Amnesty International vyzýva Ministerstvo vnútra SR, aby zrušilo rozhodnutie o vyhostení R. M. do Iránu, kde mu hrozí trest smrt

Iránec R.M. prišiel na Slovensko ako maloletý cudzinec bez sprievodu rodiny v roku 2009. Prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka v apríli 2009 prvý krát požiadal na Oddelení cudzineckej polície PZ Trenčín o udelenie azylu na území SR. Prvé azylové konanie sa ale v jeho prípade skončilo neúspešne, keď mu na základe rozhodnutia Migračného úradu MV SR v júli 2009 nebol udelený azyl, ani mu nebola poskytnutá doplnková ochrana. Keďže bol maloletý bez sprievodu, mal na zastupovanie vo všetkých právnych úkonoch súdom ustanoveného opatrovníka, ktorým bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín.

„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín však maloletého cudzinca nikdy neinformoval o dôvodoch neudelenia azylu, neustanovil pre neho právneho zástupcu v azylovom konaní, a najmä sa neodvolal voči neudeleniu azylu. Teda opatrovník pochybil a pozbavil vtedy maloletého cudzinca práva na súdne preskúmanie rozhodnutia Migračného úradu,“ hovorí Alexandra Malangone, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Následne bol R.M. na základe Uznesenia Okresného súdu vo Veľkom Krtíši opätovne umiestnený do detského domova pre maloletých bez sprievodu.„Tu bol 9 mesiacov bez opatrovníka. Bez opatrovníka sám nemohol požiadať o udelenie tolerovaného pobytu, na ktorý mal podľa zákona o pobyte cudzincov ako maloletý bez sprievodu právo, a nemohol sám podať ani novú žiadosť o udelenie azylu. Bol bez dokladov, bez možnosti navštevovať školu, ako aj bez možnosti opúšťať detský domov,“ dodáva riaditeľka Amnesty International Slovensko.

V dôsledku nepresného tlmočenia počas výsluchov maloletého R.M. vznikli pochybnosti o jeho skutočnom veku a o tom, kedy R.M. nadobudol plnoletosť. Následkom bolo zaistenie R.M. v máji 2010 a jeho umiestnenie do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, kam bol presunutý priamo z detského domova.

To, že slovenské štátne orgány zaistili maloletého cudzinca a porušili tak zákon o pobyte cudzincov, ktorý zakazuje administratívne vyhostenie maloletých bez sprievodu, sa podarilo dokázať až počas súdneho konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o zaistení.

V auguste 2010 Krajský súd v Trnave vydal rozsudok, na základe ktorého R.M. prepustili z útvaru policajného zaistenia v Medveďove po 3 mesiacoch strávených v zaistení. Počas zaistenia v Medveďove dosiahol R.M. plnoletosť a podal tam svoju druhú žiadosť o azyl.

Napriek tomu, že R.M. uviedol ako dôvod žiadosti o azyl fakt, že v Iráne konvertoval na arménsku kresťanskú vieru, následkom čoho ho prenasledovala náboženská polícia v krajine a hrozí mu trest smrti, azylové konanie bolo zastavené.  R.M. bol následne po 19 dňoch znova zaistený a premiestnený do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, kde čaká na vyhostenie do Iránu.

Dôvodom pre opätovné zaistenie R.M. je skutočnosť, že v súčasnosti stále platí rozhodnutie o jeho administratívnom vyhostení do Iránu, ktoré bolo vydané v čase, keď bol R.M. preukázateľne maloletý. Slovenský zákon o pobyte cudzincov pritom zakazuje administratívne vyhostenie maloletých bez sprievodu.

„Ministerstvo vnútra SR, konkrétne Úrad hraničnej a cudzineckej polície má až do rozhodnutia súdu v Nitre, kde právny zástupca R.M. podal žalobu proti rozhodnutiu o vyhostení, možnosť toto rozhodnutie zrušiť,“ upozorňuje Alexandra Malangone, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Cudzinecká polícia v tomto prípade pochybila viacnásobne. Rozhodnutie o vyhostení bolo vydané voči maloletej osobe bez sprievodu, čo je neprípustné a tiež neboli preskúmané prekážky vyhostenia R M. do Iránu, teda situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv. V Iráne sú ľudia, ktorí konvertujú z islamu na inú vieru považovaní za „odpadlíkov“. Sú prenasledovaní, trestne stíhaní a dokonca odsudzovaní na trest smrti,“ hovorí riaditeľka Amnesty International Slovensko.

„Vyhostenie R.M. do Iránu by predstavovalo ohrozenie jeho života a porušenie medzinárodných záväzkov Slovenska najmä pokiaľ ide o Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor proti mučeniu a Dohovor o postavení utečencov. Podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo septembra 2010 o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iráne, má Irán svetové prvenstvo v popravovaní mladistvých a len za rok 2010 vykonali viac ako 2000 popráv.“

Amnesty International preto žiada Ministerstvo vnútra, aby okamžite zastavilo proces vyhostenia R.M. a prehodnotilo jeho žiadosť o azyl,“ dodáva Alexandra Malangone.

Dňa 14.10.2010 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o vydaní predbežného opatrenia podľa čl. 39 Rokovacieho poriadku Súdu, ktorým Slovenskej republike dočasne zakazuje vyhostenie R.M. do Iránu.