Slovensko plánuje zobrať rómske deti z rodín

Amnesty International varuje, že vytváranie internátnych škôl pre rómske deti a snaha „postupne oddeľovať deti od spôsobu života, ktorý momentálne žijú v osadách“ je diskriminačným konaním a je jednoznačným útokom na spôsob života Rómov.

„Myšlienka, že rómske deti majú byť odobraté z ich rodín a dané do internátnych škôl, keď sa môžu vzdelávať v bežných školách blízko svojich domovov, je v úplnom protiklade s najlepším záujmom dieťaťa. Vykorenenie z prostredia a z rodín je útokom na ich identitu,“ povedala Halya Gowan, programová riaditeľka pre Európu a Strednú Áziu.

Predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico včera informoval, že vláda navrhuje systém, v ktorom budú rómske deti zobrané z osád a umiestnené v internátnych školách.

Fakt, že niektoré rómske rodiny žijúce v osadách – ako aj iné rodiny na Slovensku – zažívajú problémy pri podporovaní vzdelávania svojich detí kvôli chudobe, jazykovým bariéram a iným činiteľom iba zdôrazňuje nevyhnutnosť pomoci a podpory zo strany vlády pri prekonávaní takýchto bariér.

„Rómske deti izolované od okolitého sveta budú mať oveľa ťažšie uplatnenie v slovenskej spoločnosti. Návrh vlády podporuje segregáciu, ktorú rómski žiaci zažívajú už v súčasnosti. V skutočnosti sa len stane oficiálnou,“ povedala Halya Gowan.

„Návrh vlády je úplne mimo vývoja v Európskej únii. Ak bude prijatý, stane sa absolútnym porušením slovenského práva a medzinárodným štandardov ľudských práv proti diskriminácii, ktorými je Slovensko viazané.“

Amnesty International už v minulosti vyjadrila vážne obavy v súvislosti s diskrimináciou a segregáciou rómskych detí, ktoré zažívajú v slovenských školách, vrátane ich umiestňovania v špeciálnych školách a triedach so žiakmi s mentálnym postihnutím.

„Namiesto vytvárania ďalšieho paralelného systému segregovaného vzdelávania pre deti na základe ich etnického pôvodu je potrebné, aby slovenská vláda zamerala svoju snahu na zabezpečenie inklúzie v slovenských školách pre všetky deti bez ohľadu na sociálny pôvod, jazyk a iné schopnosti,“ povedala Halya Gowan.

Amnesty International vyzýva slovenskú vládu na riešenie hlavného problému – pretrvávajúcej segregácie rómskych detí vo vzdelávaní, ktorá môže byť prekonaná reformami vzdelávacieho systému na zabezpečenie skutočného inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti. Vláda musí poskytnúť primeranú pomoc rodinám a žiakom, ktorí ju potrebujú, aby boli schopní efektívne participovať a naplno rozvíjať svoj potenciál v rámci bežných základných škôl.