiť právo rómskych detí na vzdelanie. Musí tiež zaistiť, aby sa segregácia a existencia schátralých osád stali minulosťou”, vyjadrila sa Nicola Duckworth.

Znepokojujúca je i miera segregovaných škôl, ktorá v niektorých častiach východného Slovenska dosahuje až 100 percent. „Mnohé rómske deti získavajú v segregovaných triedach druhoradé vzdelanie bez ohľadu na ich individuálne schopnosti. Neschopnosť vlády zabezpečiť adekvátne vzdelanie pre všetky rómske deti bez rozdielu marí ich vyhliadky na budúce zamestnanie a uzatvára bludný kruh marginalizácie a chudoby rómskeho obyvateľstva,“ zdôraznila Nicola Duckworth.

Podľa slovenského zákona majú rodičia právo, aby si vybrali školu, ktorú bude ich dieťa navštevovať. Nominálny význam tejto politiky sa javí ako neutrálny, ale v skutočnosti prispieva k segregácii. Výsledkom slobody rodičovského výberu je údajne zvýšený odliv detí nerómskeho pôvodu zo škôl, ktoré navštevujú prevažne rómske deti. Rodičovský výber v súčinnosti s nedostatkom bezplatnej dopravy do škôl pre rómske deti prispieva k segregácii a radikálne znižuje možnosť koexistencie rómskych a nerómskych detí na Slovensku.

Amnesty International víta zvláštne opatrenia prijaté slovenskou vládou, akými sú zavedenie prípravných tried, zamestnávanie asistentov učiteľov či finančná motivácia pre väčšinové školy integrujúce rómske deti. Ani jedno z uvedených opatrení však nie je povinné a v mnohých prípadoch preto ani nedošlo k ich realizácii.

Hoci slovenská vláda trvá na tom, že segregácia nemá nič spoločné s oficiálnou vládnou politikou, dosiaľ neuznala segregáciu ako problém a ani neprijala právoplatný záväzok, ktorý by viedol k jej zamedzeniu. Ako pre Amnesty International uviedol jeden zo slovenských vládnych predstaviteľov, „segregovať je ľahké, oveľa náročnejšou úlohou je však desegregácia.“

„Občianska spoločnosť má k dispozícii expertízu aj potrebné skúsenosti, aby mohla prispieť k riešeniu segregácie a diskriminácie rómskych detí. Zmysluplné zlepšenie zaručovania práva rómskych detí na vzdelanie je však možné dosiahnuť výhradne intenzívnym a dlhodobým proaktívnym angažovaním sa vlády Slovenska a štátnych orgánov na všetkých úrovniach v spolupráci s komunitami,“ uviedla Nicola Duckworth.

Amnesty International vyzýva zodpovedné orgány Slovenska, aby jednoznačne a dôrazne vyjadrili odhodlanie odstrániť segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní a urýchlene prijali potrebné opatrenia. Apeluje tiež na Európsku úniu, aby podporila slovenskú vládu v jej snahách naplniť tento cieľ, a to najmä poskytnutím finančnej a technickej pomoci.

Pozadie:
Správa Amnesty International Stále segregovaní, stále v nerovnom postavení: Porušovanie práva na vzdelanie rómskych detí na Slovensku, je jednou zo série správ organizácie zameraných na diskrimináciu rómskych komunít v rozličných častiach Európy.

Správa je výsledkom výskumu realizovaného v priebehu rokov 2006 a 2007. Počas tohto obdobia uskutočnili výskumníci Amnesty International niekoľko návštev Slovenska, konkrétne rómskych komunít v rôznych častiach krajiny, od Bratislavy až po Košice. Amnesty International sa zhovárala s predstaviteľmi rómskych komunít, vlády, úradníkov z oblasti školstva, zástupcami občianskej spoločnosti, ako aj inými profesionálmi v dotknutej oblasti. Niektorí z tých, ktorí sú v správe spomenutí, si želali ostať v anonymite z obavy, že v opačnom prípade by museli niesť následky vo svojom každodennom živote. Správa je zameraná na životné a vzdelávacie podmienky v osadách nachádzajúcich sa na východnom Slovensku, keďže tie sú najvýstižnejšou ilustráciou problémov, ktoré správa analyzuje.

Údaje, ktorými Amnesty International podkladá svoje tvrdenia a odporúčania, pochádzajú z oficiálnych vládnych štatistík a prieskumov realizovaných medzinárodnými a miestnymi organizáciami a inštitúciami.

Správu v úplnom znení nájdete v prílohe k tejto správe.

 AI_SK_Sprava_vzdelavanie_na_Slovensku.pdf
 AI_SK_Slovakia_Report_English.pdf