Žiadajme ľudské práva pre všetkx

Každý človek má právo na súkromný a rodinný život, ochranu pred diskrimináciou a násilím a život v súlade so svojou identitou. Kvír ľuďom však mnohé krajiny tieto práva dodnes upierajú. Výnimkou nie je ani Slovensko. Na Slovensku nemáme manželstvá pre všetkých. Rodičia detí žijúcich v kvír rodinách nemajú rodičovské práva voči vlastným deťom. Transrodoví ľudia čelia pri prístupe k zdravotnej starostlivosti a úradnej zmene rodu a mena mnohým prekážkam. Časť politického spektra sa neustále snaží ich situáciu ešte viac komplikovať. Ak si má Slovensko skutočne plniť svoje medzinárodné právne záväzky, musí začať chrániť práva všetkých vrátane kvír ľudí.

PODPÍŠTE PETÍCIU

adresovanú poslancom a poslankyniam NR SR, od ktorých požadujeme:

  • aby pracovali na celkovom zlepšení právneho postavenia a lepšej ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí;
  • aby podnikli potrebné kroky na uzákonenie manželstiev pre všetkých a chránili tak právo kvír ľudí na súkromný život;
  • aby chránili rodičovské práva kvír rodičov, ktorí spoločne vychovávajú deti, a týmto deťom tak zabezpečili rovnakú právnu ochranu, ako majú deti, ktoré vychovávajú heterosexuálne páry;
  • aby umožnili transrodovým ľuďom podstúpiť úradnú zmenu rodu bez podmieňovania tejto zmeny medicínskymi zákrokmi tak, ako to určuje medzinárodné právo;
  • aby podnikli potrebné kroky na zabezpečenie prístupu k rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí;
  • aby zabezpečili právne uznanie nebinárnych ľudí;
  • aby sa zdržali ďalších návrhov zákonov, ktoré by ďalej zhoršovali ľudskoprávnu situáciu LGBTI+ ľudí na Slovensku, a pracovali na odstránení stigmatizácie a diskriminácie kvír ľudí.
Meno
Priezvisko
E-mail
Tel. číslo
Mesto
Prihláste sa na odber newslettera
Súhlasím s podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov (povinné)

ZNENIE PETÍCIE

Právo na súkromný a rodinný život

Každý človek má právo na súkromný a rodinný život. Toto právo zahŕňa možnosť slobodne prejavovať svoju sexuálnu, citovú alebo emočnú príťažlivosť a rodovú identitu, právo zosobášiť sa a založiť si rodinu, a tiež právo na rodičovstvo.

Aktivisti a aktivistky, časť občianskej aj odbornej spoločnosti sa už takmer 30 rokov snažia na Slovensku o to, aby boli uzákonené registrované, resp. životné partnerstvá, vďaka ktorým by aj páry rovnakého pohlavia mohli uzatvárať právne zväzky. Slovensko je v súčasnosti jednou zo 4 krajín Európskej únie, v ktorých sa páry rovnakého pohlavia nemôžu zosobášiť ani uzatvoriť žiaden iný typ legálneho partnerského zväzku. Slovenská republika zároveň nerešpektuje manželské zväzky a registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. V roku 2014 došlo k zmene ústavnej definície manželstva, ktorá manželstvo definuje ako „jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy“. Transrodových ľudí, ktorí pred právnou tranzíciou uzavreli manželstvo, štát pred úradnou zmenou rodu núti k rozvodu. Koná tak bez ohľadu na to, či sa oni a och partneri/ky rozviesť chcú.

Okrem toho párom rovnakého pohlavia nie sú na Slovensku priznané rodičovské práva a nemôžu si adoptovať deti. Adopcia dieťaťa jedným človekom je pritom možná. Transrodoví rodičia zároveň právnou tranzíciou strácajú rodičovské práva, nakoľko rodičmi dieťaťa podľa zákona nemôžu byť dve ženy alebo dvaja muži.

Nútené kastrácie a ďalšie nebezpečné, invazívne a úplne zbytočné operácie, do ktorých sú transrodoví a intersex ľudia často nútení, sú v rozpore s ochranou práva na súkromie a zdravie a dotknutým osobám môžu spôsobiť trvalé fyzické a psychické následky.

Právo na súkromný a rodinný život by mal štát garantovať všetkým ľuďom bez rozdielu. LGBTI+ ľuďom na Slovensku však právne predpisy toto právo upierajú.

