Stav ľudských práv v Poľsku v roku 2022

Prezident: Andrzej Duda 

Predseda vlády: Mateusz Morawiecki 

Prehľad:  

  • Poľsko v roku 2022 ešte viac obmedzilo prístup k interrupcii. 
  • Vládna moc naďalej narúšala nezávislosť súdnictva. 
  • Na obmedzenie slobody prejavu sa používali trestné obvinenia. 
  • Obmedzená bola aj sloboda pokojného zhromažďovania. 
  • Pretrvávalo porušovanie práv LGBTI+ osôb. 
  • Poľsko podniklo kroky na prijatie 1 až 2 miliónov utečeniek a utečencov z Ukrajiny, hoci k tým, ktorí a ktoré prichádzali do krajiny od roku 2021 cez hranicu s Bieloruskom, sa naďalej správalo nepriateľsky. 

Sexuálne a reprodukčné práva 

V januári vstúpil do platnosti rozsudok ústavného súdu, podľa ktorého je prerušenie tehotenstva z dôvodu vážneho poškodenia plodu protiústavné, čo ešte viac obmedzilo prístup k interrupcii. V apríli expertky a experti OSN opäť vyzvali poľské úrady, aby dekriminalizovali interrupcie. 

Rodina zosnulej tehotnej ženy vyzvala na prešetrenie, akou mierou sa mohla na jej tragickej smrti podieľať skutočnosť, že jej v zariadení, kde bola hospitalizovaná, odopreli poskytnúť interrupčné služby. Tento prípad viedol v októbri a novembri k verejným protestom s požiadavkami na spravodlivosť a reformu interrupčného zákona. V júni Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) oficiálne požiadal Poľsko o odpoveď vo veci ďalších piatich prípadov týkajúcich sa odmietnutia prístupu k interrupčným službám. 

V júli vláda zverejnila údaje, podľa ktorých nemocnice v roku 2021 poskytli len 107 interrupcií, čo je drastický pokles oproti 1 076 interrupciám v predchádzajúcom roku. Organizácia Abortion Without Borders/Aborcja bez granic (Interrupcia bez hraníc) však v októbri zverejnila štatistiky o svojom pôsobení, podľa ktorých za 12 mesiacov od októbra 2021 pomohla získať prístup k interrupčným službám 44 000 osobám (vrátane 1 515 žien na úteku pred vojnou na Ukrajine). 

Obrana ľudských práv 

V apríli sa začal súdny proces s obrankyňou ľudských práv Justynou Wydrzyńskou, ktorá bola obvinená na základe drakonických, diskriminačných zákonov za to, že poskytla informácie a podporu tehotnej žene, ktorá potrebovala bezpečnú interrupciu.i Experti a expertky OSN ešte v ten istý mesiac vyzvali úrady, aby stiahli všetky obvinenia proti Justyne Wydrzińskej a prestali útočiť na obrancov a obrankyne ľudských práv, ktoré sa zasadzujú proti reštriktívnemu zákonu o interrupciách. 

Nespravodlivé procesy 

Vláda počas roka naďalej útočila na ľudí v sudcovských a prokurátorských pozíciách, ktorí vyjadrili obavy v súvislosti s reformami súdnictva. Disciplinárna komora predĺžila pozastavenie výkonu funkcie dvom sudcom. Jednému z nich, Piotrovi Gąciarekovi, nebolo dovolené pracovať napriek rozhodnutiu, ktorým mu boli obnovené všetky sudcovské práva. Proti ďalším nezávislým sudcom a sudkyniam prebiehalo množstvo disciplinárnych konaní a niektorým bol pozastavený výkon funkcie za to, že uplatňovali rozhodnutia ESĽP a Súdneho dvora EÚ. 

V medzinárodných inštitúciách pretrvávalo znepokojenie z narušenia nezávislosti poľského súdnictva. Vo februári ESĽP rozhodol, že zmeny v postupe menovania sudcov Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu znamenajú, že tento orgán už nemožno považovať za nezávislý a nestranný súd. V októbri ESĽP vo veci Juszczyszyn proti Poľsku rozhodol, že pozastavenie výkonu funkcie sudcu Pawla Juszczyszyna Disciplinárnou komorou Najvyššieho súdu porušilo jeho právo na spravodlivý proces a súkromný život. 

