Vyhlasujeme súťaž Úvahy o bývaní pre stredné školy

Amnesty International Slovensko vyhlasuje ľudskoprávnu súťaž Úvahy o bývaní pre žiakov a žiačky stredných škôl s tematikou práva na bývanie. 

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Bývanie je základnou potrebou nás všetkých; bez neho by sme nemali priestor žiť plnohodnotný život, budovať vzťahy a uspokojovať svoje potreby. Domov nám poskytuje stabilitu, istotu a sebavedomie. 

Bývanie sa často považuje za niečo, čo by sme si mali zaslúžiť, alebo za komoditu, s ktorou je výhodné obchodovať. Bývanie je však predovšetkým ľudským právom. Podľa medzinárodného práva majú štáty povinnosť usilovať sa o zabezpečenie dôstojného bývania pre všetkých ľudí v najväčšej možnej miere a čo najkratšom čase. Štáty tiež musia zabezpečiť ľuďom ochranu pred vysťahovaním. Dôstojné bývanie musí byť bezpečné, zdraviu nezávadné a v štandardných podmienkach s prístupom k službám, škole a zamestnaniu. 

K porušovaniu práva na bývanie dochádza na Slovensku a vo svete príliš často. Počet ľudí v bytovej núdzi neustále narastá. Zvyšovanie nákladov na život stále viac ohrozuje aj ľudí so stredným príjmom. Čiastočne je to preto, že úrady len zriedka považujú bývanie za ľudské právo a jeho zdostupňovanie za prioritu. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania medzi mladými ľuďmi. Amnesty International chce aj týmto spôsobom upozorniť na to, ako slovenské úrady a samosprávy zlyhávajú pri dodržiavaní svojich ľudskoprávnych záväzkov v oblasti zabezpečenia ochrany práva na bývanie svojho obyvateľstva. 

Priebeh súťaže a ceny 

V prvom kole žiaci a žiačky napíšu úvahu v rozsahu 3 až 5 normostrán. Jednotlivé témy predstavujú výroky ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili zasahovanie do ich práva na bývanie. Výroky ľudí v bytovej núdzi zozbierala Amnesty International Slovensko v rámci terénneho výskumu o dostupnosti bývania. Každý žiak a žiačka si môže ľubovoľne vybrať jednu z ponúknutých tém.

Po ukončení prvého kola vyberieme desať najlepších úvah z celého Slovenska. Ich autorky a autori dostanú možnosť zúčastniť sa ľudskoprávneho víkendu v Bratislave pod odborným vedením ľudí pracujúcich v Amnesty International Slovensko. Víkend bude nabitý programom v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú obrane práva na bývanie a vykonávajú sociálnu prácu v téme spravodlivého bývania. Účastníctvo nadobudne teoretické informácie a praktické zručnosti z oblasti práva na bývanie v slovenskom kontexte. Súčasťou víkendu bude tiež spoznávanie historického centra Bratislavy. Amnesty uhradí ubytovanie ľuďom, ktorí nebývajú v Bratislave, stravu a cestovanie. 

Vedomosti a zručnosti, ktoré účastníctvo nadobudne počas ľudskoprávneho víkendu, môže následne zužitkovať v druhom kole súťaže. V druhom kole dostanú účastníci a účastníčky za úlohu vymyslieť jednoduchý projekt, ktorý by mohol prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti bývania v ich vlastnom meste alebo obci. Autori a autorky troch najlepšie ohodnotených projektov získajú finančnú odmenu a ďalšie ceny. 

Ako sa zúčastniť 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a žiačky všetkých stredných škôl na Slovensku. 

1. kolo: Úvaha 

Žiaci a žiačky napíšu úvahu na jednu z troch tém určených pre ich vekovú kategóriu. Tému môžu poňať voľne a podľa vlastného uváženia. Text má byť autentický, autori a autorky v ňom vyjadrujú svoj vlastný názor a pohľad na danú tému a situáciu z ľudskoprávneho hľadiska. Nie je potrebné opierať sa o externé zdroje. V prípade, že sa autor alebo autorka rozhodne použiť externé zdroje, je dôležité ich uviesť (cieľom zdrojovania je len uviesť, z akého zdroju pochádza daná myšlienka, nemusí byť vo formáte stanovenom pre citácie v odborných textoch). 