Právo na ochranu pred diskrimináciou a násilím

Podľa informácií výskumného projektu Transrespect versus Transphobia Worldwide je globálna vlna násilia proti transrodovým ľuďom opäť na vzostupe. Organizácia ročne zaznamená stovky vrážd z nenávisti voči LGBTI+ ľuďom, skutočné údaje však môžu byť ešte horšie.

Strelec, ktorý v októbri 2022 v Bratislave pred barom Tepláreň zavraždil Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, pred útokom zverejnil manifest plný nenávisti k LGBTI+ ľuďom a židovskej obci. Prípad je v štádiu vyšetrovania, Národná kriminálna agentúra zločin klasifikovala ako teroristický čin. Od vraždy pred Teplárňou nedošlo na Slovensku k prijatiu žiadnych opatrení ani politík, ktoré by LGBTI+ ľuďom zaručovali dodržiavanie ľudských práv. Naopak, sledujeme prejavy ešte intenzívnejšej démonizácie a útoky na práva kvír ľudí zo strany niektorých politikov a političiek.

Zákony sa nezlepšujú, práve naopak, vidíme snahy o zhoršenie situácie

LGBTI+ ľudia na Slovensku sú častým terčom propagandy a snáh politikov a političiek o potláčanie ich práv. Snaha o zmenu Ústavy Slovenskej republiky z marca 2021, ktorej cieľom bolo vylúčiť „možnosť priznania akýchkoľvek rodičovských práv homosexuálnym párom“, by v praxi znamenala reálne ohrozenie aj pre deti, ktoré už v súčasnosti vychovávajú dve mamy alebo dvaja otcovia. Nemenej závažným pokusom o obmedzenie práv bola časť novely, ktorá ašpirovala na obmedzenie práva transrodových ľudí na to, aby mohli žiť v súlade so svojou skutočnou identitou. Za návrh zákona hlasovalo v apríli 2021 až 44 poslancov a poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďalšie pokusy o obmedzenie práv LGBTI+ ľudí na Slovensku prišli v októbri 2021, keď poslanci a poslankyne podali niekoľko návrhov zákonov namierených proti kvír ľuďom. Tieto návrhy zahŕňali napríklad snahu o úplné zamedzenie prístupu mladých ľudí k informáciám o rodovej identite, tranzícii či sexuálnej orientácii (za návrh hlasovalo 44 poslancov a poslankýň), zákaz právnej tranzície transrodových ľudí (za návrh hlasovalo 25 poslancov a poslankýň) či ústavnú zmenu definície rodiny a následný zákaz vychovávania detí pármi rovnakého pohlavia, ktorého súčasťou by bola definícia rodovej identity človeka ako „nemennej a určenej pohlavím pri narodení“ (za návrh hlasovalo 26 poslancov a poslankýň).

V decembri 2021 sa hlasovalo o návrhu zákona, ktorý zakazoval vzdelávanie o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Okrem toho mal zákon neplnoletým transrodovým mladým ľuďom odobrať právo na život v súlade s ich rodovou identitou. Za návrh opäť hlasovalo 44 poslancov a poslankýň. Schválenie týchto škodlivých zákonov sa podarilo zastaviť aj vďaka intenzívnej snahe mnohých neziskových organizácií.

Snaha znemožniť úradnú zmenu rodu a mena

Opakované pokusy o zmenu zákona o rodnom čísle ohrozujú práva transrodových osôb na pravidelnej báze. Zmena zákona by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadovala „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“. Táto požiadavka je v rozpore s modernou vedou aj medzinárodnými záväzkami SR. Schválenie tohto de facto zákazu právnych tranzícií by znamenalo útok na ľudské práva transrodových ľudí a v konečnom dôsledku na ich životy.

Okrem nerovností na právnej a legislatívnej úrovni čelia LGBTI+ ľudia na Slovensku aj nenávisti, diskriminácii, urážkam a útokom. Podľa prieskumu Iniciatívy Inakosť až 81,9 % LGBTI+ ľudí na Slovensku považuje za problém predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoráciu LGBTI+ ľudí. Až 39,1 % LGBTI+ ľudí uviedlo, že čelili diskriminácii. Viac ako polovica kvír ľudí sa stretla so stigmatizáciou, nadávkami či šikanou v škole.

Podpíšte petíciu za skutočnú ochranu práv LGBTI+ ľudí a žiadajte spolu s nami systémovú zmenu.