Ako dlho ešte Slovensko nebude pripravené chrániť ľudské práva všetkých?

SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA
17. MÁJA 2024

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii, tzv. IDAHOBIT, je každoročnou pripomienkou toho, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 17. mája 1990 vyradila homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb a porúch správania, ktorý je súčasťou Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Začiatkom roka 2022 vstúpila do platnosti nová verzia MKCH (č. 11), ktorou WHO konečne vyradila zo zoznamu duševných chorôb a porúch správania aj transrodovosť, respektíve tzv. rodový nesúlad.

Aj napriek tomu, že rovnosť práv LGBTI+ ľudí chráni aj medzinárodné právo, na Slovensku je ľudskoprávna situácia kvír ľudí naďalej zúfalá. Opakovane počúvame, že Slovensko na práva kvír ľudí nie je pripravené alebo že žiadame niečo navyše. Na ochranu ľudských práv netreba špeciálnu prípravu, stačí vôľa rešpektovať medzinárodné právo. Organizácie Amnesty International Slovensko, Dúhové rodiny, Iniciatíva Inakosť, Inokraj, študentský kvír spolok LIGHT*, Saplinq a Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí preto pri príležitosti IDAHOBITu spoločne upozorňujú vládu, parlament a všetky zodpovedné osoby, že Slovensko musí zastaviť systémové útoky na kvír ľudí a začať napĺňať svoje ľudskoprávne záväzky.

Kvír rodiny existujú aj na Slovensku, ale štát ich ignoruje a utláča

„Podľa prieskumov SAV vychovávajú queer páry na Slovensku odhadom niekoľko tisíc detí. Detí, ktoré sú najvzácnejším potenciálom Slovenska, ibaže vlády svojou nečinnosťou hazardujú s budúcnosťou týchto detí a riskujú potenciál Slovenska ako krajiny. Nenávistná rétorika vo verejnom priestore stigmatizuje nielen LGBTI+ rodičov, ale ubližuje aj deťom, ktoré vyrastajú v týchto rodinách. Napriek bohatstvu lásky a oddanosti kvír rodičov poskytuje chýbajúca legislatíva práve ďalšie dôvody na opustenie Slovenska, do krajín ktoré právne zabezpečenie poskytujú, čo je pre všetkých veľmi ťažké a to najposlednejšie rozhodnutie.

V občianskom združení Dúhové rodiny sa zasadzujeme za plné uznanie práv týchto rodín a za to, aby sa im dostalo rovnakej dôstojnosti, rešpektu a právnych záruk ako všetkým ostatným rodinám. Rodina je bezpečný priestor poskytujúci vzájomnú podporu všetkým jej členom bez ohľadu na jej zloženie, a je načase, aby naše právne systémy odrážali a rešpektovali túto skutočnosť,“ uviedli zástupkyne a zástupcovia o. z. Dúhové rodiny.

Deti vyrastajúce v kvír rodinách zažívajú diskrimináciu a stigmatizáciu. Kvír rodičia nepožívajú rodičovské práva a ich deti čelia rôznym praktickým rizikám. Ochrana práv všetkých detí na Slovensku však musí zahŕňať aj práva detí vyrastajúcich v kvír rodinách a ochranu kvír detí, ktoré čelia porušovaniu ľudských práv a často aj odmietnutiu vlastných rodín.

„Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí sa od začiatku svojho pôsobenia hlási vo verejnom priestore ku svojim deťom. Snaží sa ukázať celej spoločnosti rodičovskú lásku a zároveň obraňovať svoje deti pred nespravodlivou až nezmyselnou legislatívou. Protestuje proti všetkým návrhom, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi a sťažujú kvír ľuďom život, a zvlášť dôrazne protestuje proti návrhom, ktorých cieľom je právne aj inak vymazať existenciu transrodových ľudí, ktorí sú jednou z najzraniteľnejších skupín ľudí v našom prostredí,“ uviedli zástupkyne a zástupcovia zo Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí.

Kvír ľudia sú súčasťou našej spoločnosti a nemôžeme ich vymazať z verejného priestoru

Snahy o obmedzovanie ľudských práv LGBTI+ ľudí a ich vymazávanie zo slovenskej spoločnosti a kultúry s nástupom novej vlády výrazne narástli. Jedným z jej prvých krokov bolo zrušenie usmernenia a štandardného postupu pre medicínske tranzície. Dôsledkom pre transrodových ľudí je zastavenie procesu právnej tranzície a teda možnosti zmeniť si doklady na také, ktoré sú v súlade s ich identitou.

Na inPoradňu sa v tomto roku obrátilo už 10 transrodových ľudí, ktorým matriky odmietajú vydať nové doklady, čím konajú v rozpore s našimi zákonmi a medzinárodnými záväzkami. Slovensko sa tak pridalo k Maďarsku, ktoré bolo doteraz jedinou krajinou EÚ zakazujúcou právne tranzície. Po teroristickom útoku na LGBTI+ ľudí v októbri 2022 sa zdalo, že jedinou oblasťou, kde dôjde zo strany štátu k drobnému zlepšeniu situácie, bude boj proti extrémizmu a dezinformáciám. Nová vláda však prakticky – rozpustením špecializovaných útvarov – a symbolicky – legitimizovaním dezinformačných médií a popredných predstaviteľov extrémistickej scény – ohrozila bezpečnosť LGBTI+ ľudí a nás všetkých,uviedol Martin Macko z Iniciatívy Inakosť.

