Začína projekt Školy priateľské k ľudským právam

Projekt Školy priateľské k ľudským právam (Human Rights Friendly Schools) vznikol v rámci Svetového programu OSN pre vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Cieľom projektu je podpora rozvoja celosvetovej kultúry ľudských práv pomocou práce so študentmi a učiteľmi na stredných školách po celom svete. Zároveň projekt usiluje o vytvorenie siete škôl k ľudským právam.

Školy, ktoré sa zúčastnia tohto projektu sa zaväzujú rozvíjať celoškolský prístup k vzdelávaniu v oblasti ľudských práv. Okrem toho aj zahrnúť ľudskoprávne hodnoty a princípy do kľúčových oblastí školského života vrátane riadenia školy, výučby, vzťahov na škole a školského prostredia.

Čo znamená škola priateľská k ľudským právam?

Škola priateľská k ľudským právam zaisťuje, že hodnoty ako rovnoprávnosť, dôstojnosť, participácia alebo nediskriminácia sú základom vzdelávacej skúsenosti a sú prítomné vo všetkých oblastiach školského života, od výučby cez riadenie školy až po školské prostredie. Takáto škola podporuje prostredie, v ktorom sa ľudské práva nielen vyučujú, ale aj praktikujú, sú rešpektované, presadzované a bránené.

Prečo sa prihlásiť do projektu?

Skúsenosti a výsledky z doterajšieho priebehu projektu ukazujú/ukázali:

  • v školách nastalo zlepšenie atmosféry a zníženiu počtu konfliktov a prejavov sociopatologických javov (šikanovanie, diskriminácia)
  • študenti prejavujú väčšiu tendenciu diskutovať o veciach, ktoré sa ich dotýkajú
  • zvýšená aktivita v triede aj pri mimoškolských aktivitách
  • študenti prijali fakt, že s právami prichádza aj zodpovednosť
  • správajú sa ohľaduplnejšie k spolužiakom, učiteľom aj ďalším pracovníkom školy
  • u študentoch sa zvýšila samostatnosť a zlepšilo sa kritické myslenie
  • majú lepšie povedomie o svete, v ktorom žijú, o globálnych otázkach uvažujú v súvislostiach
  • učitelia potvrdili väčšiu radosť z učenia a väčšie uspokojenie z práce
  • medzi študentmi a učiteľmi došlo k zvýšeniu dôvery a spolupráce
  • posilnili sa vzťahy medzi učiteľmi a študentmi, učiteľmi a rodičmi a medzi zamestnancami školy
Viac informácií o projekte nájdete tu.
Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, pošlite prosím vyplnenú prihlášku koordinátorovi projektu.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím koordinátora projektu Martina Sýkoru: [email protected]