Výzývame kandidátov a kandidátky na primátorov, aby deklarovali, že bývanie považujú za ľudské právo

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
12. SEPTEMBRA 2022

Amnesty International Slovensko vyzýva kandidátov a kandidátky na primátorov a primátorky krajských miest, aby pri príležitosti blížiacich sa komunálnych volieb deklarovali, že právo na bývanie považujú za ľudské právo, ktoré budú v prípade zvolenia chrániť a napĺňať v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. Amnesty Slovensko upozorňuje, že zodpovednosť za zabezpečenie dostupného a dôstojného bývania pre ľudí ohrozených chudobou, bezdomovectvom či stratou domova leží primárne na mestách a obciach. Kandidátov a kandidátky na primátorov a primátorky preto vyzýva, aby sa v prípade ich zvolenia verejne zaviazali priorizovať zabezpečenie adekvátneho a dostupného bývania pre všetkých obyvateľov a obyvateľky.

Štatistický úrad SR v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného v roku 2011 identifikoval na území Slovenskej republiky 23 483 ľudí bez domova. Ďalších viac ako 600 000 ľudí žije v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Presné a pravidelne zbierané údaje o počte ľudí bez domova a ohrozených stratou bývania v slovenských mestách však chýbajú.

Zodpovednosť za zabezpečenie cenovo dostupného a dôstojného bývania pre všetkých, a najmä pre ľudí ohrozených chudobou, bezdomovectvom či stratou domova, leží primárne na mestách a obciach,ktoré disponujú mestským a sociálnym nájomným bývaním. Zároveň je potrebné povedať, že aktivity miest a obcí sú limitované legislatívou, mechanizmami financovania a nedostatkom politickej vôle na celoštátnej úrovni.

Dostupnosť mestského bývania je podľa dostupných štatistík nedostatočná a nepokrýva ani zďaleka potreby obyvateľstva vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Priemerná čakacia doba na pridelenie mestského nájomného bytu v krajských mestách je v rozpätí od dvoch rokov v Košiciach do piatich rokov v Bratislave.

Slovenské mestá dlhodobo zlyhávajú v napĺňaní svojich ľudskoprávnych záväzkov v oblasti napĺňania práva na dôstojný život prostredníctvom zabezpečenia adekvátneho a dostupného bývania,“ povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Naplnenie práva na bývanie je kľúčové pre požívanie množstva ďalších ľudských práv vrátane práva na zdravie, sociálne zabezpečenie, prácu, práva voliť, práva na súkromie a vzdelanie. Slovenské mestá si musia plniť svoje ľudskoprávne záväzky a priorizovať zvýšenie dostupnosti bývania a ukončovanie bezdomovectva.

Najhrubším porušením ľudského práva na bývanie je neriešenie bezdomovectva. Ľudia bez domova čelia na Slovensku denne extrémnemu sociálnemu vylúčeniu. Ľudí v bezdomovectve pritom udržiavajú chudoba, nedostatok dostupného bývania a podporných služieb, ako aj absencia správnej a cielenej podpory v správnom čase.

„Skutočnosť, že ľudia zostávajú bez domova dlhší čas, je dôsledkom priameho zlyhávania úradov, ktoré nedokážu zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a kompenzovanie nerovnosti v prístupe k zdrojom a službám pre všetkých,“ dodáva Rado Sloboda.

Ľudia bez domova často v dôsledku dlhodobého či krátkodobého života bez stabilného bývania zažívajú aj porušovanie iných ľudských práv, ako sú právo na život, osobnú bezpečnosť, zdravie, súkromný a rodinný život, nediskrimináciu, a môžu byť vystavení zvýšenému riziku krutého a neľudského zaobchádzania, často aj zo strany úradov a silových zložiek štátu a miest.

Nedostupnosť bývania je však oveľa širším a dlhodobo zanedbávaným problémom nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Okrem ľudí bez domova sa dotýka čoraz väčšieho množstva zraniteľných skupín obyvateľstva, najmä mladých dospelých, ľudí v seniorskom veku, ale aj ľudí s priemerným až nízkym príjmom vo všeobecnosti.

Vyriešiť otázku dostupnosti bývania je komplexným problémom, ktorý vyžaduje odborný prístup a dlhodobú prácu na politikách a opatreniach smerom k ukončovaniu bezdomovectva a zabezpečeniu dostupného mestského nájomného bývania pre všetkých ľudí, ktorí ho potrebujú. Prvý krokom je však uznanie, že bývanie nie je komoditou, ani zásluhou, ale potrebou, ktorej naplnenie je ľudským právom.

Pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami preto otvoreným listom vyzývame kandidátov a kandidátky na primátorov a primátorky krajských miest na Slovensku, aby deklarovali, že bývanie považujú za ľudské právo a že po prípadnom zvolení do funkcie budú dodržiavať a napĺňať ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky, ktorú budú v úrade primátorky či primátora zastupovať.