Vec: Výzva na zastavenie výstavby segregovaných škôl a tried 

VZOR LISTU, KTORÝ POŠLEME ÚRADOM

Vážený pán minister školstva, 

týmto listom Vás v mene Amnesty International žiadame o urgentné zastavenie výstavby segregovaných škôl a tried. Slovensko má najvyšší podiel rómskych detí v oddelených triedach alebo čisto rómskych školách v rámci EÚ a je jedinou krajinou, proti ktorej Európska komisia podala žalobu na Súdny dvor EÚ za porušenie smernice o rasovej rovnosti. Existuje vysoké riziko prehĺbenia segregácie, ak bude ministerstvo školstva poskytovať zdroje EÚ na zvyšovanie kapacít na už segregovaných školách. Preto žiadame, aby nevznikla ani jedna nová trieda alebo škola, v ktorej sa budú vzdelávať výlučne rómske deti. 

Amnesty International pozitívne vníma zámer ministerstva zvýšiť kvalitu vzdelávania vrátane skvalitnenia prostredia, v ktorom sa deti vzdelávajú. Odstránenie dvojzmennej prevádzky na základných školách je jednoznačným krokom k zvýšeniu kvality vzdelávania, keďže na Slovensku sa takto vzdelávajú výlučne rómske deti. 

Poobedné vyučovanie rómskych detí však nemožno odstrániť tým, že sa im zo zdrojov EÚ postaví nová škola alebo trieda v oddelených priestoroch. Z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že ani jeden zo schválených alebo plánovaných projektov na odstránenie dvojzmennej prevádzky neplánuje odstrániť segregáciu. Naopak, v prípade viacerých projektov školy segregáciu ešte rozšíria. 

Týmto ministerstvo koná v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívou, rozsudkami Najvyššieho súdu SR, Chartou základných práv EÚ a princípmi využívania fondov EÚ. 

My, podpísané osoby , spoločne s Amnesty International žiadame Vás a Vaše ministerstvo, aby ste dôsledne alokovali zdroje EÚ tak, aby nevznikla ani jedna nová trieda alebo škola určená výlučne pre rómske deti. Taktiež žiadame anuláciu schválenia projektov, ktoré sú v rozpore s legislatívou, a bezodkladný zákaz dvojzmennej prevádzky na základných školách pre rómske deti. Je nevyhnutné prijať a efektívne implementovať komplexné desegregačné opatrenia. 

Veríme, že najlepší záujem dieťaťa je prioritou pri Vašej práci a že podniknete potrebné kroky na zabezpečenie rovného prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti na Slovensku. 

S pozdravom,