Tlačová správa: Viedla návšteva v meste Levoča k dôkladnému preskúmaniu školskej segregácie v Levoči ?

Amnesty International oceňuje, že slovenské úrady venujú pozornosť prípadu ZŠ Francisciho v Levoči, ktorá v minulosti umiestnila rómskych žiakov do oddelených tried. Organizácia však vyjadrila poľutovanie, že návšteva predstaviteľov Ministerstva školstva a vládneho splnomocnenca pre rómske komunity neviedla k preskúmaniu, či súčasný stav v škole predstavuje protiprávnu formu segregovaného vzdelávania.

V novembri 2012, Krajský súd v Prešove rozhodol, že oddelenie žiakov do samostatných tried len na základe ich etnicity predstavuje porušenie slovenskej antidiskriminačnej legislatívy.„Súd tak poskytol slovenským úradom nástroj ako identifikovať etnickú diskrimináciu v školách. Ak sú triedy navštevované výlučne rómskymi žiakmi a hlavným kritériom pre ich zaradenie do oddelených tried je ich etnicita, ide o porušenie zákona,“ uviedla Lenka Šoganičová z Amnesty International.

Amnesty International sa v minulosti stretla aj s vedením školy, mesta a tiež s rodičmi a deťmi navštevujúcimi školu. Podľa informácii poskytnutých Amnesty International, výlučne rómske triedy boli na škole zriadené a aj napriek tomu, že určitý počet detí bol v tomto školskom roku preradený do zmiešaných tried, takéto triedy na škole naďalej existujú.

„Po návšteve v Levoči Ministerstvo školstva aj Úrad splnomocnenca tvrdia, že podmienky vo všetkých školách v Levoči nie sú segregačné. Zo zápisu z pracovnej návštevy, ktorý máme k dispozícii, však nie je jasné, ako štátny tajomník Ministerstva školstva a splnomocnenec pre rómske komunity k takému záveru dospeli. Zo zápisu dokonca nie je jasné ani to, či ZŠ Francisciho vôbec priamo navštívili,“ vysvetlila Šoganičová.

Postoj Úradu splnomocnenca pre rómske komunity po návšteve v Levoči je v rozpore s jeho predošlými vyjadreniami, v ktorých sa opakovane verejne ohradil voči segregácii rómskych detí. Súčasný splnomocnenec je dokonca jedným zo signatárov petície Amnesty International za ukončenie oddeľovania žiakov v ZŠ Francisciho v Levoči.

Primátor mesta Levoča nazýva oddelenie rómskych žiakov „individuálnym prístupom“, ktorým škola údajne riešila hendikep tých detí, ktoré nenavštevovali predškolské zariadenie. Podľa zistení Amnesty International však neboli v oddelených triedach preukázané žiadne špeciálne výchovno-vzdelávacie postupy. Navyše, vedenie materskej školy, s ktorým sa Amnesty International stretla, hodnotilo dochádzku rómskych detí ako pravidelnú.

Ministerstvo školstva si stanovilo úlohu sledovať a riešiť situáciu v školách, tak aby nedochádzalo ku segregácii. Faktom ale je, že k oddeľovaniu rómskych detí na Slovensku dochádza, čo je v rozpore so školským zákonom, slovenskou antidiskriminačnou legislatívou a s medzinárodnými ľudsko-právnymi štandardami, ktoré zakazujú diskrimináciu a zaručujú rovnosť prístupu k vzdelávaniu pre všetkých žiakov bez ohľadu na etnicitu. Amnesty International preto vyzýva mesto Levoča ako aj ministra školstva, aby zabezpečili, že žiadne výlučne rómske triedy na Základnej škole Francisciho 11 alebo inde na Slovensku nebudú vytvorené.