Diskriminačné praktiky vo vzdelávaní pokračujú

Tlačová správa Amnesty International, 4.september 2013

  

Tisícky rómskych detí na Slovensku začínajú nový školský rok v oddelených triedach a školách. Nečinnosť slovenskej vlády ohľadom pokračujúcej segregácie rómskych znamená udržiavanie nezákonného stavu, uvádza Amnesty International vo svojej dnešnej správe.

“Je najvyšší čas, aby slovenské orgány ukončili diskriminačné a segregačné praktiky vo vzdelávaní. Je ich povinnosťou zabezpečiť, aby všetky deti mali rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Inak budú životy týchto detí navždy poznačené nižšou úrovňou vzdelania, ponížením a separáciou,” povedala Jezerca Tigani, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu a Strednú Áziu.

Amnesty International vo svojej správe Nesplnené sľuby: Neschopnosť ukončiť segregáciu rómskych žiakov na Slovensku odhaľuje pokračujúce zlyhanie slovenských úradov ukončiť dlhotrvajúcu diskrimináciu Rómov vo vzdelávacom systéme.

Podľa prieskumu Rozvojového programu OSN z roku 2012 bolo 43 percent z Rómov zapísaných v bežných školách zaradených do etnicky segregovaných tried. Neschopnosť vlády zaviesť komplexnú reformu a odstrániť tento problém znamená, že vláda toleruje nezákonnú diskrimináciu na základe etnicity vo vzdelávaní.

Jedna z matiek z Levoče, ktorej deti boli zaradené do výlučne rómskej triedy povedala Amnesty International: “Neakceptujem segregáciu. Moje dieťa by malo dostať vzdelanie na rovnakej úrovni ako nerómske deti.”

Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 30. októbra 2012 bolo pre vládu príležitosťou, ktorá zatiaľ ostala nevyužitá. Súd rozhodol, že umiestnením rómskych žiakov do oddelených tried Základná škola v Šarišských Michaľanoch porušila antidiskriminačný zákon. Súd tiež rozhodol, že vytváranie takýchto tried bolo na úkor ľudskej dôstojnosti a nariadil škole zmeniť podmienky výučby rómskych žiakov do začiatku školského roka 2013/2014.

Prípad ukázal, že jednotlivé školy a ich zriaďovatelia nechápu, že oddeľovanie žiakov len na základe etnicity predstavuje diskrimináciu a segregáciu. Školám tiež chýbajú finančné prostriedky na to, aby vzdelávali etnicky a sociálne rôznorodé skupiny žiakov, a aby tak zabezpečili rovné a inkluzívne vzdelávanie.

“Ministerstvo školstva i ďalšie úrady musia pomáhať škole v Šarišských Michaľanoch v naplnení rozsudku. Škola potrebuje jasné usmernenia a dodatočné finančné prostriedky. To povzbudí ostatné školy, aby ukončili segregáciu na základe etnicity. Potrebný je tiež zreteľný signál pre spoločnosť, že etnická segregácia nie je tolerovaná,” povedala Jezerca Tigani.

“Slovenská vláda je zodpovedná za to, aby presadila právo na prístup k vzdelaniu bez diskriminácie cez komplexnú reformu a cielenú pomoc príslušných orgánov v rámci vzdelávacieho systému.”

Rozšírená a pretrvávajúca segregácia rómskych školákov na Slovensku má širšie dôsledky, keďže úrady porušujú medzinárodné dohovory o ľudských právach a antidiskriminačnú legislatívu Európskej Únie. Európska komisia má zodpovednosť, povinnosť a nástroje na to, aby zabezpečila, dodržiavanie legislatívu EÚ členskými štátmi, a to aj prostredníctvom konaní o porušení povinnosti, ktoré môže viesť k žalobe pred Súdnym dvorom EÚ.

“Je čas, aby Komisia zaujala silnejší postoj a prejavila vyššiu aktivitu voči krajinám ako je Slovensko, kde vláda nie je schopná ukončiť rozsiahlu a systémovú segregáciu. Tá nemá miesto v Európe 21. storočia a je v úplnom rozpore s legislatívou EÚ a zásadami dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ktorými sa EÚ pýši,” povedala Jezerca Tigani.

Viac si môžete prečítať v správe: Nesplnené sľuby: Neschopnosť ukončiť segregáciu rómskych žiakov na Slovensku

Vyzvite ministra školstva, aby ukončil diskrimináciu vo vzdelávaní: https://www.amnesty.sk/apel-ukoncite-diskriminaciu-vo-vzdelavani-romskych-deti-na-slovensku/