Nová smernica EÚ o náležitej starostlivosti veľkých podnikov je prelomovým krokom k dodržiavaniu ľudských práv

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
24. MÁJA 2024

Ministri a ministerky 27 členských štátov EÚ dnes hlasovali o prijatí smernice, ktorá od veľkých podnikov vyžaduje, aby identifikovali a riešili negatívne vplyvy svojej činnosti na ľudské práva a životné prostredie. Schválenie smernice predstavuje jeden z najvýznamnejších pokrokov v oblasti medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa podnikania a ľudských práv za uplynulé roky, uviedla Amnesty International.

Smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) stanovuje normy v oblasti ľudských práv pre veľké spoločnosti pôsobiace v Európskej únii. Smernica vstúpi do platnosti v najbližších dňoch a bude od členských štátov EÚ vyžadovať, aby ju zaviedli do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

„Toto je rozhodujúci moment pre ľudské práva a zodpovednosť podnikov. EÚ stanovila záväzný štandard pre zodpovedné podnikanie na najväčšom jednotnom trhu na svete. Dnešný obrovský úspech by mal byť signálom pre všetky spoločnosti na celom svete, že musia dodržiavať ľudské práva,“ uviedla Hannah Storey, politická poradkyňa Amnesty International pre podnikanie a ľudské práva.

Spoločnosti musia dbať na dodržiavanie ľudských práv a ochranu životného prostredia

Prelomový právny predpis zaväzuje veľké spoločnosti pôsobiace v EÚ, aby posudzovali svoju činnosť z hľadiska rizík v oblasti ľudských práv. Pri previerkach sa majú zamerať aj na negatívne vplyvy na životné prostredie. Následne budú mať povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na prevádzky mimo Európy a veľkú časť dodávateľských reťazcov.

„Tento právny predpis predstavuje zásadnú zmenu v ochrane ľudí pred porušovaním ich práv. Ľudia, ktorých práva boli poškodené činnosťou spoločností pôsobiacich v EÚ alebo ich dodávateľov, respektíve s ich prispením, by vďaka nemu mali mať lepší prístup k náprave škôd prostredníctvom súdov. Dôsledné uplatňovanie smernice pomôže predchádzať nezákonným praktikám, akými sú napríklad využívanie detskej práce alebo nútenej práce či porušovanie práv pracujúcich, ktorí a ktoré sa podieľajú na výrobe tovaru určeného na predaj v EÚ,“ povedala Hannah Storey.

Nová legislatíva získala širokú podporu mnohých európskych spoločností, ktoré uviedli, že si uvedomujú dôležitosť ochrany ľudských práv. Podľa nich je ochrana ľudských nielen ich povinnosťou, ale je aj prínosom pre udržateľnosť ich podnikania. Štúdie preukázali, že spoločnosti, ktoré chránia ľudské práva, sú finančne stabilnejšie ako ich konkurenti.

Štáty EÚ teraz musia smernicu implementovať. CSDDD by však mala inšpirovať všetky krajiny na svete k tomu, aby ich nasledovali a takisto prijali prísne právne predpisy v oblasti podnikania a ľudských práv.

Hannah Storey zdôraznila, že štáty by pri zavádzaní smernice mali dbať o ľudské práva v ešte širšej miere, než im ukladá samotná smernica. „Naliehavo žiadame členské štáty EÚ, aby využili proces zavádzania smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov ako príležitosť zväčšiť a posilniť pôsobnosť CSDDD. Mohli by napríklad rozšíriť okruh spoločností, na ktoré sa vzťahuje, a odstrániť problematické výnimky pre finančný sektor a spoločnosti vyrábajúce zbrane a technológie na sledovanie.“

Smernica o náležitej starostlivosti sa týka veľkých spoločností so sídlom alebo odbytiskom v EÚ

Po dnešnom hlasovaní Rady EÚ za CSDDD majú členské štáty dva roky na to, aby smernicu zaviedli do vnútroštátneho práva. Smernica sa vzťahuje na spoločnosti so sídlom v EÚ, ktoré majú v priemere viac ako 1 000 zamestnancov a ktorých čistý celosvetový obrat je vyšší ako 450 miliónov eur. Vzťahuje sa aj na spoločnosti so sídlom mimo EÚ, ktorých obrat v EÚ presahuje 450 miliónov eur. Sú v nej však čiastočné výnimky pre finančné inštitúcie, výrobcov zbraní a spoločnosti, ktoré vyrábajú iné výrobky podliehajúce kontrole vývozu, ako sú napríklad technológie na sledovanie.