AI Slovensko a Poradňa pre občianske a ľudské práva vyzvali mesto Prešov, aby odstránilo segregáciu rómskych detí na školách

Amnesty International Slovensko a Poradňa pre občianske a ľudské práva vyzvali listom Mestský úrad v Prešove, aby pri pripravovanej zmene Všeobecne záväzného nariadenia 180/2009 (VZN), prijal kroky, ktoré budú viesť k odstráneniu segregácie rómskych detí na prešovských základných školách. List bol zaslaný v súvislosti s pripravovanou zmenou VZN, ktorú iniciovalo mesto Prešov. VZN ustanovuje školské obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov . Školské obvody vytvorené na základe aktuálne platného VZN nekorešpondujú s existujúcim geografickým rozdelením mestských častí. Naopak, mesto zaradilo ulice, v niektorých prípadoch iba čísla domov, ktoré sú prevažne alebo výlučne obývané Rómami, do školského obvodu Základnej školy Matice Slovenskej. 

V prípade dvoch hlavných rómskych štvrtí v Prešove, Stará Tehelňa a Terasa Ševčenka, toto nariadenie nezohľadňuje  blízkosť ostatných škôl a bráni rómskym žiakom navštevovať školy, ktoré sú bližšie k ich domovu.

Počas výskumu, ktorý Amnesty International uskutočnila v apríli 2010, sa zamestnanci a zamestnankyne Základnej školy Matice Slovenskej ako aj rodičia zo Starej Tehelne vyjadrili, že riaditelia a riaditeľky niektorých základných škôl v meste odmietli zapísať rómske deti na ich školu. Rodičia museli následne zapísať svoje deti do Základnej školy  Matice Slovenskej.

V súčasnosti platnému VZN sa na základe podnetu Poradne pre občianske a ľudské práva venuje aj príslušná prokuratúra, ktorá posudzuje jeho zákonnosť.

„ Školské obvody ustanovené VZN vedú ku koncentrácii rómskych detí v Základnej škole Matice Slovenskej, ktorá nadobudla reputáciu “rómskej školy”. Takáto prax vedie k segregácii, ktorú zakazuje slovenská legislatíva ako aj medzinárodné a regionálne dohovory na ochranu ľudských práv.  Mesto Prešov  preto musí zabezpečiť, aby boli nové školské obvody vytvorené spôsobom, ktorý bude v súlade s medzinárodnými a regionálnymi štandardmi ľudských práv,“uviedla Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

„Vítame, že mesto začalo s prípravou nového VZN o určení školských obvodov. Nové VZN musí zabezpečiť rovnú dostupnosť základného vzdelávania pre všetky deti a zároveň predísť segregácii rómskych žiakov a žiačok v rámci školských obvodov v meste“, uviedol Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva.

„Je nevyhnutné, aby orgány samosprávy, ktoré majú právomoc vydávať  právne predpisy, dbali na to, aby tieto predpisy vo svojom dôsledku nezvýhodňovali istú skupinu obyvateľstva v porovnaní s inou skupinou a nepodnecovali prejavy rasovej segregácie“, dodáva Ivanco.

„Každé dieťa má právo na vzdelanie bez diskriminácie. Na Slovensku je tisíckam rómskych detí toto právo upierané. Preto je nevyhnutné, aby slovenská vláda prijala cielené opatrenia, zamerané na účinnú kontrolu a posilnenie zákazu diskriminácie a rasovej segregácie.Zabezpečenie rovného prístupu k vzdelaniu pre všetky deti je dôležitým predpokladom, aby boli schopné v budúcnosti plne participovať a prispievať k fungovaniu slovenskej a európskej spoločnosti,“ dodala Mazúrová.