Žiadne ďalšie české dieťa s nedostatočným vzdelaním, vyzýva Amnesty International

Žiadny z budúcich prváčikov v Českej republike, ktorí sa práve chystajú na zápis, by nemal byť umiestnený do školy, kde získa nedostatočné vzdelanie. K zmrazeniu zápisu detí do tzv. základných škôl praktických (obdoba slovenských špeciálnych škôl) pre školský rok 2010/2011 vyzvala Amnesty International. 

Tá na základe rozsiahleho výskumu potvrdila, že v týchto školách a triedach pre deti s lahkým mentálnym postihnutím koncí v Ceskej republike neprimerane velké množstvo rómskych detí, bez toho že by v skutocnosti postihnutím trpeli.

“Systematickú diskrimináciu rómskych detí na školách už opísali domáce aj zahranicné výskumy, ceské úrady problém dokonca uznali, ale zatial nedokážu efektívne riešit jeho príciny”, uviedla Nicola Duckworthová, programová riaditelka AI pre Európu a strednú Áziu.

Už v roku 1999 podalo na Ceskú republiku žalobu kvôli diskriminácii v prístupe k vzdelaniu osemnást rómskych detí z obce Ostravy, ktoré navštevovali vtedajšie osobitné školy. Spor, ktorý sa dostal až k Európskemu súdu pre ludské práva, deti v roku 2007 vyhrali. Cielom výskumu Amnesty International bolo teda zistit, ci sa situácia na ceských školách zmenila.

Výsledná správa Amnesty International nazvaná Nedokoncená úloha: Rómski žiaci v Ceskej republike stále celia prekážkam vo vzdelaní však dokumentuje pretrvávajúcu diskrimináciu na ceských školách. Osobitné školy síce medzitým nový školský zákon v roku 2005 premenoval na “základné školy praktické”, avšak systém umiestnovania detí do týchto škôl, ani nižší rozsah ich vzdelávania, sa prakticky nezmenili.

V niektorých oblastiach tvoria rómske deti viac ako osemdesiat percent žiakov základných škôl praktických. Okrem nedostatocného vzdelania sú Rómovia vystavení aj segregácii. To znižuje ich šance na dalšie vzdelávanie a zamestnanie.

Túto prax je teda nutné aspon pre budúci školský rok zmrazit, aby ju bolo možné dostatocne preskúmat. Je potrebné sa zamerat na proces testovania, ktoré predchádza umiestneniu detí do škôl a tried pre deti s “lahkým mentálnym postihnutím”. Ten dostatocne nezohladnuje sociálne, kultúrne ani jazykové špecifiká rómskych detí. Môže byt ovplyvnený aj nízkymi ocakávaniami, ktoré voci Rómom môžu mat zamestnanci poradenských zariadení.

Výskum okrem toho ukázal, že bežné základné školškoly casto nie sú pripravené, niekedy ani dostatocne ochotné, poskytovat podporu detom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Nástroje na ich podporu, ako napríklad asistent pedagóga, sú pritom k dispozícii.

“Ceské úrady v novembri prišli s novými opatreniami, ktoré majú podporit zapojenie rómskych detí do výucby na bežných školách. Tie ale neprinesú rýchlu zmenu, pretože nie sú zakotvené v zákone, ani nemajú dostatocný dôraz”, dodala Nicola Duckworthová.

“Povinnost zabezpecit úspešné zapojenie rómskych detí do bežných základných škôl leží na strane ceských úradov. Práve ony môžu zastavit desiatky rokov trvajúcu diskrimináciu a segregáciu”, vyzvala Nicola Duckworthová.

Amnesty International vyzvala ceské úrady k nasledujúcim krokom: 

– Uvalit moratórium na umiestnovanie detí do základných škôl praktických a do tried pre deti s “lahkým mentálnym postihnutím”. Moratórium by malo byt platné aspon pre školský rok 2010/11. Súcasne by mala prebehnút komplexná revízia školského systému, ktorá zhodnotí potrebu tejto kategórie škôl vôbec.

– Zabezpecit dostatocnú podporu všetkým detom, ktoré ju potrebujú, aby sa mohli aktívne zapojit do výucby a plne rozvinút svoj potenciál v systéme bežných základných škôl.

– Ukoncit segregáciu na ceských školách. Segregácia musí byt výslovne zakázaná zákonom.

Reakciu ceského ministerstva školstva nájdete na tejto stránke .