Tlačová správa AI ohľadom rozsudku týkajúceho sa diskriminácie rómskych detí v prístupe k vzdelaniu

Základná škola v Šarišských Michaľanoch, ktorá vytvorila oddelené triedy pre rómskych žiakov sa dopustila nezákonného konania. V historicky prvom rozsudku týkajúceho sa diskriminácie Rómov v prístupe k vzdelaniu o tom dnes rozhodol Krajský súd v Prešove. „Amnesty International víta rozhodnutie súdu, ktoré je signálom pre slovenský vzdelávací systém a najmä pre ministerstvo školstva a ďalšie kompetetné orgány, že oddeľovanie rómskych detí v segregovaných triedach predstavuje porušenie antidiskriminačného zákona“, povedala Barbora Černušáková z Amnesty International, Londýn.

Súd tak vyslal jasný signál slovenskému školstvu, že prax segregovaného vzdelávania rómskych detí je neprípustná. Ide pritom o prax, ktorá sa na Slovensku dotýka tisícok detí. Segregácia rómskych detí má rôzne formy – od ich umiestňovania do oddelených tried, po ich zaraďovanie do špeciálnych tried či škôl. V prípade Šarišských Michalian škola dlhodobo zriaďovala triedy, ktoré navštevovali iba Rómovia. Triedy boli umiestnené na samostatnom poschodí v budove školy. Škola oddelené triedy obhajovala tým, že sú určené pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Súd však rozhodol, že takáto argumentácia neobstojí, a že sa škola oddeľovaním Rómov od Nerómov dopustila diskriminácie a protiprávneho konania.

Sťažnosť proti škole v Šarišských Michaľanoch na súd podala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva v roku 2010. Amnesty International vstúpila do súdneho konania vypracovaním stanoviska k prípadu, v ktorom argumentovala, že rozdelenie žiakov do tried podľa etnicity predstavuje porušenie práva na ochranu pred diskrimináciu v prístupe k vzdelaniu. Ako také znamená porušenie celého radu medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov, vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktoré sú pre Slovensko záväzné.

Amnesty International pripomína, že prípad v Šarišských Michaľanoch nie je ojedinelý. Organizácia od septembra 2011 upozorňuje na rovnaký prípad z Levoče. Základná škola na Francisciho ulici vtedy na tlak nerómskych rodičov oddelila v prvom ročníku rómske deti do samostatných tried. Svoj postup obhajovala podobne ako škola v Šarišských Michaľanoch, a to tým, že ide o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tomu, že malý počet detí bol v školskom roku 2012/2013 preradený do zmiešaných tried, výlučne rómske triedy na škole naďalej existujú.