Sloboda zhromažďovania 

V marci viaceré mimovládne organizácie vrátane medzinárodnej aliancie CIVICUS kritizovali pretrvávajúcu prax poľskej vlády a jej podporovateľstva za využívanie takzvaných „cyklických zhromaždení“, ktoré sa konajú každoročne, resp. aspoň štyri razy do roka, a ktoré majú prednosť pred inými pokojnými zhromaždeniami, ktoré by chcel niekto iný usporiadať v rovnakom čase na rovnakom mieste. „Cyklické zhromaždenia“ však nie sú v zákone presne definované a o tomto štatúte rozhoduje vládny predstaviteľ či predstaviteľka. V októbri vládna strana Právo a spravodlivosť využila štatút „cyklického zhromaždenia“ na to, aby zabránila protiprotestom v Krakove počas každomesačného podujatia pripomínajúceho haváriu lietadla v Smolensku, pri ktorej zahynul bývalý prezident. 

Práva LGBTI+ osôb 

Do konca roka zostávalo 79 poľských miestnych zastupiteľstiev, ktoré sa hlásili k tomu, že územie v ich pôsobnosti je „zónou bez LGBT“, hoci mnohé ďalšie zastupiteľstvá podobné uznesenia stiahli v dôsledku tlaku občianskej spoločnosti a Európskej komisie. 

Viacero obrancov a obrankýň práv LGBTI+ osôb čelilo trestným a občianskoprávnym konaniam. Napríklad aktivistky a aktivisti stojaci za vytvorením interaktívnej mapy Atlas nenávisti boli vystavení strategickým žalobám proti účasti verejnosti (SLAPP).ii 

V januári v rámci súdneho konania, ktoré inicioval aktivista svojvoľne zadržaný na 24 hodín po takzvanej Dúhovej noci v roku 2020, vypovedal policajt, ktorý ho zatkol: „Dostali sme pokyn zastaviť všetky osoby, ktoré budú prezentovať farby LGBT, bez ohľadu na to, ako sa budú správať.“ 

V marci Okresný súd v Gdansku rozhodol v súkromnom trestnom konaní v prospech mimovládnej organizácie Tolerado, ktorá napadla používanie vozidiel slúžiacich ako mobilné bilbordy s homofóbnymi heslami, ktoré jazdili po poľských mestách (známe ako „homofobusy“). 

Práva ľudí na úteku a migrujúcich 

Vo februári, po útoku Ruska na Ukrajinu, sa na hranici s Ukrajinou podarilo zorganizovať rýchlu pomoc a vďaka štedrému zapojeniu občianskej spoločnosti a ochote úradov Poľsko prijalo viac ako 7 miliónov ľudí na úteku z Ukrajiny. V júli osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva migrujúcich ocenil reakciu Poľska a odporučil poľským orgánom, aby zabezpečili udržateľnosť podpory poskytovanej ukrajinským utečenkám a utečencom vzhľadom na to, akú záťaž pre krajinu predstavuje taký náhly a veľký prílev ľudí, ktorí potrebujú prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Koncom roka sa v Poľsku zdržiavali približne 1 až 2 milióny utečeniek a utečencov a okrem iného existovali obavy o prístup ukrajinských detí k vzdelávaniu vzhľadom na jazykovú bariéru. 

Prijatie ľudí na úteku z Ukrajiny ostro kontrastovalo so zaobchádzaním s ľuďmi na úteku a migrujúcimi prichádzajúcimi z Bieloruska od júla 2021, ktorí naďalej čelili hrubému odmietaniu zo strany úradov. Pohraničná stráž používala násilie a nezákonnú silu, aby týchto ľudí vytlačila z poľského územia späť do rúk bieloruskej pohraničnej stráže, ktorá ich vystavila ďalšiemu závažnému porušovaniu ľudských práv. 