LGBTI+ ľudia naprieč Slovenskom ukazujú, že naša sila je v aktivizme a solidarite

„Skúsenosti z našej poradne hovoria jasnou rečou. Akákoľvek necitlivá alebo nenávistná verejná diskusia, najmä zo strany politickej reprezentácie, jednoznačne výrazne negatívne zasahuje LGBTI+ ľudí a vedie k zhoršeniu ich duševného zdravia a k nárastu menšinového stresu. Tieto dôsledky sú však omnoho širšie a zasahujú aj ich rodiny, rodičov, blízkych a priateľov. Návrhy zákonov, ktoré majú za cieľ okliešťovať ľudské práva a znižovať už teraz nízku kvalitu ich životov, vnímajú LGBTI+ ľudia citlivo a so strachom, ktorý v našej poradni s ľuďmi riešime opakovane a dlhodobo,“ uviedli zástupkyne a zástupcovia o. z. Saplinq.

„Združenie Inokraj vzniklo v máji 2015 ako nevyhnutná reakcia na neúspešné ‚Referendum o rodine‘. Odvtedy sme v našom regióne, ale aj celkovo na Slovensku, zaregistrovali mnohé zmeny – pozitívne aj negatívne. Ako pozitívne vnímame hlavne to, že náš #PRIDE #BB sa každým rokom teší čoraz väčšej účasti mladých ľudí, rodín s deťmi, ale aj staršej generácie, ktorá príčetne reflektuje súčasnú nelichotivú

situáciu svojich LGBTI+ potomkov a blízkych. Tiež sme radi, že vznikli nové komunitné podujatia, akým je napríklad Teplá polievka, ktorá každý mesiac už od marca 2023 pomáha najmä mladým ľuďom z komunity zdieľať priestor, informácie, nápady a nové sociálne väzby.

Za zmienku určite stojí aj platforma QueerTime, ktorá už druhý rok zviditeľňuje queer umelectvo rôznych žánrov z celého Slovenska. Čo však vnímame ako žalostné, sú neustále útoky najvyšších politických činiteľov na ľudí, o ktorých de facto nevedia nič, no napriek tomu nás odsudzujú, pranierujú, vedome nám upierajú práva a šíria o nás nepravdy s vidinou rastúceho politického kreditu od svojich podobne zmýšľajúcich voličov a voličiek. Je nám smutno, že ani smrť Juraja a Matúša nepohla svedomím širšej verejnosti a naďalej ostávame terčom urážok, posmechu a šikany. Nie je hanbou vyjadriť obavu z toho, akým smerom sa uberá naša krajina. Sme však odhodlaní naďalej robiť všetko pre to, aby nás bolo počuť, vidieť, a aby sme pomohli túto krajinu vrátiť skutočne všetkým, ktorí v nej žijú – nielen vybranej hŕstke vysoko postavených funkcionárov a ich posluhovačov,“ uviedol Andrej Polakovič z Inokraja.

Ľudskoprávny zápas musí byť zápasom za práva všetkých ľudí

Občiansky a ľudskoprávny aktivizmus má rôzne podoby a zapájajú sa doň ľudia, ktorí vo verejnom priestore pôsobia dlhodobo, aj mládež a študentstvo vysokých škôl, ktoré hovorí jasné nie kvírnegativite a násiliu voči kvír ľuďom.

„Tie diskurzy, ktoré hlásajú, že kvír ľudia si žiadne práva nezaslúžia, sú verným zrkadlením diskurzov, ktoré popierali práva hociktorej inej skupiny obyvateľstva. Dnes sa už nepovažuje za akceptovateľné usilovať sa odoprieť ženám volebné právo, no snaha odoprieť možnosť tranzície transrodovým osobám je považovaná za legitímny postoj. Za oprávnené sú považujú len tie zápasy, ktoré už boli vyhrané. Tie, ktoré dnes prebiehajú, sú považované za nepohodlné, rušivé a hovorí sa o nich, že žiadajú priveľa,“ vyjadril sa študentský kvír spolok LIGHT*.

Amnesty International považuje aktuálnu situáciu kvír ľudí na Slovensku za ľudskoprávne zlyhanie SR a vyzýva na okamžitú nápravu.

„Ľudia vo vedení krajiny musia začať konať v súlade s medzinárodným právom a zlepšovať ľudskoprávnu situáciu na Slovensku. Bez ohľadu na to, aký majú naši politici a političky názor na LGBTI+ ľudí alebo akúkoľvek inú skupinu populácie, je ich povinnosťou zlepšovať právnu ochranu všetkých párov, chrániť práva všetkých rodičov a všetkých detí, chrániť pred násilím, diskrimináciou a šikanou všetky osoby bez ohľadu na to, kým sú a koho milujú. Kvír ľudia sú, boli, aj budú plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti a štát sa k nim tak konečne musí začať správať. Odmietnutie škodlivého zákona o rodnom čísle v druhom čítaní je len začiatok. Poslanci a poslankyne musia okamžite zastaviť útoky na práva LGBTI+ ľudí a prijať návrhy, ktoré povedú k ich skutočnému zrovnoprávneniu,“ uviedla koordinátorka komunikácie a kampaní Amnesty Slovensko, Daniela Mužíková.

Viac noviniek