Výzva mimovládnych organizácií a iniciatív

Približne 60 mimovládnych organizácií a iniciatív, vrátane Amnesty Slovensko a koalície Nebudeme ticho (Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje) adresovalo poslancom a poslankyniam NR SR otvorený list. Organizácie v ňom upozorňujú, že návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne OĽANO, o ktorom má NR SR rokovať v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi, je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky a v praxi môže vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien či zhoršiť ich životné podmienky, ako aj stigmatizovať lekárov, lekárky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 


Znenie listu:

20. september 2020

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás v súvislosti s poslaneckým návrhom OĽANO predloženým s cieľom obmedziť prístup žien k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva (tlač  č. 154), o ktorom má NR SR rokovať v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tento návrh je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky a v praxi môže vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien či zhoršiť ich životné podmienky, ako aj stigmatizovať lekárov, lekárky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti⇓.

Predložený návrh nepovedie k zníženiu počtu interrupcií a ani neposkytne ženám podporu a ochranu, ako predkladateľky a predkladatelia tvrdia.Naopak. Zámerom tohto zákona je obmedziť reprodukčné práva žien a stavať nezmyselné administratívne a iné bariéry tam, kde by mal byť priestor na bezpečné, dôstojné a zodpovedné rozhodnutie. Už teraz je zrejmé, že navrhované zmeny by najviac dopadli na ženy, ktoré žijú v sociálnej a materiálnej neistote, v regiónoch so slabou zdravotníckou infraštruktúrou, matky samoživiteľky či ženy zažívajúce násilie.

Jednorazové príspevky navrhované v zákone nemôžu nahrádzať systémové zlepšovanie podmienok pre život a sociálna situácia rodín sa nemôže riešiť prostredníctvom zmien v zákone o interrupciách. Ak sa tak deje, nejde o pomoc, ale o uplatňovanie moci a kontroly nad životmi žien zo strany štátu. Reálna pomoc by mala spočívať v krokoch, ktoré prispejú k odstraňovaniu rodových, triednych a rasových nerovností v spoločnosti.

Vážené poslankyne a vážení poslanci, 

obmedziť interrupcie či prístup k nim je síce ľahké, ale nebezpečné a zbytočné. Vytvárať podmienky na to, aby mali ženy skutočnú možnosť voľby, už také ľahké nie je. Nástroje však poznáme: silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti; politiky rodovej rovnosti, ktoré odstránia nerovnosti a diskrimináciu žien; antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia dostupná pre všetkých; dostatok miest v škôlkach či jasliach; kvalitná a odborná sexuálna výchova; systematický prístup k riešeniu násilia páchaného na ženách a rodovo podmieneného násilia; kvalitná gynekologická starostlivosť a dôstojné podmienky pre ženy pri pôrodoch; dostupné bývanie pre všetkých; viac voľného času na seba, rodinu a na sebarealizáciu; či ekologická spravodlivosť. V neposlednom rade je potrebné odstraňovať prekážky, ktorým už dnes ženy čelia v prístupe k interrupciám, ako sú napríklad povinná čakacia lehota, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky a umožniť bezpečnejšiu medikamentóznu interrupciu.

Obraciame sa na Vás, aby ste pri prerokovávaní predmetného návrhu mysleli na ženy a dievčatá v tejto krajine a ich životné podmienky. Odmietnite tento návrh na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktorý je tvrdým zásahom do ľudských práv žien a podkopáva princípy sekulárneho demokratického štátu.

Vyzývame Vás, aby ste predložený návrh nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine.

Podrobnú argumentáciu nájdete v priloženej analýze návrhov, ktorú pripravila organizácia Možnosť voľby.

S úctou, mimovládne organizácie a iniciatívy:

Možnosť voľby

ASPEKT

Povstanie pokračuje

Amnesty International Slovensko

Živena, spolok slovenských žien

Greenpeace Slovakia

Inštitút pre verejné otázky

Iniciatíva Inakosť

TransFúzia 

Aliancia žien Slovenska

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Liga za ľudské práva

Post Bellum

Nadácia Milana Šimečku

OLYMP

Saplinq, o.z.

PRIDE Košice

PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBT+ ľudí v Košiciach

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)

Dúhový PRIDE Bratislava

Kultúrne centrum Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši

Aliancia žien – Cesta späť

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

PROGRESFEM

Presahy, o.z.

Ženské kruhy

ŽENA V TIESNI

Nadácia Cvernovka

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Občan, demokracia a zodpovednosť

Nadácia Ekopolis

Education for Equality and Ecology – Edeqec

Centrum komunitného organizovania

EsFem

Ženy pomáhajú ženám

OZ HANA

KOTVA n.o. Trebišov

Doboška

Nie v našom meste

OZ Pomoc rodine, Michalovce

QUO VADIS, o.z.

EduRoma

INOKRAJ

Kapitál

Literárna bašta – Laputa, o.z.

Green Foundation

BRAK

Literarnyklub.sk

Foajé, o.z.

Forum Absurdum, o.z.

Nomantinels, o.z.

A4 – Priestor súčasnej kultúry

Centrum pre filantropiu n.o. 

Spiace miesta

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (SCKR)

4D Gallery

Projekt Fórum