Väčšinu ľudí hľadajúcich azyl poľské orgány zadržiavali bez prístupu k spravodlivému azylovému konaniu, v preplnených a nevyhovujúcich zariadeniach, kde boli vystavení zlému zaobchádzaniu zo strany dozorcov a dozorkýň. Mnohých z nich nútene vrátili do krajín pôvodu; niektorým pred cestou podali sedatíva.iii V marci zatkli päť aktivistov a aktivistiek a obvinili ich z „napomáhania nelegálnemu vstupu do krajiny“ za to, že poskytli humanitárnu pomoc skupine ľudí (dospelých aj detí), ktorí uviazli v lese na poľsko-bieloruskej hranici a bojovali o prežitie bez vody, jedla, prístrešia či prístupu k lekárskej pomoci. 

Štátna finančná podpora pre ľudí, ktorí poskytli ubytovanie utečenkám a utečencom, trvala len 120 dní. Zákon o pomoci ľuďom na úteku z Ukrajiny, ktorý okrem iného uľahčuje prístup na pracovný trh a k zdravotnej starostlivosti, sa neuplatňoval rovnako na všetkých ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Osobitný spravodajca OSN zaznamenal „dvojaké štandardy“ v prístupe k utečencom a utečenkám podľa toho, či išlo o ľudí s ukrajinským občianstvom alebo o štátne príslušníčky a príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa rámec spomínaného zákona nevzťahuje. 

Mimovládne organizácie vyjadrili osobitné obavy z diskriminačného zaobchádzania poľských úradov s rómskymi utečencami a utečenkami z Ukrajiny.iv Boli zaznamenané aj rasistické a xenofóbne útoky na ľudí s iným ako ukrajinským občianstvom.v 

Právo na súkromie 

Amnesty International odhalila, že sledovací softvér Pegasus od izraelskej spoločnosti NSO Group bol počas parlamentných volieb použitý proti vedúcemu štábu najväčšej opozičnej strany a ďalším členom a členkám opozície a ľuďom z ich pracovných štábov.vi Orgány odmietali začať akékoľvek ďalšie vyšetrovanie až do septembra, keď súd nariadil vyšetrovanie použitia sledovacieho softvéru proti prokurátorovi. 

Rodovo podmienené násilie 

V auguste ministerstvo spravodlivosti navrhlo ďalšie reformy zákona týkajúce sa ochranných príkazov vydávaných v prípadoch domáceho násilia, čím sa priblížilo k dosiahnutiu súladu poľskej legislatívy s požiadavkami Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulského dohovoru). Neuskutočnili sa však žiadne reformy na definovanie znásilnenia na základe absencie súhlasu ani na uznanie ekonomického násilia v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru. 

Mučenie a iné zlé zaobchádzanie 

V októbri vyšlo najavo, že prokuratúra zastavila vyšetrovanie bývalého riaditeľa tajnej služby Zbigniewa Siemiątkowského v súvislosti s tajným väzenským zariadením CIA v obci Stare Kiejkuty. Toto rozhodnutie bolo prijaté v roku 2020, ale až do októbra 2022 nebolo zverejnené. 


Zdroje

i Poľskej aktivistke za reprodukčné práva hrozí väzenie, 5. apríla 

ii Poľské úrady musia zastaviť nenávistnú rétoriku voči LGBTI+ ľuďom a zabezpečiť im ochranu pred násilím a diskrimináciou, 20. júla 

iii Nové dôkazy o zneužívaní právomocí pohraničnej stráže poukazujú na nerovné zaobchádzanie s ľuďmi na úteku, 11. apríla 

iv Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić“. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy (Poľsko: „Prišli sme sem, ale nechceli nás pustiť“. Rómov a Rómky z Ukrajiny považovali za nechcených utečencov; poľsky), 27. septembra 

v Poland: Authorities must act to protect people fleeing Ukraine from further suffering (Poľsko: Úrady musia konať, aby ochránili ľudí na úteku z Ukrajiny pred ďalším utrpením; anglicky), 22. marca 

vi Používanie softvéru Pegasus na sledovanie politikov predstavuje hrozbu pre celú občiansku spoločnosť, 14. januára