“Protiteroristické” opatrenia musia byť v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami

Vyhlásenie Amnesty International Slovensko, 9.12.2015

Slovenský parlament v dnešných dňoch prijíma tzv. „protiteroristické“ opatrenia, ktoré obsahujú napríklad zmenu Ústavy SR a viaceré zmeny Trestného poriadku, ako aj opatrenia rozširujúce právomoci policajných zložiek, informačnej a vojenskej služby.

Amnesty International Slovensko nespochybňuje úlohu štátu chrániť svojich občanov a občianky. Bezpečnostné opatrenia však musia byť v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi, ktoré sa Slovensko zaviazalo dodržiavať.

Opatrenia, ktoré vyžadujú zmenu Ústavy SR sa týkajú predĺženia lehoty obmedzenia osobnej slobody osoby, ktorá je podozrivá alebo obvinená z trestného činu terorizmu. Amnesty International Slovensko vyjadruje znepokojenie, že takéto rozšírenie právomoci obmedziť osobnú slobodu jednotlivca silovými zložkami štátu môže viesť k porušeniu našich ľudskoprávnych záväzkov. Osoba, ktorá je zadržaná alebo zaistená, musí byť v čo najkratšom možnom čase predvedená pred súd, ktorý preskúma, či je zadržanie v súlade so zákonom. Zároveň musí byť táto osoba predvedená počas zadržania pravidelne pred súd, ktorý dozerá a monitoruje potrebu pokračujúceho zadržania. Prístup k právnikovi a k rodine musí byť zaručený, rovnako ako právo na účinný opravný prostriedok, v prípade, že zadržanie nebude v súlade so zákonom. Toto opatrenie nesmie byť namierené proti celým skupinám či komunitám a nesmie sa využívať spôsobom, ktorý môže mať diskriminačné účinky.

Podľa navrhovaných zmien môže byť osoba obvinená z trestného činu terorizmu vzatá do väzby na základe rozhodnutia súdu aj bez toho, aby zo skutočností prípadu vyplývala dôvodná obava, že táto osoba utečie alebo sa bude skrývať, že bude ovplyvňovať vyšetrovanie alebo že bude pokračovať v trestnej činnosti. Nakoľko je väzba závažným zásahom do osobnej slobody jednotlivca, štát musí garantovať, že toto právo nebude zneužívané a väzba bude v každom konkrétnom prípade trvať len nevyhnutne potrebný čas.

Rozšírenie právomocí polície musí sprevádzať nezávislá kontrola. Súčasný postup, kedy sú porušenia policajtov vyšetrované vnútorne políciou dlhodobo kritizujú mimovládne organizácie či Verejná ochrankyňa práv. Nedostatočná nezávislosť vyšetrovania vytvára priestor, v ktorom môže prekvitať beztrestnosť.

Od predloženia návrhu na zmenu Ústavy SR a zmenu zákonných ustanovení zasahujúcich do osobnej slobody po prijatie týchto opatrení prebehli iba dva týždne. O akýchkoľvek opatreniach, ktoré majú dopad na ľudské práva by sa mala viesť široká, odborná a transparentná diskusia. “Preto vyzývame vládu, aby do budúcnosti zaručila väčší časový priestor pre podrobné preskúmanie dopadov podobných návrhov, ktoré závažným spôsobom zasahujú do základných práv a slobôd.