Úvahu je potrebné doručiť vo forme elektronického dokumentu programu MS Word s písmom Times New Roman veľkosti 12 a s riadkovaním 1,5. Rozsah úvahy je stanovený na 3 až 5 normostrán, teda 5 400 až 9 000 znakov vrátane medzier. Do súťaže zaradíme úvahy, ktoré nám žiaci a žiačky odošlú do 24. 3. 2024 na adresu [email protected] s predmetom Súťaž Úvahy o bývaní. Pred zaslaním úvahy je potrebné vyplniť tento prihlasovací formulár. Prosíme, aby nám úvahy zasielali priamo ich autori a autorky, nie školy! 

Témy pre kategóriu A: 15 – 16 rokov 
 1. „Som strašne osamelá. Na pivo s kamarátmi ísť nemôžem, lebo by ma vyhodili z nocľahárne.“ 
 2. „Opakujú mi, nech sa snažím. Snažím sa už 6 rokov a nič sa nezmenilo.“ 
 3. „Som chorý dôchodca. Keď zaplatím všetky lieky, nezostane mi ani na ubytovňu.“ 
Témy pre kategóriu B: 17 – 19 rokov 
 1. „Radiátory v sociálnych bytoch nám opravili, až keď sa sťažovali aj bieli.“ 
 2. „Sociálny byt som si zrekonštruoval a potom ma z neho vyhodili. Musel som začať odznova, inak by mi zobrali deti.“ 
 3. „Už som to neutiahla.“ 

2. kolo: Návrh malého projektu 

Desiati ľudia, ktorí vyhrali prvé kolo, sa budú môcť zúčastniť druhého kola. Výherný vzdelávací víkend v Bratislave umožní žiakom a žiačkam nadobudnúť zručnosti, vedomosti a postoje, vďaka ktorým budú mať predpoklady uspieť aj v druhom kole. Úlohou účastníkov a účastníčok bude navrhnúť jednoduchý projekt, ktorý by mohol prispieť k zlepšeniu situácie v ich vlastnom meste alebo obci. Môže ísť o jednoduchý spôsob, akým prispejú k dostupnosti bývania v ich oblasti, pomôžu ľuďom bez domova alebo prispejú k šíreniu povedomia o téme práva na bývanie. Pri vyhodnocovaní návrhov projektov budeme brať do úvahy vek žiakov a žiačok. 
 
Autori a autorky troch najlepších návrhov získajú nasledujúce ceny: 

 • 1. cena: možnosť uverejniť svoju úvahu v zbierke textov o práve na bývanie za honorár v hodnote 200 €; 150 € na realizáciu svojho projektu a podpora od Amnesty International Slovensko pri jeho implementácii; poukážka v hodnote 50 € do kníhkupectva Artforum; kniha a ľudskoprávna mikina 
 • 2. cena: 150 € na realizáciu svojho projektu a podpora od Amnesty International Slovensko pri jeho implementácii; poukážka v hodnote 50 € do kníhkupectva Artforum; kniha a ľudskoprávna mikina 
 • 3. cena: 100 € na realizáciu svojho projektu a podpora od Amnesty International Slovensko pri jeho implementácii; poukážka v hodnote 30 € do kníhkupectva Artforum; kniha a ľudskoprávna mikina 

Dôležité termíny 

 • Súťažné úvahy prijímame do 24. 3. 2024 
 • Prvé kolo súťaže vyhodnotíme do 7. 4. 2024 
 • Víťazný ľudskoprávny víkend sa uskutoční v Bratislave v dňoch 26. 4. až 28. 4. 2024 
 • Návrhy projektov môžu víťazi a víťazky prvého kola posielať do 26. 5. 2024 
 • Druhé kolo súťaže vyhodnotíme do 28. 6. 2024 

V prípade organizačných alebo iných otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese [email protected]

TEŠÍME SA NA PRÍSPEVKY!