Rozdelení hranicami, rozdelení náboženstvom

V rámci Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 – na ceste k spravodlivej spoločnosti, Amnesty International realizuje vzdelávací projekt zameraný proti viac násobnej diskriminácii z dôvodu etnického pôvodu a viery – Rozdelení hranicami, rozdelení náboženstvom. Projekt je podporený Európskou komisiou a Úradom vlády SR. Hlavnou časťou projektu je 60 prednášok spojených s diskusiou, ktoré prebiehajú na stredných skolách po celom Slovensku. (Prednášky sa realizujú v poradí, tak ako školy prejavia záujem.) 

Hlavnou časťou projektu je 60 prednášok spojených s diskusiou, ktoré prebiehajú na stredných skolách po celom Slovensku. (Prednášky sa realizujú v poradí, tak ako školy prejavia záujem.)

Lektori prednášok pochádzajú z iných krajín, sú praktizujúci moslimovia, v súčasnosti žijú v SR a hovoria po slovensky. Lektorom pri prednáškach pomáhajú moderátori – Slováci. Prednáška s diskusiou trvá dve vyučovacie hodiny. Do problematiky študentov uvedie 30 minútový audiovizuálny dokument, v ktorom lektori podieľajúci sa na projekte prezentujú niektoré aspekty islamu, zvykov, tradícií a informácií z krajiny ich pôvodu.
Pedagógovia pred prednáškou obdržia video dokument a metodické materiály, ktoré im umožnia študentov pripraviť na prednášku a diskusiu.

V mesiacoch máj a jún 2007 bolo zrealizovaných 24 prednášok na 15 stredných školách (Čadca, Prešov, Sereď, Levice, Turčianske Teplice, Bratislava, Košice, Topoľčany).
Prednášali traja lektori: Chiboub Hidbani z Alžírska, Khalid Shash zo Saudskej Arábie a Abdul Salam Aleyani z Jemenu.

Z doterajšieho hodnotenia učiteľov vyplýva, že metóda autentického zážitku osobného stretnutia s lektorom – moslimom sa osvedčila. Podľa pedagógov diskusie slúžili na získavanie informácií a na odstraňovanie predsudkov hlavne v súvislosti islam a terorizmus.

Pedagógovia projekt hodnotia veľmi pozitívne. Zo 14 škôl sa pedagógovia 7 škôl vyjadrili za realizáciu ďalších takýchto projektov, prípadne rozšírených aj na iné náboženstvá.
Prednášok sa doteraz zúčastnilo 819 študentov. Pokračovať budú od septembra do decembra 2007, kedy projekt skončí.

Motivácia projektu
Slovensko je pomerne uzavretou spoločnosťou. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami žije v SR oveľa menší počet utečencov, migrantov či cudzincov žijúcich a pracujúcich na území Slovenska. Úroveň a hĺbka poznania iných etník a náboženstiev, ktorou väčšina slovenskej spoločnosti disponuje, je najčastejšie len sprostredkovaná z druhotných zdrojov – napríklad od cestovateľov, filmárov, novinárov a redaktorov spravodajstva.

Výchova a vzdelávací proces na Slovensku obsahuje len málo informácií, ktoré by vytvárali predpoklady pre toleranciu multikulturality. Takmer úplne chýba osobná skúsenosť, emocionálne zážitky zo stretnutí či diskusií s ľuďmi z iných etnických a náboženských skupín. Tým sa vytvára veľký priestor pre predsudky, ktoré sú východiskom diskriminácie.

Ľudia bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru môžu pozitívne prispievať k spoločnosti ako celku, najmä zvýrazňovaním výhod rôznorodosti.

Všetci ľudia majú právo na rovnosť pred zákonom, právo nebyť diskriminovaní a právo na ochranu pred diskrimináciou. Všetci ľudia majú právo na rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.
(Z cieľov Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007)

Cieľom projektu AI je tiež upozorniť študentov a učiteľov na to, že v multikultúrnej spoločnosti zákonite existujú úplne rôzne pohľady na totožný jav, pričom všetky môžu byť pravdivé zaujímavé a inšpiratívne.

Na základe dlhoročného monitoringu slovenských médií a stretnutí s verejnosťou Amnesty International na Slovensku dospela k záveru, že prejavy diskriminácie z dôvodu etnického pôvodu a náboženského vyznania alebo viery sa u nás prejavujú oveľa viac vo verbálnej diskriminácii a negatívnych postojoch voči celej skupine ľudí, nie voči konkrétnym jednotlivcom. Diskriminácia sa prejavuje takmer paušálnym popieraním akýchkoľvek pozitívnych vlastností a čŕt, celkovým nezáujmom a vyhýbaním sa kontaktu s ľuďmi z istého etnického a náboženského pozadia. Rozsiahla viacnásobná diskriminácia na základe etnického pôvodu a islamu sa aj na Slovensku otvorene začala prejavovať hlavne po udalostiach v USA 11. septembra 2001 a v súvislosti s tzv. „vojnou proti terorizmu“. Strach o vlastnú bezpečnosť sa na celom svete stal podnetom pre diskrimináciu. V mnohých krajinách sa prejavuje nezákonným prenasledovaním a zatýkaním náhodných osôb, zadržaných iba na základe kombinácie etnického pôvodu a viery.

POZN.: Projekt je realizovaný v rámci Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých. Je podporený Európskou komisiou a Úradom vlády SR. Európska komisia alebo Úrad vlády SR nezodpovedajú za realizované podujatia, ani informácie neodrážajú postup alebo názory menovaných inštitúcií.

Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých 2007

Zdroj: www-8.mensiny.vlada.gov.sk

Nadväzujúc na výsledky Európskeho roka boja proti rasizmu 1997 a paneurópskej informačnej kampane Za rozmanitosť, proti diskriminácii Európska únia rozhodnutím č. 711/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady vyhlásila rok 2007 za Európsky rok rovnakých príležitostí. Cieľom Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 je iniciovať čo najširšiu debatu o výhodách rozmanitosti v európskej spoločnosti a usilovať sa o zvýšenie povedomia občanov EÚ o ich práve na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Aktivity uskutočnené v rámci programu sa budú týkať predchádzania diskriminácie jednotlivcov alebo skupín na základe ich pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva a lebo viery, veku, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia.

Európsky rok 2007 je ťažiskom rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých predloženej Európskou komisiou v júni 2005, ktorej cieľom je zabezpečenie uplatňovania zásady nediskriminácie a podpora kohéznejšej spoločnosti, ktorá si cení rozmanitosť ako jednu zo svojich základných hodnôt. Táto stratégia tiež skúma, čo viac môže EÚ vykonať v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí.