EÚ: Dodržiavanie rovného prístupu ku vzdelávaniu kľúčom k zvyšovaniu zručností

Tlačová správa Amnesty International Slovensko, 14.júla 2016

Slovensko bude tento týždeň hostiť Zasadnutie Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ. Hlavnou agendou bude diskusia o novom programe Európskej komisie v oblasti zručností pre Európu. Program má podporiť potenciál mladých ľudí zamestnať sa, ale aj byť aktívnymi a sebavedomými občanmi. Amnesty International pri tejto príležitosti upozorňuje, že pri posilňovaní zručností nemožno opomenúť ľudské práva. V prípade Slovenska stále pretrváva diskriminácia rómskych detí, ktoré nemajú rovný prístup ku vzdelaniu. Segregácia a diskriminácia predstavuje závažný ľudskoprávny problém a bez jeho vyriešenia nie je možné zodpovedne napĺňať ciele, ktoré si vytýčil nový program Európskej komisie.

 

Predstavitelia budú diskutovať o Novom programe Európskej komisie v oblasti zručností pre Európu. Európska komisia kladie dôraz na kvalitu vzdelávania, ktoré je potrebné k zvyšovaniu zručností európskych občanov. Amnesty International preto pri tejto príležitosti upozorňuje na to, že na Slovensku stále nemajú rómske deti rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Z národných údajov, ktoré sú podkladmi k Nového programu, jednoznačne vyplýva, že Slovensko svojim diskriminačným prístupom môže prispievať k tomu, že máme jedny z najhorších výsledkov v porozumení čítaného textu ako aj v numerických zručnostiach. Podľa Amnesty International musí byť súčasťou diskusie aj potreba rovného prístupu ku vzdelávania.

Právo na vzdelanie je základné ľudské právo. No na Slovensku je toto právo stále odopierané rómskym deťom, ktoré sú nadmerne zaraďované do špeciálnych škôl a tried či sú zámerne oddeľované do segregovaných tried alebo škôl v rámci bežného vzdelávania. Kvôli predsudkom a diskriminácii strácajú rómske deti šancu na lepšiu budúcnosť,“ povedala Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko.

Európska komisia začala voči krajinám, ktoré nedodržiavajú európsku legislatívu o rovnom zaobchádzaní zastávať tvrdší postoj. Voči Slovensku, Česku aj Maďarsku začala konanie o porušení povinnosti, ktoré môže vyústiť až do súdneho konania. Je na týchto krajinách, aby bezodkladne  zabezpečili právo na prístup k vzdelaniu bez diskriminácie tým, že príjmu potrebné reformy a poskytnú potrebnú podporu relevantným aktérov vo vzdelávacom systéme.

Amnesty International preto vyzýva predstaviteľov členských štátov EÚ, aby počas diskusií nezabúdali na prekážky, ktorým čelia rómske deti v členských krajinách v prístupe k rovnému vzdelávaniu. Žiadame predstaviteľov rezortov školstva, ktorí sa v Bratislave stretávajú, aby prijali také opatrenia, ktoré budú viesť k odstráneniu týchto prekážok a zabezpečia rovný prístup ku vzdelaniu každému bez diskriminácie.

„Kvalitné vzdelanie je základom kvalitnej budúcnosti. Oddeľovanie detí v detstve bude znamenať ich oddelenie od zvyšku spoločnosti do konca života. Je v záujme celej Európskej únie, aby aj tieto deti mali zabezpečený rovný prístup k adekvátnemu vzdelávaniu,“ dodala Kamila Gunišová.

Viac informácií: Radoslav Sloboda, koordinátor pre Predsedníctvo SR v EÚ Amnesty International Slovensko, [email protected], +421 948 846 381