Reakcia Amnesty International na pilotný projekt rómskej národnostnej školy 

Ministerstvo školstva informovalo o zriadení pilotnej rómskej národnostnej školy v Rakúsoch. Ministerstvo pri tejto príležitosti deklarovalo, že projekt predstavuje významný krok k podpore skvalitnenia rómskeho národnostného školstva na Slovensku a boju proti segregácii. Riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda, upozornil na ľudskoprávne riziká spojené s národnostným vzdelávaním marginalizovanej a viacnásobne diskriminovanej rómskej menšiny: 

„Potenciálne výhody vzdelávania na rómskej národnostnej škole, ktoré ministerstvo uvádza, treba kriticky zvážiť v porovnaní so širšími dôsledkami takéhoto vzdelávania. Hoci deklarovaným zámerom projektu je zabezpečiť rovný prístup k vzdelaniu a chrániť a posilňovať kultúrnu a jazykovú identitu, existuje aj vážne riziko, že projekt legitimizuje segregáciu, čím sa zachováva systémová diskriminácia. Zdá sa, že to je aj prípad školy v Rakúsoch, ktorej projektová žiadosť o financovanie z Plánu obnovy na zrušenie dvojzmennej prevádzky bola zamietnutá práve z dôvodu neschopnosti či neochoty nesegregovať. 

Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín uvádza, že osoby patriace k národnostnej menšine majú právo zakladať a riadiť vzdelávacie inštitúcie. Toto ustanovenie podporuje právo rómskej komunity zakladať a riadiť školy, ak sa tak rozhodne. Nie je to povolenie pre štát zakladať segregované rómske školy. 

Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní, ktorého je Slovenskou zmluvnou stranou, výslovne vyzýva na odstránenie diskriminácie a podporu rovnosti príležitostí vo vzdelávaní. Zdôrazňuje, že vzdelávacie inštitúcie musia byť prostredím, v ktorom sa rešpektuje a oceňuje rôznorodé kultúrne, jazykové a etnické zázemie. Vytvorenie rómskej národnostnej školy by však mohlo byť v rozpore s týmito zásadami, pretože by mohlo viesť k štátom podporovanej izolácii. 

Okrem toho, krok ministerstva školstva zriadiť národnostnú školu pre rómsky hovoriace deti možno považovať za pokus obísť jeho širšie povinnosti desegregovať a riešiť systémové problémy diskriminácie vo vzdelávaní. Ministerstvo sa už dekády vyhýba náročnejšej, ale v konečnom dôsledku kľúčovej úlohe komplexne reformovať diskriminačný vzdelávací systém. 

Potenciálna legitimizácia segregácie prostredníctvom zriadenia rómskych národnostných škôl môže ohrozovať zásady rovnosti a nediskriminácie zakotvené v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými je Slovensko viazané. Z toho dôvodu Amnesty International vyzýva ministerstvo školstva, aby si plnilo svoje záväzky tým, že prioritne prijme desegregačné opatrenia a zároveň zlepší vzdelávacie štandardy. Ministerstvo má povinnosť zabezpečiť pre rómske deti rovnaké príležitosti v spoločnom vzdelávaní, ktoré podporuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a vzájomný rešpekt.“