Školský rok končí, segregácia pretrváva a záväzky vlády zostávajú iba na papieri

Dnes sa končí ďalší školský rok, počas ktorého boli tisícky rómskych detí vzdelávané v špeciálnych školách a triedach pre žiakov s “ľahkým mentálnym postihnutím” alebo v etnicky segregovaných bežných školách a triedach. Porušenie práva na vzdelanie sa dialo aj napriek záväzku vlády odstrániť segregované vzdelávanie Rómov, ktorý bol prijatý v programovom vyhlásení vlády v auguste 2010.

Podľa Amnesty International a Nadácie Milana Šimečku sa slovenskej vláde dodnes nepodarilo prijať konkrétne opatrenia, ktoré by zamedzili segregácii v praxi. „Záväzok vlády k riešeniu porušovania ľudských práv zatiaľ zostáva na papieri,“ uviedla Martina Mazúrová z Amnesty International Slovensko.

Napriek tomu, že sa odhaduje, že Rómovia predstavujú menej ako 10 percent z celkového počtu obyvateľov Slovenska, podľa výskumu z roku 2009 rómske deti tvoria 60 percent žiakov v špeciálnych školách. V prípade špeciálnych tried na bežných základných školách sa odhad pohybuje okolo 85 percent.

„Rómske deti na celom Slovensku ostávajú uväznené v školskom systéme, ktorý im neumožňuje napredovať. To zbavuje rómske deti rovných príležitostí a odsudzuje ich na život v chudobe a marginalizácii. Nedostatočné vzdelanie výrazne limituje ich budúcnosť a zároveň ich stigmatizuje. Segregácia je prax, ktorá nepatrí do Európy 21. storočia a musí byť odstránená,“ zdôrazňuje Mazúrová.

13. júna 2011 zverejnilo Ministerstvo školstva na verejné pripomienkovanie návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách, strategický dokument, ktorý má za cieľ poskytnúť rámec pre reformy v rámci slovenského vzdelávacieho systému. AI a NMŠ víta zahrnutie niektorých odporúčaní k riešeniu problému segregácie rómskych detí, ako odporúčanie pre prijatie definície “segregácie” a potrebu sledovať, vyhodnocovať a zverejňovať informácie o segregácii na školách. Podľa Amnesty International a Nadácie Milana Šimečku sa však návrh koncepcie nezaoberá otázkou riešenia segregácie systematickým spôsobom. Mimovládne organizácie sú znepokojené, že dokument neuvádza rozpracovanie zásady nediskriminácie a presadzovania zákazu segregácie ako jasné ciele reformy.

„Vyzývame vládu, aby prijala potrebné kroky na presadzovanie legislatívy zakazujúcej diskrimináciu a segregáciu vo vzdelávaní ako aj na zefektívnenie identifikácie prípadov diskriminácie a segregácie a z toho vyplývajúci sankcionovanie škôl, ktoré konajú v rozpore so zákonom. Dúfame, že sa súčasnej vláde podarí v blízke dobe prijať adekvátnu definíciu segregácie a odstrániť nedostatky v zákonoch a v rámci vzdelávacieho systému a vydá sa na cestu, ktorá umožní rómskym deťom rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu,“ dodáva Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku.